Tjøme Telefonforening

Bjørn Holt Jacobsen:

Det var i året 1898, den 24de februar at en del herrer møttes for å holde konstituerende generalforsamling i A/S Tjømø Telefonforening.

Foranledningen var en nymotens oppfinnelse som skyldes Graham Bell i USA, og det var i 1875 dette nye og nyttige apparatet så dagens lys. Sett med våre dagers øyne var det ikke rare greiene, men allerede året etter var telefonen vesentlig forbedret og vakte stor oppsikt, da den ble presentert for allmennheten på den internasjonale utstilling i Filadelfia. Rekkevidden var i førstningen ganske liten, men vant fort ut over større og større avstander. Overføringen av tale, sang og musikk ble samtidig stadig sterkere og klarere. Som ild i tørt gress bredte telefonen seg verden over, etterat det var konstruert sentralbord og sentralstasjoner, som kunne sette enhver som hadde telefon og ledning til sentralen, i forbindelse med hvem som helst av de øvrige ”abonnenter”. Og sentral ble knyttet til sentral.

Norge var overraskende tidlig ute. Alt i 1876, samme år som Graham Bell hadde tatt ut patent på den første praktisk brukbare telefon med elektromagnetisk mikrofon, kom de to første apparatene til Ålesund.
Allerede i 1880 fikk Kristiania (Oslo) og Drammen telefonanlegg, og året etter kom Trondheim, Stavanger og Bergen med. Den første linjen ble strukket fra et forsikringsselskap til Børsen i Oslo og satt i drift av ingen ringere enn Graham Bell personlig. Apparatet stod på et lite bord i selve børssalen. Det var en kasse med hørerør, latterlig enkelt. De fleste trakk på smilebåndet og kalte det vanlig amerikansk humbug.

Det var frittstående, private selskaper som stod for telefonutbyggingen i pionertiden, og til å begynne med var det også de som – med offentlig konsesjon – fikk i stand forbindelseslinjer mellom de enkelte stasjoner, slik at det oppstod større , sammen-hengende telefonområder. Derimot kom staten fra første stund inn når det gjeldt forbindelsene til utlandet.

I 1882 ble det talt mann og mann imellom i Tønsberg om å få telefon også til denne byen. Og i 1883 den 5te februar ble det avholdt stiftelsesmøte for Tønsbergs Telefonforening som valgte herrene C. F. Isaachsen, J. Meyer og H. Dessen til å forfatte statutter.
Det tok ytterligere 15 år før vi fikk telefon til Tjøme. Men Tønsbergs Telefonforening anla i 1892 linje til Kirkebakken på Tjøme for at skipsreder Ole Larsen Røed og sønnene, skipsrederne Hjalmar Røed og Sigurd Røed, skulle få telefon. Det var fra før telegrafstasjon på Tjøme (og Hvasser),som gikk med underskudd selv om tjømlingene ytet gratis lokale, lys, brensel og budtjeneste. Tønsbergs Telefonforening kom med forslag om en talestasjon nær Tjøme kirke i tilknytning til Tønsberg sentral. Det var i den forbindelse også forslag å legge ned telegrafstasjonen. Ved kgl. resolusjon datert 12/9-1892 ble telefonlinjen til Tjøme åpnet for trafikk 1. oktober 1892.
Spørsmålet om å opprette en telefonforening for Tjøme ble reist av Tjøme Landboerforening i 1897 med det formål som er uttalt i § 1 – å sette sine abonnenter i innbyrdes forbindelse med hverandre ved telefon gjennom felles sentralstasjon og søke tilknytning til telefonforeninger i tilstøtende distrikter.
Det ble på et møte i landboerforeningen nedsatt en komité på 5 mann, nemlig skipsreder Arnt J. Bryde, lensmann Mathias Sundseth, skipsreder Olaus J. Olsen, lærer Bernhard Holte og landhandler Oskar Bjørnskau, som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til lover for en eventuell telefonforening, omkostningsoverslag og søke å tegne abonnenter.
Den 24. februar 1898 ble det holdt konstituerende generalforsamling hvor det møtte følgende: Landhandler Oskar Bjørnskau, Hulebak, skipsreder Olaus J. Olsen, Kulebek, skipsreder Lars H. Bache, Kråkere, lærer og organist Bernhard Holte, Bjørnevåg, skipsreder Even Mo Olsen, Katrineborg, skipsreder Gjert H. Torgersen, Kjære, kirkesanger og lærer Gullik Pedersen, Kirkely, landhandler Thomas Thorsen, Haug, landhandler August Næss, Treidene, skipsreder Arnt J. Bryde, Randineborg, gårdbruker Even Jakobsen, Oterstig og skipsreder Hans Mathias Røed, Nedre Rød.

Den oppnevnte komité fremla:
1. Utkast til lover
2. Omkostningsoverslag
3. Liste over tegnede abonnementer.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig lovforslaget og der ble valgt styre, kasserer og revisor.
Til styre ble valgt:

1 Olaus J. Olsen 10 stemmer
2 Arnt J. Bryde 7 stemmer
3 August Næss 5 stemmer, etter loddtrekning med lensmann M. Sundseth.

Til kasserer valgtes August Næss og til revisorer ble lærerne G. Pedersen og Bernhard
Holte valgt. Styret valgte skipsreder Olaus J. Olsen til formann.

Tjømø Telefonselskab var nu stiftet og det måtte jo feires med en innvielsesfest. Det ble invitert til stor fest på ”Klubben”, Nedre Kjære 5. februar 1899. Det ble laget sang som vi her gjengir etter rettskrivning fra 1898., på Tjømø dialekt. (Melodi: ”Pål sine høner”)

I kommunestyret det blev saa lidt mudder:
”Den Olsen, det er en bråkande fyr,
Vi faar nok vise vi taaler ei sludder
Aa har I nu løst til aa høre en vise
om aasen paa Tjømø vi telefon fik.
Rundt omkring kunde folk telefon prise, paa Tjømø i alting tilbage gik.
”Stop” sa Olsen, slig kan det ei være.
Bryde sa: ”Nei, vi er seige som tjære”.
Næss slog i bordet, han vilde erklære
At naa fik det være med somlinga slut.

Aassaa begyndte dem aa agitere
aa runte og tunte saa det var en gru.
De snakket og skreiv og med folk ajerte, saa naar en saa Olsen, en sa: ”Hutetu”.
”Stop!” sa Olsen ”kom bli abonnenter”
”Hei!” sa Bryde, ”vi gir 6 prosenter”.
Næss slog i bordet” ”Kom gutter og jenter, de’r penger aa tjene, my mer end I tror”.

(Rettskrivningen fra 1898, skrevet av dr. Zogbaum til innvielsesfesten på ”Klubben” 5. februar 1899)

Næss slog i bordet: ”Vi penger
begjære”.
Og penger de gav dem for aa slippe med styr.

Og huller dem gravde, og stolper dem reiste og traader dem stækte, og det gikk som en røik.
Og Olsen han kjørte og snakket og kneiste og strevde og rendte saa fillerne føik!.
”Puh” sa Olsen, ”jo, dette er sager”.
”Huh” sa Bryde, ”jeg blir nesten mager”.
Næss sig stilhed i luggen drager.
”Nei, være bestyrelse, det er en gru”.

Av forhandlingsprotokollen fremgår at det første styret foretok seg var å søke tilknytning til Tønsbergs Telefonforening. Protokollasjonen er svært kortfattet, da der kun henvises til refererte skrivelser. Samtidig synes det å fremgå at man undersøkte betingelsene for tilknytning til rikstelefonstasjonen på Tjøme.

Styret utarbeidet forslag til lover i henhold til vilkårene for opprettelse av rikstelefon-stasjoner i landdistriktene og utarbeidet omkostningsoverslag til et anlegg til 30 abonnenter. Man fant ut at det var behov for anleggskapital på kr. 2.500,-. og underhandlet med Tønsbergs Telefonforening om gjensidig fri telefonering på selskapenes linjer.
Det ble søkt Tjøme herredsstyre om kommunal garanti for de av telegrafbestyrelsen forlangte ydelser til staten. Fra før hadde Tjøme kommune ytet kr. 500,- pr. år til rikstelefonstasjonen.

Den 25. juni 1898 ble det holdt ny konstituerende generalforsamling hvor det ble besluttet tilkobling til Tjøme rikstelefon og de forandrede lover ble vedtatt.
Aksjekapitalen ble vedtatt satt til kr. 3.500, fordelt på 65 aksjer à kr. 50,-, med garantert 6 % utbytte hvert år. Denne ble i generalforsamling 14/2-1899 forhøyet til kr. 4.450,- fordelt på 89 aksjer, hvorav 24 ble deponert i Tjømø Sparebank som sikkerhet for et lån til anlegget på kr. 1.200,-.
Ved regnskapsårets utgang 1898 var det medgått til anlegget kr. 4.437,22. Anlegget var utført av telefontilsynsmann ved Tønsbergs Telefonforening, G. Madsen.
Telefonforeningen overtok Tjøme kommunes kontrakt med Johan Sørensen på Østjordet for lokaler, lys etc. mot at kommunen skulle yte kr. 350,- pr. år.

Som bestyrerinne ble ansatt frk. Elise Thorsen, Fredheim, med en årlig lønn på kr. 400,- og 1 værelse med adgang til kjøkken i stasjonsbygningen i sidebygningen på Østjordet gård. Elise Thorsen var 20 år, født 22/12-1878 og datter av seilskipsfører Nikolai Thorsen som bodde på Ekely, Øvre Rød. Hun var nettopp kommet tilbake fra en dramatisk tur fra Pensacola, USA sammen med sin far som var skipper på barkskipet ”Bertrand”, tilhørende skipsreder Lars H. Bache på Kråkere. Men det er en annen historie.

Det var god orden i alt det formelle. Det ble laget skriftlige avtaler og kontrakter både med utleier og bestyrerinne.

Nedenfor gjengis kontrakten med bestyrerinne Elise Thorsen med datidens rettskrivning:

”Kontrakt med Telefonistinde frk. Elise Thorsen. Undertegnede Elise Thorsen, Fredheim påtar seg herved Bestyrelsen og Betjeningen av Tjømø Rigstelefonstation og de av Tjømø Telefonselskabs til denne knyttede Linjer, mot en aarlig godtgjørelse fra Kommunen og Telefonselskabet af tilsammen kr. 400,- beregnet fra den dag Betjeningen overtages, Underrettelse herom bedes givet meg af Kommunen eller selskabet. Gjensidig oppsigelse 3 (tre) maaneder. Betalingen erlægges qvartalsvis af Kommunen.
Foruden den aarlige Gage kr. 400,-, erholder jeg foruden de to Værelser i centralstationen til Betjening ogsaa et Værelse i samme lokale, frit, til privat Brug, samt adgang til Kjøkken.
Jeg forpligter mig derhos at befølge de af Selskabet, Kommunen og Telegrafstyrelsen til enhver tid givne Instrugser, samt at gjennemgaa et Kursus for utdannelse af Betjeningen i Rigs og selskabets Telefonbefordring inden Overtagelsen finder sted.

Tjømø, den 9de. September 1898
Vedtaget (sign) Elise Thorsen, Fredheim ”
For Tjømø Formandskab
(sign) O. Bjørnskau
For Selskabet (Sign) O. J. Olsen, Aug. Næss, Arent J. Bryde

Som assistent ble Thora Andersen, Grimestad ansatt med årlig lønn på kr. 180,-. Hun ble i 1904 gift med skipsfører Halvor Halvorsen fra Hudø. De ble som gifte bosatt på Ormelet. Som tilsynsmann ble landhandler Anders Hansen Rød, Kirkebakken ansatt. Han hadde gjennomførte et kursus ved Elektrisk Bureau i Oslo og skulle ha årlig lønn på kr.100,- .

Som enda et eksempel på hvor forsiktig den økonomiske driften var anlagt kan nevnes at i henhold til loven var linjenettet delt i fem roter og abonnentene innen hver rote var forpliktet til å tilse linjene og rette slyng. Til å påse at det ble gjort, ble det i hver rote valgt en formann.

Da lærer Bernhard Holte kjøpte Østjordet av Johan Sørensen, ble det opprettet kontrakt med ham om leie av lokaler for kr. 75,- årlig med tillegg av kr. 50,- som skulle dekke renhold, oppvarming og lys, samt budtjeneste i henhold til følgende kontrakt:

Kontrakt med Hr. Bernhard Holte om lokale til Rigstelefonstation.
Undertegnede Bernhard Holte bortleier herved til Tjømø Kommune og Tjømø Telefonselskab 2 (to) Værelser at blive benyttet til Rigstelefon og Tjømø Telefonselskabs Liniers Betjening, samt 1 (et) Værelse med adgang kjøkken for Bestyreren eller Bestyrerindens private Brug, for en leie af kr. 75,- syttifem Kroner pr. aar og for et tidsrum af 5 (fem) aar regnet fra Betjeningens Overtagelsesdatum. Jeg forplikter meg desuden til at overtage Budtjenesten for Befordring af Telegramer og Telefonmeddelelser mod at erholde af Afsenderen de af Kommunen, Selskabet eller Telegrafstyrelsen til enhver Tid satte Takstbeløp. Endelig overtager jeg Renhold, Opvarming og Belysning af de to Telefonværelser for kr. 50,- femti Kroner pr. aar. Denne og Leieafgiften betales fra Kommunen ved hvert Aars Udgang. Kommunen har Fortrinsret til 3 Maaneders Oppsigelsesfrist.
Udvendig lader jeg Telefonbygningen opmale og indvendig Værelsene, samt lader opsætte Veranda udenfor. Ingen Leier eller Indretninger lader jeg anbringe i Huset som kan virke forstyrrende paa Telefonens Orden.
Kommunen og Selskabet lader opføre et pent malet skildt paa Væggen ”Tjømø Rigstelefon Contor”. Begge disses givne Regler skal til enhver Tid blive befulgte.

Tjømø, den 9de September 1898
(sign) Bernhard Holte.
Vedtaget
For Kommunen, Tjømø Formandskab
(sign) O. Bjørnskau, Ordfører
For Selskabet
(Sign) O.J. Olsen, Aug Næs, Arnt J. Bryde, Bestyrelsen

I tillegg ble det utferdiget en instruks på syv punkter for bestyrerinnen og instruks angående budtjenesten.

Instruks for Bestyrerinnen av Tjømø Rikstelefon og Tjømø Telefonselskapa sentralstation.

1 Tjømø Telefonselskabs linjer skal på forlangende settes i forbindelse, såvel innbyrdes som med andre telefonselskaper. Bestyrerinnen skal være behjelpelig med mottagelse og avsendelse av telegrammer og telefonmeddelelser.

2 Bestyrerinnen skal befordre videre pr. telefon avsendte telegrammer fra, samt fremsendte pr. telefon ankomne telegrammer til de abonnenter, som dertil har gitt fullmakt.

5
4 Telegrafbestyrelsen til enhver tid gitte anordninger for mottagelse og avsendelse av telegrammer etc., skal besørges. Telegrammer har i forhold til ekspedisjonen alltid fortrinsrett for telefonsamtaler.

5 Ikke abonnenter har rett til å benytte telefonapparatet mot å betale 15 øre, som under bestyrerinnens kontroll og ansvar nedlegges i den ved apparatet anbragte bøsse. Sådanne kan også få seg tilsendt til dem ankomne telefonmeddelelser og telegrammer pr. telefon til oppgitt abonnent, eller på slik måte underrettes om telefonbeskjeden eller telegrammets ankomst.
For slike telegrammer betales 20 (tyve) øre hvorav 10 øre tilfaller bestyrerinnen. Resten, eller halvdelen nedlegges i selskapets bøsse. Fullmakt må i dette tilfelle meddeles bestyrerinnen

6 Taushetsplikt pålegges betjeningen såvel for telegrammer som for telefonsam-talers vedkommende.

7 Den til kommunen av Staten tilståtte ytelse, som for tiden er 5 (fem) øre av hvert
levert telegram, 3 (tre) øre av hver samtale av 15 til 24 øre og 5 (fem) øre av samtaler på 25 øre og derover, blir av bestyrerinnen å innkreve for kommunens regning av vedkommende. Beløpet bokføres i en særskilt protokoll som oppbevares. Kommunen innkasserer beløpet kvartalsvis.

8 Kontortiden er om hverdagene for Rikstelefonen fra kl. 8 ½ til 12 formiddag og 1½ til 7 ettermiddag.
For privat telefon samtale fra kl. 9 til 12 form og 1 ½ til 6 ½ eftm.. Telegrammers forsendelse og mottagelse må dog skje fra 8 ½ form. Til kl. 7 eftm.
Begge på søn- og helligdager 8 ½ til 9 ½ morgen og 4 til 5 eftm.
Ønskes samtale utenom denne tid tillegges 20 (tyve) øre til betjeningen for hver samtale. Bestyrerinnen må da varsles forut herom.

9 Kommunen og selskapet forbeholder seg rett til, til enhver tid å forandre de herved givne instrukser. Betjeningen må finne seg i de forandringer i overstående bestemmelser som kommunen og selskapet til enhver tid finner nødvendige.

Tjømø, den 9de September 1898
O. Bjørnskau
Ordfører
Tjømø Formannskap

O.J. Olsen (sign.) formand Telefonselskapet, Aug Næs (sign) og Arnt J. Bryde (sign)

Vi tar også med instruks for budtjenesten ved Tjømø Rigstelefon og Telefonselskapets station.

1 Ankomne telegrammer og telefonmeddelelser blir uten opphold at frembringe til adressaten.
Telegrammer, og av disse har igjen iltelegrammer krav på fortrin i befordringen fremfor telefonmeddelelser.
Budpenger som av Telegrafbestyrelsen er fastsatt, tilfaller budbetjeningen for telegrammers vedkommende.

2 Ankomne telefonmedelelser blir frembragtetter et gebyr for en avstand av ½ km., 10 øre, over ½ km. til 2 km., 25 øre og over 2 til 4 km. 40 øre, samt 10 øre tillegg pr km. over 4 km. med ytterligere tillegg av 10 øre for hver takst på søn- og helligdager.

Kommunen og selskapet forbeholder seg rett til enhver tid å forandre de her givende reglers takster og instrukser, samt til å utarbeide distansetabell for Tjømø.

(sign) O. J. Olsen Tjømø september 1898
(sign) August Næs (sign) O. Bjørnskau, ordfører
(sign) Arnt J. Bryde Tjømø Formannskap
Bestyrelse
——————–
Som tidligere nevnt var det tre abonnenter som var tilknyttet Tønsbergs Telefon-forening, nemlig skipsrederne O.L. Røed, Sigurd og Hjalmar Røed, og de søkte om tilknytning til Tjøme telefonforening, og dette ble innvilget.
I år 1900 hadde Tjøme Telefonforening 43 abonnenter og budsjettet balanserte med et overskudd på kr. 1.713,31. Som fast tilsynsmann fungerte fortsatt landhandler Anders Hansen Rød. Kontingenten blev forhøyet fra kr. 15,- til kr. 20,- pr. år fra 1/9-1902. ”Bøssepengene” for ikke-abonnenter ble fra 1903 nedsatt fra 15 til 10 øre pr. samtale.
Fra 1904 fikk kassereren kr. 20,- pr. år i lønn. Samme år ble Peder O. Jansen (F.1865) ansatt som tilsynsmann, også han med en årlig gasje på kr. 20,-.

Samme året, 1904, ble Brøtsø og Hvasser tilknyttet nettet idet fisker og fiskehandler Nils Olsen Sjøvold bekostet kabel over Røssesundet. Til denne kabelen ble også kjøpmann Gjert Gjertsen, Kilen på Hvasser tilknyttet. Tjøme Telefonforening holdt linjer kun til Røssesund.
Fra 1910 ble formannen bevilget kr. 25,- i årlig godtgjørelse. Fra 1911 ble også landhandler Henrik Torgersen på hjørnet av Hvasserveien og Putten tilknyttet. Han fikk telefonnummer 110. tilsammen var det nå 67 abonnenter i henhold til listen nedenfor.

Den private central holdes aapen i Hverdage fra kl. 8 fm til kl. 9 em.
og helligdage fra kl.9-10 fm. Og fra kl. 4-7 em.

Nr. Navn:
27 Aalborgen, E. lærer, Fredheim
10 Andersen, A.A. kjødhandler, Rød
8 Appelsvold, O. gbr., Ottersti
109 Arvesen, Wilh. h.r.adv, Fjeldly
3 Bache, H.T. d/s.eksp. Sundene
20 Bache, Kirsti enkefru, Kragerød
26 Bjerke, O. landh. & skysstasjon, Sundene
23 Bjørnskau, o. landh., Hulebak
29 Bryde, A. J. skipsreder, Randineborg
119 Bryde, Hjalmar skipsfører, Breidablik
16 Christiansen, A. konditor, Kirkebakken
24 Endresen, L. skipsfører, Holtan
112 Endresen, Olaus færgemand, Grønnebakken
18 Eriksen, T. kjøbm., Ormelet
115 Gjertsen, A. kaptein, Helgerød
103 Gjertsen, G. kjøbm., Vasser
7 Gjertsen, Hedvig Klubben, Kjære
104 Gnisttelegrafen Hellesmo
80 Gulliksen, C.T. landhandler, Bjørnevaag
32 Hallenstvedt, I. gbr., Haug
9 Hansen Rød landhandler, Rød
108 Henriksen, K. smed, Haug
40 Herlofson, P. hvalfangstbestyrer, Sundene
28 Hoelstad, fru pensjonat, Gjervaag
45 Holte, B. organist, Østjordet
120 Holte, Ole. Langviken
31 Iversen, B.S. skipsreder, Bukkeli
49 Iversen, L. hvalfanger, Solheim
25 Iversen, M. landh., Sundene
121 Jakobsen, Karl skibsfører, Skauen
47 Jansen, P. telefontilsynsmand, Ormelet
46 Johannesen, K. gaardbruker & vognmand, Solvang
117 Kittelsen, Dag? villa Sjøholt
2 Kittelsen ingeniør, Sundene
39 Kristoffersen, K. baker, Østjordet
106 Langvikaasens signalstasion
37 Lofstad, gaardbruker , Rød
48 Nilsen, Johan fragtem., Dalen
34 Næss, Aug. landhandler, Veiby
22 Olsen, E.M. skipsreder, Kathrineborg
88 Olsen, H. . skipsr. & fiskeforr., Hellesmo
4 Olsen, H. R. skibsr., Lindhøi
111 Olsen, P. maskinist, Ormelet
36 Olsen, V. maskinist, Haug
1 Osuldsen gaardbr., Kulebek
13 Pedersen, G. kirkesanger, Kirkely
41 Pedersen, P. A. skipsfører, Solheim
15 Rød, Henny frk. Nedre Rød
38 Rød, S. enkefru, Baldershage
14 Selmer, O. H. sogneprest, Budal
102 Sjøvold, N. O. fiskefor., Holme (Brøtsø)
6 Skar gbr., & skysstasjon, Eidene
25 Stephansen, chr. S. Sundene
18 Stoltenberg, N. kommunelæge, Heimli
17 Sundseth, M. lensmann, Fagertun
107 Thorsen, Bertrand Gon
114 Thorsen, Ltz.Bertrand skipsf., Ekely
42 Thorsen, P. A. landhandler, Grimestad
43 Thorsen, Ths. landhandler & herredskasserer, Bakken
44 Thorsteinson, Ingebr. gbr., Rød
11 Tjømø Bad Baadtoft, Ormelet
122 Tjømø fattiggaard Honerød
101 Tjømø Sparebank
5 Torgersen, G. H. skipsr., Kjære
110 Torgersen, H. landh., Vasser
116 Vosgraff, Joh. gdbr., Budal
19 Wilhelmsen, Abrh. gaardbr., Treidene
21 Wilhelmsen, O. skipsf., Ormelet

På generalforsamlingen i 1913 ble det besluttet å undersøke omkostningene ved å opprette en bisentral på Hvasser og hvor mange abonnenter som ønsket å bli tilknyttet denne. Omkostningsoverslaget ble anslått til kr. 2.415,- og hvis det ble fem eller flere abonnenter til gjennomsnittlig kr. 250,- pr. abonnement. Da man også måtte beregne
en betydelig høyere årskontingent, fant man at det ble for dyrt og saken ble henlagt på det tidspunkt.

Fra 1914 var trafikken øket så meget ved sentralen at det måtte ansettes en assistent.
Kontingent ble fra 1917 forhøyet til kr. 25,-, og fra 1919 til kr. 30,- pr. år Av protokollen fremgår at 1919 var et meget vanskelig år for selskapet. Det kom stadig klager over nettet fra abonnentene, og grundige undersøkelser viste at man måtte foreta store reparasjons-utbedringer, noe som påførte foreningen store omkostninger.
Samtidig ble statens tilknytningsavgift forhøyet til kr.8,- pr. abonnent pr. år for inntil 50 abonnenter, og kr. 6,- videre til 100 abonnenter, og videre kr. 4,- pr. abonnent over 100.

Ekstraordinære generalforsamlinger ble holdt 15. mai og 30. juni 1917, hvor det ble fattet vedtak om hovedreparasjon av linjenettet og i den forbindelse oppta et midlertidig lån på kr. 5.000,- til dette formålet.
Videre ble det besluttet å utarbeide nye lover for selskapet som skulle hete A/S Tjømø Telefonselskab samt utvidelse av aksjekapitalen fra kr. 4.450,- til kr. 20.000,- ved oppskrivning av 89 gamle aksjer fra kr. 50,- til kr. 100,-., hvilket utgjør kr. 8.900,-
+Nytegning av 111 aksjer à kr. 100,- ” 11.100,- —————
Ny aksjekapital etter emisjonen kr. 20.000,- .

Stemmeberettigede aksjonærer i telefonselskapet 1919, aksjenes pålydende kr. 100,-.

1. Tjøme kommune v/ordføreren 20
2. Christen R. Granø, Fjellbakke 1
3. Rasmus Kleppe, Bjørnevåg 1
4. Asbjørn Andersen, Bjørnevåg 1
5. L. Klyver 1
6. A. Gjertsen, Helgerød 1
7. Eleonore Korneliussen, Midtgården 1
8. Olga Melbye, Hellesmo 1
9. Alf Melbye, Hellesmo 1
10. August Næss, Veiby 1
11. Cesilie Thoresen, Kulebek 5
12. O. Appelsvold, Havnen 1
13. Bertrand Thorsen, Randineborg 1
14. Fredrik Hansen, Eidene 1
15. Joh. Høgberg, Kjære 1
16. Konrad Granøe, Rohvile 1
17. H. L. Gjertsen, Haug 1

9
18. Aksel Bjørnskau, Hulebak 2
19. E. Korneliussen, Haug 1
20. Laurette Paulsen, Grimestad 1
21. Kristian Paulsen, Grimestad 1
22. P.A. Pedersen, Solheim 1
23. Henny Røed, Rosaheim 1
24. Lars Hansen, Mågerø 1
25. Ths. Thorsen, Bakken 2
26. E. Stensvold, Goen 1
27. Nils Henriksen, Medø 1
28. Konrad Gulliksen 2
29. Tjømø Sparebank v/Ths.Thorsen 10
30. P. M. Vosgraff, Sundene 1
31. James Henriksen, Banken, Goen 2
32. Olaf Emil Olsen, Sundene 1
33. A. C. Jakobsen, Skauen 1
34. A. Andersen, Fergeodden 1
35. Arthur Andreassen, Sundene 1
36. F. O. Johannessen, Sundene 1
37. Carl Jacobsen, Skauen 2
38. Peder O. Jansen, Ormelet 1
39. K. Kristoffersen, Haug 1
40. A. Hansen Rød 1
77
Tegnet på generalforsamlingen 21/12-1919:
41 E. M. Olsen, Katrineborg 2
42 H. R. Olsen, Lindhøi 2
43 T. Eriksen, Ormelet 1
44 H. L. Bache, Kråkere 3
45 Müller Kittelsen, Sundene 1
86

Hertil kommer aksjonærer som har tegnet seg efter generalforsamlingen:
46 P. Johannesen, Tønsberg 10
47 Julius Thorbjørnsen, Oppegård 1
———————————————————————-
Tilsammen 97
====================================

Det ble nu foretatt en grundig reparasjon av linjenettet med en utgift på kr. 10.110,55.

Generalforsamlingen 1920 vedtok nye lover.
2 Styret bemyndiges til å arbeide med tilknytning av Hvasser til nettet. Til det ble det oppnevnt en arbeidskomité på fire mann fra Brøtsø og Hvasser.
3 Aksjekapitalen utvides fra kr. 20.000,- til kr. 30.000,-.

Styret sammen med den oppnevnte komité arbeidet videre med Hvasser og Brøtsøs tilknytning. Omkostningsoverslaget for anlegget var kr. 18.180,- og driftsoverslag pr. år kr. 2.250,-.
Disse overslag ble forelagt for ekstraordinær generalforsamling 14. mai 1920, hvor man fant at utgiftene ble for store. Det resulterte i at aksjetegnerne fra Hvasser og Brøtsø trakk seg som aksjonærer. Det ble heller ingen utvidelse av aksjekapitalen som på generalforsamlingen i 1921 ble fastsatt til kr. 20.000,-..

Lønnen til formannen i styret ble bestemt til kr. 300,-, kassereren til kr. 200,- pr. år og årskontingenten ble bestemt til kr. 60,- pr. år. Videre fra 1922 ble formannens lønn forhøyet til kr. 350,- og kassereren kr. 250,- pr. år. Fra 1926 ble kontingenten forhøyet fra kr. 60,- til kr. 80,- pr. år. Lokalsamtaler kostet ikke noe, men fra 1927 ble det gebyr på kr. 50 øre for samtaler om natten.

Det ble på generalforsamlingen 1928 tatt en beslutning om å bygge eget hus til sentralen, og styret ble oppnevnt som byggekomité. Grunn ble utskilt fra Østjordet gård og huset ligger like ved riksveien.

Ved starten i 1899 hadde selskapet 43 abonnenter.Tredve år senere var tallet øket til 120.

Vi er kommet frem til 1931, hvor det kom forslag om å legge kabel fra sentralen utover til Treidene med avgrening til Ormelet. Dette ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 20. mai. Linjenettet ble ombyttet dels med jord- og dels luftkabel. Omkostningene beløp seg til kr. 14.914,54.
I 1933 ble linjenettet på strekningen sentralen- Holtane med avgrening til Kirkebakken ombyttet dels med jord- og dels luftkabel til en pris på kr. 19.866,84. Det samme ble utført i 1935 på strekningen Kirkebakken – Langviken og i 1937 strekningen Holtan – Sundene. Samlede utgifter på linjearbeidet 1931-37 beløp seg til kr. 49.449,38. For å finansiere dette arbeidet ble det opptatt et lån i Tjømø Sparebank på kr. 30.000,-.

Birger Berg som var ansatt som assistent i 1933 fikk lønnen regulert til kr. 5.000,- pr. år. Hans stillingsbeskrivelse var arbeidsformann.

25 februar 1948 kunne Tjømø Telefonforening feire sitt 25 års jubileum. Det ble forfattet både sang og hilsner.
Først en hilsen fra O. W. Svendsen til damene på sentralen og noen gode råd til abonnentene.

Hvor vi ser til alle sider, sitter taletrengte individer som en spurveflokk på tråden.
Det er alle de personer, som har fått seg telefoner, pluss en del som sikkert nok vil få den.

Det er samlet aksjonærer og de damene som bærer dagens byrde ved sentralen.
De har mange strie timer, men vi andre står å kimer spendt på telefonsamtalen.

Og den søte kvinnestemme greier fint den kunst å temme utålmodige gemytter. Hun har lært å tyde toner, og hun demper oss demoner, mens hun høflig står å lytter.

Å hun er en brann i faget, hun har lært gjennom dage å bedømme vårt humør. Hun kan høre gjennom strengen om du kom for sent i sengen kvelden eller natten før.

Hun kan høre når du trenger sånt som det å låne penger eller ta på borg.
Hun kan når som helst til alle tider høre om du går å lider av en hjertesorg.

Husk da på hvor skjebnesvanger stemmen er når du forlanger nummer eller bare navn.
Husk at lyden på tråden løper mens nyansene de røper din glede og ditt savn.

Er du vanlig morgengretten eller kom for sent på pletten og du tar din mikrofon.
Stram deg opp og smil i speilet, det vil sikkert aldri feile, gode smil mot din person i fra damene på telefon.

Du kan være ganske sikker, at ved neste møte nikker damen smilende og blid.
Og all verdens ganger siden, vil hun bruke hele fliden på din dyre taletid.

Det kostet ikke noe å ringe lokalt, men samtaler til Hvasser, Nøtterøy og Tønsberg var rikstelefon. Etter krigen var taksten 45 øre for en periode (3 minutter). Det var samme rikstelefontakst til Hvasser som til Tønsberg og Nøtterøy, men i midten av 1950 årene ble det lokaltakst til Hvasser.

Damene på sentralen ble lønnet med 2/3 av lønnen fra Telegrafverket og 1/3 Tjøme Telefonforening. Grunnen til denne fordelingen var at damene ikke bare skulle betjene en landssentral, men også Rikstelefonstasjon og Telegrafstasjon, slik at mye av arbeidet ble utført for Telegrafverket.

Telegrafverket eide linjen fra Tønsberg til Hvasser via Tjøme sentral. Hvasser var under Telegrafverket hele tiden, men Tjøme Telefonforening hadde flere abonnenter på Hvasser lenge etter at Hvasser sentral ble etablert i 1923.
Telegrafverket kjøpte Tjøme Telefonforening den 1. juli 1960 for kr. 300.000,- . Anlegget hadde da 442 apparater. Damene ble statsansatte og medlemmer i Statens Pensjonskasse. Alle damene bortsett fra Gerd Norma Berntsen (f. Jansen ), fikk godkjent alle de årene de hadde arbeidet for Tjøme Telefonforening når det gjaldt pensjonspoeng. Takket være iherdig innsats fra bestyrerinnen Rakel Christensen fikk hun i avtalen med Telegrafverket forhandlet frem en pensjonsordning for de ansatte. Gerd Norma Jansen var for ung (24 år) og yngste dame, til å komme med i den avtalen. Syv år etter at staten overtok, altså i 1967, gikk den første av damene av med full statspensjon.
Gerd Norma Berntsen forteller at damene på sentralen aldri kunne ta ferie om sommeren, for da var det voldsom trafikk og lang ventetid på rikstelefonsamtaler. Det kunne være opptil to timers ventetid på ilsamtale til Oslo i sommertiden. Hastet det kunne man bestille ”lynsamtale”, men det kostet tredobbel takst.
Fra omkring St.Hans og til ca. 10. august var det ”full rulle” for alle, men om vinteren kunne de ha en fin vaktplan. Formiddagsvakten var fra kl. 08.00 til 14.30 og ettermiddagsvakt fra kl. 14.30 til kl. 21.00, og nattvakt fra kl. 21.00 til kl. 08.00 neste morgen. Etter nattvakt var det 2 ½ døgn fri. Men det gjaldt ikke om sommeren. Da var det bare å gå hjem etter nattvakten og sove noen få timer og så på ny vakt kl. 14,30 hele sommeren igjennom.
Det var direktelinjer til Tønsberg og om sommeren fikk man to direktelinjer til Oslo, hvor den ene var fra Oslo til Tjøme, og den andre linjen var fra Tjøme til Oslo. Som regel var det mere trafikk fra Tjøme til Oslo enn den andre veien. Da hendte det at de fikk ”låne” Oslos linje når den var ledig. Noen ganger fikk de låne linje hos Tjøme Radio, da de hadde direkte linje til Oslo.
Tønsbergs Blad kunne 7/8-1926 opplyse at en alminnelig rikstelefonsamtale fra Tjøme til Oslo kunne ta 3 timer i ventetid, mens en il-samtale var det et kvarter i ventetid.

I forbindelse med salget, kom det til litt diskusjon mellom styret i Telefonforeningen og bestyrerinnen Rakel Christensen. Det sittende styre var ikke helt ”modne” for salg. Grunnen til det var at de hadde ”slitt” med et gammelt sentralbord (fra attenhundre-tallet) som de hadde kjøpt fra Oslo. Det hadde kun 286 nummer i bordet, slik at det også ble operert med mange B-abonnenter. Det vil si at det var to abonnenter på samme nummer. For at mottageren skulle vite om det var telefon til ham eller B-abonnenten, var systemet slik at telefonistinnen ringte en gang hvis det var telefon til A nummeret og to ganger hvis det var til B-nummeret. Med så få nummer hadde Telefonforeningen gått med underskudd i flere år, og folk sto på venting i flere år for å få telefon.


Derfor hadde det nye styret investert i nytt sentralbord, riktignok med snorer, men lamper i stedet for klaffer som i det gamle. Det nye sentralbordet hadde plass til 800 nummer. Ved siden av det hadde de automatisert den ytre og den indre del av Tjøme med 100 nummer hver. De fikk således nye telefoner med dreieskive og kunne ringe innbyrdes i sin respektive sentraler ( Bjørnevåg og Sundene) uten å måtte ringe sentralen.
Det nye sentralbordet ble montert ca. 1957 og var lett å ekspedere ved.

Telefonforeningen måtte låne penger til denne investeringen, men det ga større inntekter da antall abonnenter ble betydelig flere. Nå fikk alle som ønsket det telefon uten ventetid, samtidig som man begynte å ta 10 øre pr. lokalsamtale. Det var ikke store beløpet, men det ble penger av det, og Tjøme Telefonforening fikk de følgende år gode overskudd.
Men styret var klar over at de ikke kunne stoppe utviklingen ved å gå imot salg, men ønsket i grunnen å vente noen år, nå som det gikk så bra.
Men som nevnt, Telegrafverket kjøpte i 1960, men sentralen ble imidlertid ikke automatisert før 1. april 1972. A/S Tjøme Telefonforening slettet av Handelsregistret iflg. generalforsamling 15. oktober 1960.

Vi må også ta med litt personalopplysninger.

Bestyrerinner ved Tjøme Telefonforening fra starten frem til at staten overtok har vært:

1899-1903 Elise Thorsen F.22.12.1878.
1904-1906 Aagot Gjertsen F.15.10.1885
1907-1908 Bergliot Jacobsen F.02.08.1885
1908-1918 Dagmar Løwenquist
1919-1932 Solveig Sanne F.05.08.1885
1932-1939 Helene Berg F.11.09.1905
1939-1973 Rakel Christensen F.19.07.1911

Det var bestyrerinnen som hadde ansvar for betjeningen. I instruks for bestyrerinnen av 4. juni 1936 heter det: ”Bestyrinnen skal sørge for tilfredsstillende betjening av sentralen, holde lys, brensel og rengjøring, samt bestride utgifter til sommervikarer.” Derfor viser ikke telefonforeningens arkiv opplysninger om hvilke telefonistinner som hadde sitt arbeide ved sentralen.
Men vi husker noen av dem som arbeidet på sentralen etter krigen, dog med forbehold om uteglemmelser:
Helene Wilhelmsen (f.1905), Solveig Hansen (f.1909), Gjertrud Strand (f.1913), Gerd Mathiesen (f.1916), Ebba Larsen (f.1921), Ella Kruge (f.1921), Ruth Heimdal (f.1923) og Gerd Norma Berntsen (f.1936).

Til slutt noen tanker på hvorfor det kun var kvinner som betjente telefonsentralene. Kvinner skulle vanligvis ikke arbeide utenfor hjemmet. De burde for eksempel ikke gå ute alene om kvelden, noe som var nødvendig for de telefonistinnene som hadde kveldsvakt. Det viste seg at menn, ofte svært unge gutter, oppførte seg meget udisiplinert. Det var viktig at de som betjente telefonen var høflige, disiplinerte og overbærende. De måtte ikke bli irritert på kunder som ikke riktig skjønte hvordan de skulle opptre i telefonen. Slik fikk dette arbeide helt fra begynnelsen et ”feminint” preg. Det gjaldt å være underdanig, omsorgsfull, tålmodig og vennlig, alt sammen typisk kvinnelige dyder. I en avis i Canada ble det uttrykt slik:


”For det første egner den kvinnelige stemmen seg best til et så følsomt instrument. Dessuten er kvinner mer oppmerksomme enn menn og alltid mer tålmodige.
Kvinner er mer følsomme, mer innstilt på å la seg disiplinere. Når noen snakker hardt til dem, vil ikke en mann gi et mykt svar. De vil ”slåss”. Ikke så med kvinnene…”

I den første tiden var det telefonistinnens jobb å huske hvem som hadde hvilken telefon – noen telefonkatalog fantes ikke, og heller ikke noen numre. De som ringte opp ”slo på tråden”, nesten bokstavelig talt. Man trykte på en knapp på telefonen, eller sveivet rundt en gang, og fikk kontakt med sentralen. Så var det bare å be om for eksempel banken, herredskontoret, eller Thorsen i Kirkebakken.

Kilder:
Statsarkivet på Kongsberg
Tønsbergs Telefonforening 1883-1933
Tor Edvin Dahl, ”Hallo?!” Norges telefonhistorie 1993.
Ingolf Lenæs. Privattelefonen i Norge 1966
Opplysninger fra Gerd Norma Berntsen.

Et sted må alt begynne

Av Ragnar Ytrehus

– Et sted må alt begynne, heter det hos Gro Dahle. Og mye litteratur har «begynt» på Tjøme. Som Larsens dikt, Bangs og Lindegaards historiske romaner eller Brynildsens følsomme erindringer. Med mer.
Mye mer. Og det skal det handle om her. Med et sterkt fokus på det lokale vil jeg tegne et kortfattet riss over et tyvetalls forfattere, i vid betydning, med tilknytning til Tjøme. Noen er født her, noen kom hit, noen var innom, noen var her mest om sommeren. Utvalget er gjort ut fra både forfatternes tilknytning til Tjøme, og at de har publisert tekst(er) med Tjøme-tilknytning. Oversikten er gruppert etter en omtrentlig generasjonstilhørighet.

Fra hudøy kom Alf Larsen (1885 – 1967), dikter, essayist, tidsskriftredaktør og forlagsmann. Etter en lengre periode i utlandet vendte han i 1922 tilbake til Tjøme, der han for resten av livet slo seg ned på gården Rød. Mye av hans diktning er, direkte eller indirekte, preget av Tjømes landskap, himmel og hav. Larsen var også aktiv i Tønsbergs Blads spalter som litteraturanmelder og som debattant i store og små spørsmål. Tidsskriftet Janus styrte han fra sitt Rød i årene 1933 – 1941. Lokale tekster er Tjømesangen og essayet For første gang på jorden, der han formulerer sin kjærlighet til Tjøme:
«Jeg måtte bo her ute. Jeg lengtet hit ut. Jeg levde jo alle mine ungdomsaar i Danmark. Men da jeg ble eldre vokset minnet om hjemmet i mitt sinn, og jeg ble dratt hjem. Og jeg angrer det ikke!»
Tidlig på 1920-tallet debuterer en annen dikter og forfatter, Gunnar Reiss-Andersen (1896 -1964). Han hører egentlig «til» Larvik, men bodde en tid på Tjøme. Fra Tjøme har han bl.a. skrevet essayet Tomrum i avisen, der han ser tilbake på den gang han besøkte vennen Bernhard Folkestad på Brøtsø. På ski!:
«Det var en gang, nei det er en gang – en vinterdag nede på Tjøme. Rastløs går jeg omkring i det gamle huset mitt (…) Selskapssyken herjer meg. Og hastig får jeg et par ski under føttene. For Bernhard, den hyggens apostel, sitter visst ensom og prediker for fiskene ute på Brøtsø, – uttales Brøsse, – eller som en mild apokalyptiker, omgitt av syner og åpenbaringer sitter han kanskje med en glorie av peisild om skallen og venter på en disippel.»
Den omtalte Bernhard Folkestad (1879 – 1933) var nok bedre kjent som kunstmaler. Ved siden av skrev han det han selv kalte litterære skisser, en del med Tjøme som utgangspunkt, som etterhvert også kom i bokform. Folkestad fikk seg allerede i 1916 sommerhus på Brøtsø, der han var blant de første badegjester. Her oppholdt han seg særlig mye i sine siste år, og her kom altså Gunnar Reiss-Andersen på besøk. Reiss-Andersen beretter fra de små stuene:
«Det vi til daglig kaller luksus er det så menn ikke som setter sitt preg … men allikevel, her er noe av det velbehagelige som ligger i det engelske ordet luxury. Her er i smått og stort et diskret smådryss av overflødighetshornet. Tingene både tiltaler en og taler til en.»
I annen halvdel av 1920-tallet startet Sverre Salvesen Amundsen (1894 – 1975) fra Tjøme sin skrivegjerning. Speiderguttene som drog på hvalfangst, Guttene i Ternevik og Didrik Ternevik på hvalfangst er blant hans «Tjøme-tekster». Amundsen skrev barne- og ungdomsbøker, fortellinger, dikt, ja til og med skolebøker.

Journalist, forlagsredaktør og forfatter Waldemar Brøgger (1911 – 1991) startet sitt litterære virke tidlig på 1930-tallet. Han turnerte mange sjangre; historie, krim, filosofi, sakprosa, lærebøker, leksika. Tjømø sparebank gjennom 100 år : 1857-1957 (1957) og heftet Litt historikk ved åpningen av ny bru over Vrengen (1981) er lokale tekster fra Brøggers hånd. Brøgger var for øvrig gift med Mai Lindegaard (se nedenfor) på 1940-tallet.
Fra Hvasser kom Fred A. Fredhøi som både drev innenfor det maritime og i forlaget som ennå såvidt bærer hans navn. I 1969 ga han ut erindringsboken Kan du huske, der han skildrer miljøet på Hvasser og til sjøs som kom til å prege hans liv og løpebane. Boken kom naturligvis ut nettopp på Fredhøis forlag.
I 1949 kjøpte Mai Lindegaard (1919 – 1968) og mannen dr. Odd Solem gården Eidene på Tjøme og dannet «Mai Lindegaards Stiftelse, dr. Solems klinikk for nervøse barn». Lindegaard, som på slutten av 1930-tallet hadde vært skuespillerinne i Oslo, ble fra 1940 forfatter av noveller og romaner under navnet Synnøve Christensen. Døtrene Lindemann (1955) er en nøkkelroman fra 1700-tallets Tjøme som kan leses svært nær opp til omtalen av gården Eidene i Lorens Bergs bygdebok. I 1966 kom Lille myggeben, Lindegaards lett kamuflerte selvbiografi. Ordene er der lagt i munnen på hennes 8-årige datter Henriette Birgitte, kalt Lille myggeben, og handlingen dreier rundt livet på Eidene.
Så sent som i 1999 debuterte Mary L. Anthonisen (f. 1915!) med romanen Kvinnene fra Færder, naturligvis på Færder forlag! Anthonisen ble født på Færder fyr der faren var fyrassistent, og bodde sine første to år på fyret før familien flyttet videre til nye fyr. Senere har hun bodd i Tønsberg.

Født og oppvokst i Kirkebygen var forfatter, oversetter og forlagsmann Aasmund Brynildsen (1917 – 1974) som debuterte i fredsåret 1945. Etter en periode utenbygds bodde han på 50-tallet igjen en tid på Tjøme, sammen med Karin Bang, før forfatterparet flyttet til Veierland. I 1974, hans siste leveår, kom Brynildsens erindringsbok Hudø – Bilder fra en barndom. Brynildsen hadde nær slekt på Hudø, der han tilbrakte mye av tiden i barndommen. Blant slektningene var onkelen Alf Larsen (se egen omtale av Larsen). I 1993 ble Brynildsen igjen satt i fokus på seminaret Aasmund Brynildsen – en europeer fra Tjøme, i Tønsberg bibliotek. Innleggene på seminaret foreligger i en rapport redigert av Tore Frost (se egen omtale av Frost).
Forfatter og oversetter Karin Bang (f. 1928), som har skrevet siden slutten av 1940-tallet, bodde som nevnt sammen med Brynildsen på Tjøme på 50-tallet, før de slo seg ned på Veierland. Handlingen i hennes roman Fjerne seil : En roman fra seilskutetidens Vestfold (1962) finner sted nettopp på Tjøme og kan leses nær opp mot den lokale historie. Bang er ellers stadig blant aktive gjesteskribenter i Tønsbergs Blad. Dr. philos Kåre Glette ved Høgskolen i Vestfold har tatt doktorgraden på en avhandling om Vestfold og Karin Bangs forfatterskap.
Maleren Mary Haugård (f. 1923) ga i 1993 ut erindringsboken Mitt liv som innfødt, badegjest og kunstner. Haugård er oppvokst på Hvasser, nå fritidsboer samme sted, som antydet i bokens tittel.
Som ung flyttet Maria Anette Wilkens (f. 1919) med familien til Tjøme. Hun var i mange år tilknyttet NRK som litterær «løsarbeider» og kåsør ved siden av arbeidet som lektor ved Horten gymnas. Wilkens bor nå igjen på Tjøme, i Utbygda, der hun har hatt fritidstilhold siden 50-tallet. Lokalt på Tjøme har hun på slutten av 90-tallet ført i pennen de tre heftene med Glimt av Budalgårdens historie.
Tyske Hans Magnus Enzensberger (f. 1929) er en allsidig kulturpersonlighet med virke som dikter, essayist, journalist, oversetter, dramatiker, redaktør og utgiver. På 1960-tallet bodde Enzensberger på Budal på Tjøme med sin norske familie. Noen Tjømeminner finner vi hos ham, som i diktet Minne om sekstiårene:

rolig de nordlige kvelder
i juni, sorgløst slo messinguret
på øyene, lett lød en lys latter
lett lød små skrik, lett
lød en junimusikk gjennom de lyse stuer
om natten, glemsomt sto det gamle huset,
det fredete, hvor det aldri ble mørkt,
rolig, rolig lå båten ved bryggen, rolig
gikk samtalen mellom venner,
rolig svant hen de hvite stemmene,
som om lykken hadde vært der, rolig
sto bøkene, bergene, på hyllen
sto det lyse brennevin

I 2001 ga Johan R. Ringdal, bosatt på Tjøme, ut boken Ei hjemmestrikka strømpe : om et forlis på norskekysten og det som hendte etterpå. Ringdal har vært opptatt av den maritime historien, noe også hans artikkel i dette Tjuma vitner om.
Det maritime har også opptatt Gøthe Gøthesen (f. 1931), som vokste opp på Kråkere, og som senere igjen har slått seg ned på Tjøme, nå i Langviken. Tjøme-tekster fra Gøthesens hånd er boken Folk og fyr på Færder (1996) og Tjøme historielags årsskrift Tjuma 2000 der Gøthesen både var redaktør og skrev om Firmastet Bark «Bellands». Fra en førstereisgutts dagbok. I 2001 ga han ut Tjøme: bilder fra en nær fortid – en erindringsbok fra egen oppvekst i traktene nord på Tjøme.
Lektor i filosofi ved Universitetet i Oslo Tore Frost, bosatt på Hvasser, har arbeidet med filosofiske tekster og oversettelser og publisert bøker siden midten av 1970-tallet. Lokalt har Frost redigert rapporten fra seminaret Aasmund Brynildsen – en europeer fra Tjøme (se også om Brynildsen), der han også skrev artikkelen Aasmund Brynildsen – filosofen.
Forfatter Gerd Mjøen Brantenberg (f. 1941) har siden slutten av 70-tallet skrevet romaner, skuespill, hørespill, noveller og oversettelser. Sin Tjøme-tilknytning har hun som fritidsboer (til dels fastboende) på Tjøme. I artikkelen Øya i midten. En gårds historie, i Tjuma 2000, yter hun i bygdebokforfatter Lorens Bergs ånd viktig lokalhistorisk bidrag. Hun leder oss her gjennom historien til eiendommen på Medø, som har vært i hennes families eie siden slutten av 1920-tallet. Brantenberg var også bidragsyter i Stemmer ved verdens ende, 86 Tjøme-portretter og aktiv gjesteskribent i Tønsbergs Blad.
Journalist og forlagsmann Einar Chr. Erlingsen er opprinnelig fra Hvasser, nå bosatt i Tønsberg. Erlingsen har fra 90-tallet bidratt innenfor Hvassers egen lokale historie, der han sammen med Hvasser og Brøtsø Historieforening står bak heftene «Dill og dall» : Hvassers butikker 1870-2000 (2000), Telegrafstasjonen, tollstasjonen, sentralen, Oppvekst : om hvordan det var å vokse opp på Hvasser før og under krigen (fortalt av Svein Nielsen, 1999) og – likesom et kongerike for seg selv : Hvasser 1891-1941 (1992, red.)

Debutant fra annen halvdel av 80-tallet er forfatter og portrettør Niels Chr Geelmuyden (f. 1960) som de siste par årene har hatt sin bopel på Tjøme. Distriktet var dog ikke ukjent for ham, sine erfaringer som sommergjest har han skildret i artikkelen Å være inngiftet på Sandø, i boken Sandø – vår øy i havgapet.
Hytteeier Arne Berggren (f. 1960) er forfatter fra tidlig 90-tall av. Hans litterære virke omfatter roman, barne- og ungdomsbøker, kåserier og dramatikk. Blant arbeider som relaterer seg til Tjøme finner vi bøkene Webers lov, Stillemannen og Instamatic. Berggren er også representert med bidrag i samlingen Stemmer ved verdens ende, 86 Tjøme-portretter.
Fra sitt hjem på Tjøme driver Gro Dahle (f. 1962) allsidig litterær virksomhet, som lyriker, prosaist, barnebokforfatter og skrivepedagog. Dahle, som debuterte som forfatter i annen halvdel av 1980-tallet, fikk i 1998 Vestfolds litteraturpris. I juryens begrunnelse het det at «Dahles forfatterskap er eit av dei mest originale, særprega og spennande forfatterskapa i vår nyare litteratur.» Lokalt er hun representert med bidrag i Stemmer ved verdens ende, 86 Tjøme-portretter, blant annet med diktet Et sted må alt begynne – som her får markere slutten:

Et sted må alt begynne
Et sted må alt slutte
Et sted står strandnelliken og nikker til vinden
Og rullesteinen fortsetter å rulle gjennom århundredene

Et sted der ute
ved det siste lille skjæret er det verden ender
Og det store, salte havet begynner

Eller er det omvendt?
Er det slik at verden begynner der ute
ved det første lille, krumbøyde skjæret
Et sted slipper havet taket
og en øy river seg løs fra bølgene
med kirke og bjørnebærkratt, kaprifolium og sandkasser.


I tillegg til litteraturen som er nevnt direkte i teksten vises det nedenfor til annen litteratur som er benyttet. I tillegg er det trukket veksler på Tønsberg biblioteks Internett-tjeneste og personalet på Tjøme folkebibliotek:

Eggen, Bernt : «Kvinnene fra Færder» som avdrag på gjeld til vårherre. Tidsskriftet Kult … nr 1/1999
Enzensberger, Hans Magnus : Dikt for den som ikke leser dikt. Til norsk ved Per Kjelling. J.W.Cappelens forlag, 1965
Folkestad, Bernhard : Sol og morild : essays og betraktninger i utvalg. Gyldendal, 1968
Glette, Kåre : Om den litterære forvaltninga i fylket: Bør Vestfold få sin eigen «Nobelpris» i litteratur?. I tidsskriftet Kult … nr. 6/1996
Glette, Kåre : Pris til skrivepedagogen Gro Dahle. I tidsskriftet Kult … nr. 6/1998
Høst, Else Marie : Veierlandsforfatteren. Næravisen Øyene, Nøtterøy, 08.05.02
Høst, Else Marie : Stemmen som skriver historie Lokalavisen Øyene 28.06 00
Høst, Else Marie :Historie er tingen. Og en jaguar. Lokalavisen Øyene 27.09.00
Reiss-Andersen, Gunnar : Tomrum i avisen. I : Det smilende alvor. Essays. Gyldendal norsk forlag. Oslo 1954.
Ytrehus, Ragnar : Han måtte bo her ute … Tjuma, Tjøme historielags årbok, 2000
Ytrehus, Ragnar : Mai Lindegård – eller Synnøve Christensen om man vil … Lokalavisen Øyene 27. desember 2000
Ytrehus, Ragnar : – «Øy-forlaget» Dreyer. Lokalavisen Øyene, 25. oktober 2000
Ytrehus, Ragnar : Bayern – Budal – Berlin. Tidsskriftet Kult … nr 2, 2001

Ragna Larsen – Portrett av et eiegodt meneske

Gerd Brantenberg:

Der den gamle veien til Medø tar av fra Engøveien i en krapp sving, lå i sin tid et lite, hvitt hus i to etasjer med taksten og et bryggerhus ved siden av. Her var en gammel frukthave mot øst og en smal jordlapp mellom svaberget og veien i nord. I selve svingen sto en gammel eik. Den hadde lave, tjukke grener og regjerte over landskapet. Det var eika.
I mange år i etterkrigstiden var det slik at ungdommene bare sa: «Vi møtes ved eika». Alle visste hvor det var. Det finnes mange gamle eiketrær på Tjøme, og det er utallige flotte eksemplarer bare i området Hulebak, Engø, Medø. Hva var det som gjorde akkurat rabbene under denne eika til et sted?
Jo, det var Ragna Larsen. På et tidlig tidspunkt – allerede kort etter krigen – gjorde hun noe så uvanlig herute som å selge brus. Hun hadde jo en kjeller, der både citronbrus, Jaffa og ingefærøl kunne holde seg kalde lenge etter at landhandler Bjørnskau på Hulebak hadde stengt for dagen. For Ragna stengte aldri.
Det var ikke bare ungdommer som oppdaget at Ragna aldri stengte. Hun hadde nemlig noe mer i sin kjeller, men dette var å betrakte som en dyp hemmelighet. Hun hadde mørk og lys eksport og hele flasker pils. Dette var naturligvis høyst ulovlig. Ikke å ha det der – i og for seg. Men å gi seg til å selge det er en annen sak. Dette hadde Ragna klart for seg, og hun bød ikke ungdommer å kjøpe øl. Her var et annet marked.
Hun kjente de fleste som fór forbi på veien, og visste godt hvem av de høye herrer som var øltørste og hvem som ikke var det. Især merket hun seg de mange badegjestene. Når en øltørst herre av badefolket kom forbi, for eksempel min far, hilste hun og pratet. Så tok hun ham litt til side, og idet hun mente seg ubevoktet, gikk hun ganske tett inntil. Han var høy og hun var nokså liten, så hun stilte seg på tå, kikket opp på ham og hvisket lavt og fortrolig: – Doktor Brantenberg. Jeg har gjømt noen pils til Dere i kjelleren, hvis Dere vil ha. Det er bara å si fra! Og doktor Brantenberg sa fra, både titt og ofte. Han satte stor pris på hennes opplysning.
Dette var jo vågal virksomhet, men overleve skulle man. Når badegjestene slapp opp for øl, var det bare å sende de yngre poder over til fru Larsen. For det var det badegjestene kalte henne. Man var jo Dis dengang. Det var aldri hverken for sent eller for tidlig for Ragna Larsen.
Men hun solgte ikke bare leskedrikker til store og små. På den smale, trekantede jordlappen mellom svaberget og veien dyrket hun poteter. Andre ganger var det jordbæråker her. I haven hadde hun plommer, epler og pærer, og dessuten blomster til salgs, om det skulle være. Rundt om på hele eiendommen gikk det høner. Disse la, som seg hør og bør, egg, som hun også solgte. Hun opparbeidet seg en hel geskjeft på dette viset – gjennom mange år.

Hønene hennes gikk alltid fritt. Selv om hun riktignok hadde et uthus, så bodde de sammen med henne i hovedhuset. Ved solnedgang fløy de opp i epletrærne og vaglet seg for natten. Om morgenen spankulerte de opp trappen og gikk inn i kjøkkenet hennes hvor de fikk mat. Når du banket på Ragnas dør en tidlig morgen, visste du aldri om det var en høne som kom ut av døren først eller Ragna selv. Fru Larsen hadde et naturlig samboerskap med sine høner, og dersom man ikke tålte å se fjærkre i en stue, fikk man heller holde seg utendørs.
Ofte gikk man ikke så langt som til døren. Man sto utenfor på den lille plassen foran huset og ropte. – Fru Larsen! Fru Larsen! Omsider hørtes en stemme innenfra: – Ja, nå kommer jeg! Så kunne det gå et kvarter eller mer før hun endelig dukket opp. Man fremsa sitt ærend og hun sa: – Ja, jeg skal komma igjen straks! Så forsvant hun tilbake mot huset på sine skjeve, gamle ben opp de små trappetrinnene i terrenget og inn bakom huset. Og der kunne hun bli i minst en halv time før hun omsider kom tilbake med en bukett rabarabra eller noen egg eller hva man hadde bestilt.
Hva hun gjorde i denne halvtimen mellom bestillingen og leveringen forble et mysterium i alle år. Men tidene var fortsatt slike på Tjøme dengang at hun ikke mistet sine kunder av den grunn. Det var ventetid overalt. Hos landhandler Bjørnskau kunne man på sommerstid risikere å vente i to timer før man ble ekspedert. Ragna hadde gode tider med sin langsomme fart og sine liberale åpningstider.
Ragna Larsen var født i 1890. Hun kom fra Hof og hennes pikenavn var Kolstad. Hun var utdannet Røde Kors-sykepleier med svært gode papirer. I yngre år praktiserte hun også som sykepleier og var mye rundt hos folk og pleide dem hjemme, men det vites lite om hennes liv fra tiden før hun kom til Tjøme. Det fortelles at hun en gang skal ha sagt: – Ja, jeg har holdt mange nyrer i klypa! Av dette kan man kanskje slutte at hun hadde vært operasjonssykepleier. Hennes mor tjenestegjorde på gårder i Hof og hadde barn med to eller flere forskjellige menn, så Ragna hadde en rekke hel- og halvsøsken. En av dem het Paula. Og det skulle bli takket være henne at Ragna havnet på Tjøme.
Paula er et kapitel for seg, og Ragna og hun hadde et nært søsterskap i alle år – så la oss spinne trådene tilbake til den dagen deres lange liv på Tjøme startet.
Paula Kolstad kom til Tjøme en gang i begynnelsen av 30-årene, og hun var vel i sin tid øyas mest omfangsrike dame. Hun fikk tjeneste hos fisker Hans Anton Jacobsen i Stranna på Vasskalven, og kom roende over fra Engø i en lånt pram. Hans Anton var på dette tidspunkt enkemann for annen gang. Hans første kone var død av tuberkulose, og den andre konen døde av sorg etter å ha mistet et pleiebarn – også av tuberkulose. Hans Anton var hjemsøkt av ulykker. Men han ga ikke opp. Og han klarte seg ikke uten en kvinne. Så han søkte etter en husholderske. Så dermed kom altså Paula roende.
Da Paula kom inn i huset hans, ble hun vist rundt i kjøkkenet og de to stuene. Det fjerde rommet var en alkove med bare én seng. Sengen sto oppved veggen i et hjørne. – Men hvor skal jeg ligge, da? spurte hun. – Ja, du får vel ligge innerst, svarte Hans Anton.
Paula var driftig og dyrket opp hagen og hadde grønnsaker. En gang i året tok hun seg et sjøbad. Da gikk det som et sus fra munn til munn blant ungene på øya: – Paula skal bade! Så la de seg klare i buskene og så på henne der hun fløt på vannet i all sin velde, nærmest som en duvende bøye. Et praktfullt syn som ingen ville gå glipp av. Det varte ikke lenge før Hans Anton fridde til Paula, men Paula svarte «Nei». Allikevel ble hun hos ham inntil hans død i 1937, og da arvet hun huset hans. Huset solgte hun til Svinndal, og dette gjorde henne formodentlig istand til å kjøpe huset på Haug senere, det røde huset i Østre Vei like før Haugsvingen, som fremdeles kalles «Paulahuset».

Mens Paula bodde på Vasskalven, kom Ragna på besøk, og her traff hun en ungkar ved navn Kristian Larsen, som – i en alder av over førti år – fremdeles bodde hjemme hos sin mor. Han var den yngste av seks søsken – alle født på Vasskalven. Foreldrene Alette og Jørn Larsen kom opprinnelig fra Råde i Østfold, og hørte blant de mange østfoldinger som slo seg ned på øyene i tjømeskjærgården i siste halvdel av 1800-tallet. Jørn Larsen bygget hus på Søreng i 1877, og samme året mistet han sin første kone. Han hadde det smått og måtte låne penger til huset i banken. Det var hele tredve års aldersforskjell på ham og hans andre kone Alette. Hun var 20 og han var 50 da de giftet seg, og det var Alette som sto for gårdsdriften mens mannen røkte og spilte kort. På det tidspunkt Ragna dukket opp på øya, var Alette forlengst blitt enke. Men minstegutten Kristian f. 1894 bodde altså fortsatt hos henne.
Kristian var ikke som alle andre. Han gikk godlynt omkring og smilte, men kunne nesten ikke si noe. Om han var slik fra fødselen eller var blitt slik, vites ikke. Hans niese Else Abrahamsen på Foynland forteller at han var til sjøss som unggutt, og at han fikk solstikk og ble rar av det. Dette er slett ikke usannsynlig. Solstikk fører til dehydrering og kan i alvorlige tilfelle gi varige hjerneskader. Etter sigende seilte Kristian i utenriksfart, og formodentlig på sydlige breddegrader. Dersom han fikk solstikk og ingen skikkelig legehjelp, kan dette godt ha ødelagt ham.
Hvorom alt dette er, han levde i sin egen verden og var ikke istand til å ta vare på seg selv. Men Ragna fattet godhet for ham og fridde. Kristian svarte «Ja.».
Dette frieriet må ha funnet sted omkring midten av 30-årene, for det fremgår av boken om Vasskalven at Alette flyttet til Foynland i 1936 uten at Kristian var med. Det hadde seg slik at Kristian hadde fått kjøpt et hus til en rimelig pris av sin storebror Johannes’ svoger John Hansen på Engø. Denne eiendommen hørte opprinnelig til Pedersen på Engø gård, og ble skilt ut i 1900. Vi må gå ut fra at Ragna-huset ble bygget da. Stedet hadde flere eiere før det kom på John Hansens hender, og meningen var at Kristian skulle bo der sammen med sin mor. Dette ble det nå ingenting av, idet Ragna flyttet inn. Kristian var nå i trygge hender og Alette Larsen flyttet til sin datter på Foynland.
Ragna og Kristian må ha bodd sammen i flere år før de giftet seg, for bryllupet sto ikke før den 4. mars, 1939. Såkalt konkubinat var jo svært uvanlig den gangen, og dessuten forbudt ved lov. Men særlig oppsiktsvekkende i dette tilfellet var det ikke, ettersom Ragna og Kristian var uvanlige på nesten alle tenkelige måter.
Vielsen fant sted i Tjøme kirke, og det knyttet seg en viss spenning til om Kristian ville rekke frem i tide, for han la i vei i seneste laget, men han nådde det, akkurat. De to gikk opp kirkegulvet sammen. Bryllupsfesten ble holdt i huset deres, og nabokonen Esther Kristiansen hadde på forhånd lånt brudeparet en lysekrone og montert den i stuen, så det skulle se staselig og ordentlig ut. Lysekronen var hennes og ektemannen Karls egen bryllupspresang fra noen år tidligere. Etter bryllupet ble den pent ført tilbake til Esther og Karl.

Ikke alle var så vennligsinnet i anledning dagen som Esther. Under bryllupsmiddagen lød det plutselig et voldsomt smell fra trærne borte ved eika. Det var en gjeng gutter i 14-årsalderen som moret seg med å tenne på noe dynamitt de hadde hengt opp i trærne, og en glassrute gikk i annen etasje. Etterpå fikk de slengt en lunte inn gjennom et åpent vindu og tente på så det utviklet seg en fryktelig os og stank. Så løp de og gjemte seg.
Episoden forteller vel noe om at alle visste man her hadde å gjøre med noen raringer – som levde i armod – og dermed var det fritt frem for fantestreker. Ungguttene som sto for hærverket tenkte neppe tilbake på dette barndomsminnet med særlig stolthet senere. De siste til å gjøre ugang borte ved eika skulle de imidlertid ikke komme til å bli.
Andre hedret de nygifte på mer behørig vis. Således skrev Kristians søster, Anna Abrahamsen, et lite dikt, som en annen av bryllupsgjestene, hennes datter Else, gjenga utenat over seksti år senere:

Idag til kirken Kristian går
og sin kjære Ragna får
Hell og lykke følge må
når de sammen nu skal gå

Kristian minstegutten er
og vi alle har ham kjær
(…..her husket ikke Else
de to nesten linjene….)

Ragna pleien har forlatt
for på Tjøme å ta fatt
Havestell og høns det blir
Det nok god valuta gir

«God valuta» ga det lille stedet på Engø ikke, hverken i moderne eller i den tids forstand, men Ragna klarte faktisk å brødfø både seg selv og ektemannen der alle dager – med strev og oppfinnsomhet og et usedvanlig godt lynne. Hun var alltid blid. Hun la hodet litt på skakke og så opp på deg med de skrå øynene sine og ville gjerne vite hvordan det gikk med deg. Jeg vil gi et eksempel på hennes omsorg, slik jeg selv erfarte den som barn. Da jeg var ti år, ble min familie og jeg rammet av en stor tragedie. Min storesøster Vera fikk poliomyelitt og døde da hun var 14 år gammel. Det var høsten 1951. Da vi kom ut til Tjøme om sommeren, delte Ragna vår sorg og fortvilelse. Hun gråt og sa det var fryktelig, det som var skjedd. Hun kjente jo Vera godt, og hver sommer siden nevnte hun henne. Alltid med en liten gråt i stemmen. – Det var synd at hun skulle dø, sa hun.
Slik. Så enkelt. Og så sant som noe kunne bli.
Og faktisk var det en trøst for et barn å bli møtt av en voksen slik. For de fleste sa jo ikke ett ord. Lærerne på skolen, for eksempel, sa ingenting til meg da jeg kom tilbake til skolen etter å ha mistet min søster og vært i karantene en måned. Idag flagges det på halv stang på skoler når ungdom plutselig blir revet vekk, og det gjøres mye ut av å ivareta unge mennesker i sorg. Slik var det ikke dengang. Man ble møtt med en knugende taushet. Men ikke av Ragna.

De fleste som kjente Ragna Larsen kan fortelle historier om hennes hjertelag. At hun fikk så godt skussmål på sykepleieskolen, kan vel ikke minst skyldes denne egenskapen. Det kan i hvert fall ikke skyldes hygienen, om hvilken det også går utallige historier. For den var mildest talt under enhver kritikk. Hønene satte jo sine naturlige spor overalt på hennes kjøkken, her var alltid gamle matrester i kjelene og det var intet som tydet på at hun fulgte sin søsters eksempel og badet en gang i året. Poteter ble varmet opp direkte på kokeplaten eller kokt sammen med gruten i kaffekjelen, for alle grytene var opptatt av noe som ikke var blitt spist fjorten dager før. En gang de skulle ha gjester, fant Ragna på at hun skulle ha duk på bordet, men alle duker var skitne. – Krestian! Gå og skyld opp et laken! Det er god tørk nå! ropte hun. Da gjestene kom, hang lakenet til tørk, men det var ingen mat. – Du Krestian, ta og hogg hue av den som går der borte, sa Ragna og pekte på en av hønene.
Min mor, som på ingen måte var prippen, sa at vi aldri burde kjøpe noe av henne som ikke var innpakket. Men både egg og øl og brus hadde jo sin naturlige emballasje, og dertil kom alle karamellene, som hun delte ut rundhåndet til oss unger enten hun fikk betaling eller ei. Hun hadde en annen svakhet til stor ulempe for en som driver butikk. Hun kunne ikke regne. Hun skrev ned en rekke tall på noen papirlapper, men når hun skulle legge dem sammen, gikk det alltid i surr, så hun overlot regnestykkene til kundene. Selv som ganske små barn sto vi der og regnet for henne. Her så vi hvordan hun hadde satt opp i loddrett kolonne: 8 øre, 8 øre, 8 øre, 5 øre, 5 øre, 5 øre, 8 øre, 5 øre, 10 øre. Hvordan regne sammen dette? Den lille «plutifikasjonstabellen» må ha vært henne like fjern som den var for Pippi Langstrømpe. Å stå der, som 10-åring, og bli bedt om å overta regnskapet, ga naturligvis en enorm selvfølelse. Aldri hadde man møtt maken til butikkdame.
Kristian ble brukt som visegutt. – Jeg skal be han Krestian stikke opp med varene! ropte hun forsikrende. Og så kom han kanskje tre dager senere. Han lempet brusflaskene på en sykkel og kjørte bort til Engøbrygga der han hadde en pram, så tok han sykkelen i prammen og rodde rundt odden på Søndre Medø og inn i Hønsøbukta, for dette var før Marentius Kristiansen bygget demning og ny vei fra Engø til Medø, og så trillet han varene opp gjennom furuskogen fra Mjøenstranda til gården vår (Nordre Medø gård) og lempet dem inn i kjelleren. Det hendte jeg var alene når han kom, og da skulle han gjerne ta meg opp på armen og holde meg og få en klem. Dette likte jeg bare sånn måtelig, for jeg syntes ikke jeg kjente ham så godt at en klem var naturlig. Men det hele skjedde nærmest i barnslig uskyldighet, og jeg ble satt pent ned når klemmen var overstått.
I etterkrigstiden og frem gjennom 50-årene gikk salget til Ragna så godt at hun ga seg til å bygge en liten bod helt nede i veikanten. Ungdommene fulgte spent med. Det skulle bli en iskrembod, sa hun. Ragna satte «Krestian» igang med å male boden. Han brukte en hel dag på å male en planke. Men tilslutt sto den ferdig. Og så ble det enda mer liv ved eika.

Barn og ungdom kom og kunne kjøpe både is, sjokolade og brus, og nå gikk salget så godt at Ragna spanderte et bord ved siden av boden med parasoll. Ungdommene slo seg ned under parasollen. I midten av 50-årene var eika samlingsstedet for alle ungdommer i området. Man satt under parasollen og observerte alle de bilene som fór forbi, og sa: – Det var en Citroen. Det var en Buick. Det var en folkevogn. Det var en Opel Kaptein. Samtidig som man i øyekroken holdt oppsyn med èn som man kanskje hadde lyst til å bli bedre kjent med.
Det hendte imidlertid, som før nevnt, at ungdommene ble litt villere enn de burde. De ble sittende og holde leven, slik at Ragna måtte be dem gå. Det gjorde de ikke. De ga blaffen i hva hun sa og fortsatte med levenet. Så ga de seg til å klatre opp i eika, og narret Kristian til å klatre etter for å jage dem. Det klarte han jo ikke, de klatret bare høyere opp. Dette var fristende underholdning på stille, hendelsesløse sommerkvelder, og gjentok seg ganske ofte. Der satt de og skrålte og kalte henne «Tuppe-Ragna». Da hendte det at selv Ragna ble sint. Hun ropte og sa de forstyrret både hønene og naboene. Nå fikk de gå, mente hun. Men de gikk ikke. Da sa hun: – Om dere ikke går, så melder jeg dere til lensmann’! Da svarte ungdommene. – Hvis du melder oss til lensmann, så sier vi at du selger øl!
Neste dag var alle tilgitt. Men enkelte av guttene kunne ikke la være å fikle med parasollen hennes. De slo den opp og ned og lekte med den, så en kveld knakk stangen. Hun meldte det ikke til lensmannen. Det var nok ikke så mye på grunn av øl-trusselen. Å være uvenner med noen var helt imot hennes natur. Hun var glad i barn, selv i de slemme, og når det var basar ved garasjene i Østbygda Vel i juli, gikk hun på sine vonde, bandasjerte ben og bar esker med is nedkjølet i tørris opp de to kneikene i Engøveien og frem til garasjene der basaren ble holdt, slik at ungene slapp å løpe veien helt bort til henne for å kjøpe is. Å bli ytt slik ekstra service satte vi barna stor pris på. Hun var som et lite eventyr i seg selv der hun sto og småpratet. Der Ragna var, ble det liv.
Dessverre var issalget ikke like populært blant de voksne som drev basaren. Ungene brukte opp pengene de hadde fått hjemmefra til å kjøpe is istedenfor å kjøpe lodd. Det ble mindre penger i kassa for velet. Ragna ble nektet å selge is der. Da meldte hun seg ut av velet. En liten krig, altså – for å få fatt i badefolkets grunker. En krig Ragna tapte.
Men hun fant stadig nye utveier. Hun begynte å selge ukeblader. De kom dengang ut på onsdager, men forhandlerne fikk dem før. Hver tirsdag gikk Ragna rundt med Illustrert, Hjemmet og Norsk Ukeblad og banket på dørene og tilbød dem en dag før tiden. Og folk kjøpte. Nye ukeblader var festlige begivenheter dengang, og Ragna fant på ny en liten nisje i markedet. Man skulle jo overleve.
Men én dag var hellig – også for Ragna. På søndagene hørte hun alltid på høymessen i radio. Da lot hun seg ikke forstyrre, hverken av barn eller voksne. Man fikk komme etter kirketid. Dette holdt hun strengt på.
En gang inviterte hun til fødselsdagsselskap hjemme hos seg selv. Det ble servert bløtkake. Den var pyntet med ansjos. – Den var veldig pen, forteller en av gjestene. – Men vi spiste den jo ikke, da. Men en annen av gjestene sier at det ikke var ansjos, men sardin, og at det ikke var hos Ragna, men hos en annen original dame et annet sted på øya. Hos Ragna ble det servert snitter og kakao, og det var i anledning hennes 75-årsdag i 1965. Gjestene var ungdommene i nabolaget. Uansett hvordan det nå hadde seg med denne ansjosen: Å bli budt på mat hos Ragna var alltid litt av et problem.

Glad i dyr var hun, også, som man kan forstå på hennes små, bevingede samboere. Den store Paula hadde fast køyeplass i den fremste stuen hennes, og her kom hønene inn og la egg. Her var jo godt og varmt, så Paula ruget frem kyllingene. Det finnes flere pålitelige vitner til denne selsomme foreteelsen. Et annet vitne forteller at han en gang som gutt kom inn på kjøkkenet og der satt Ragna med en syk høne i fanget, godsnakket og kjelte med den og ga den små fiskebollebiter med skje. Og høna kviknet til. Om vinteren varmet hun opp stekeovnen og lot ovnsdøren stå åpen så hønene kunne sitte der inne og varme seg. Det hendte ikke så sjelden at en høne ble overkjørt på veien. Da sørget hun alltid svært, og hver gang sa hun: – Også var det den beste verpehøna! I tillegg til hønene var det to geiter, en sort og en hvit, veldig pene, som gikk rundt i haven. Ungene samlet eikenøtter til dem, som de spiste. En av geitene druknet i brønnen. Ragna hadde alltid katt, og en kattunge gikk det også ille med en gang. Den falt ned fra en skrent og havnet i et vanntrau der Kristian hadde noe fiskegreier, så den druknet. Det var en gris, også. Av en eller annen grunn bodde den ikke inne, men hadde egen binge utendørs. Men det hendte den klarte å komme seg ut. Om den fikk hjelp til dette av ivrige, små hender skal være usagt, men ungene ropte i hvert fall: – Grisen er løs! Grisen er løs! og det var et svare strev å få tak i den.
Paula var ofte på besøk, og som regel kom hun syklende. Det var et forunderlig syn med det digre mennesket på det lille setet, men hun kunne jo bare sette seg på sykkelen øverst i Haugsbrekka og trille helt frem. På vinterstid kjørte Ragna og Paula spark. Paula satt på og Ragna sparket. En gang kom de susende nedover Haugsbrekka, Ragna bak og Paula med et spann surmelk i fanget. Men helt nederst i bakken like utenfor Bjørnskaus landhandleri var det strødd sand for her er det jo et farlig veikryss, og denne sanden kjørte de rett inn i, så sparken bråstanset mens Ragna fór videre fremover i landskapet og hele sparkstøttingen klappet sammen med Paula over mens kundene hos Bjørnskau forfjamset bivånet det hele. Det gikk bra, forsåvidt, bortsett fra med surmelken.
Det bodde alltid folk hos Ragna. I mange år bodde Trygve Sandberg i bryggerhuset. Han var ganske liten av vekst og var sønn av Magna i Hagastranda og skredder Sandberg på Haug, og det var en kjent sak at han var glad i det sterke og hadde drevet med smugling i forbudstiden. Senere kjørte han posten. Han var den første som hadde bil her i området. En gammel Ford. En gang kjørte han opp den bratte Krokebakken på Hulebak. Og han var ikke edru. Han ble advart, men han ropte fornøyd: – Plenty gear i boksen! Så durte han oppover.
Ragna holdt sin hånd over Trygve i mange år, men han drakk for mye og fikk et tragisk endelikt. Da en halvbror av Ragna, Olaf Damdalen og hans kone Agnes kom for å bo i bryggerhuset, måtte Trygve flytte opp til Haug, og her bodde han i en bordkasse som noen gutter hadde spikret. De tok tilogmed leie av ham. Og her frøs han ihjel en vinter. Halvt ihjelfrossen ble han sendt på sykehus, men sto ikke til å reddes.

En annen søster av Ragna, Lina, kom av og til om somrene. Med Lina kom det en viss orden i sakene, for hun hjalp til i bua, og – til stor overraskelse for alle – kunne hun regne. Hun var i det hele tatt merkelig normal, midt oppi det hele, og hun var trivelig og snill. En eldre dame, Maren, bodde i mange år i annen etasje i hovedhuset hos Ragna. Antagelig kom hun først som en slags losjerende. Maren var eldre enn Ragna, så da hun ikke kunne gå trappen opp til annen etasje lenger, lå hun nede i stuen og Ragna pleiet henne. Maren ble boende hos henne til sin død.
Om somrene sto Ragna i mange år på torvet i Tønsberg. Det sto om henne i avisen fordi hun var blant dem med lengst fartstid der. Det hendte Kristian var med til byen, men ofte bar hun alle grønnsakene og eggene sine bort til bussholdeplassen alene og tok bussen inn. Hun gikk alltid i et slitt forkle, altfor store, sorte sko og en torghatt. Dersom hun ikke hadde de varene kundene spurte etter, kjøpte hun av de andre torvkonene og solgte videre. Når Ragna og Kristian sto på torvet i den kalde årstid, hadde de aviser innunder klærne for å holde seg varme. Ragna viste gladelig frem den ekstra polstringen under skjørtene – uten videre dikkedarer.
Kristian var en vandrer. Han gikk langsmed veiene og pratet med seg selv. En gang tok han bussen til Tønsberg, og skulle gå hjem igjen. Men han fant ikke veien, og folk måtte ut og lete etter ham. Han var borte i flere dager, men dukket til slutt opp i Holmestrand.
En junidag i 1957 gikk det galt. Det var like før St. Hans og på andre dagen kom ikke Kristian hjem om kvelden. Den natten gikk folk i Østbygda mann av huse for å gå manngard etter ham. Militære fra Mågerø ble tilkalt. Menn og kvinner og ungdommer lette i tussmørket, først oppe i oremyra på Medø og senere sørover mot Bukkholmen. Letefolket holdt seg tett sammen hele natten og saumfarte området. Først om morgenen ble han funnet. Han lå druknet i sjøen på grunt vann. Han hadde gått rett ut i vannet ved et skjær på Bukkholmen i retning Vasskalven.
Kristian Larsen ble gravlagt på Tjøme kirkegård. På gravstøtten hans lot Ragna risse inn disse ordene: «Du var mitt solskinn.»
Kristians tragiske bortgang gjorde et dypt inntrykk på alle i Østbygda, og man måtte spørre seg hva som hadde foregått i hans hode der han gikk. Var han på vei hjem til Vasskalven? Det kunne nesten virke slik.
Ragna sørget svært over Kristian, og nevnte ham ofte siden – alltid med gråt i stemmen. Hun levde ennå i mange år og fortsatte sin geskjeft opp gjennom 60-årene frem til omkring 1972.
Mot slutten av sitt liv var Ragna ikke så mye å se ute. Men det hendte hun dukket opp. En vinterdag kom hun på besøk til en av de naboungene, Bente Sveløkken, som hadde holdt til ved eika hennes i alle somre. Bente var nå selv blitt voksen og gift, og hun hadde nettopp fått en liten sønn. Dette var Ragna godt orientert om, for da ungen skulle bringes til dåpen, kom hun over med noen små sokker. De hadde hun sittet og strikket på frem gjennom vinteren, og de skulle barnet ha.
Bente forteller for øvrig at da Ragna kom, sto TV’en på. Ragna hadde ikke fjernsyn og var ikke vant til det, så hun kikket interessert på apparatet og sa: – Hva er det? Driver de med Lofotfiske? Det var pausefiskene hun så.

Min lillesøster Eva forteller at hun besøkte Ragna mot slutten av hennes levetid. Det var i 1974 og Eva bodde her alene utover høsten mens hun tok forberedende prøve i filosofi. På kjøkkenet hos Ragna sto fullt av melkekartonger med avdanket melk. I stuen innenfor var det pappesker fra gulv til tak. Esker fra tiden i kiosken. Ragna romsterte i dem, for hun ville gjerne gi Eva en sjokolade, og hun fant da omsider frem til en som hun mente ikke var så forferdelig gammel. Eva spiste den nok ikke, men hun gikk derfra med en god følelse. Ragna hadde spurt om alt som angikk hennes ve og vel, og hun ville gjerne at hun skulle komme igjen. Eva skrev senere et dikt om Ragna som følger i eget oppsett.
Da den dagen kom at Ragna følte hun ikke lenger kunne være til hjelp for noen, gikk hun inn i huset og stengte døren. Hun la seg til der inne, og slapp ingen inn. Som en gammel katt som går inn i skogen for å være ensom når slutten nærmer seg. Men hun hørte til menneskeslekten, som ikke tillater slik verdig død. Døren ble brutt opp og hun fikk hjemmesykepleie en tid, inntil hjemmesykepleieren sa at hun ikke kunne ta ansvar for henne lenger. Her var tilstandene så elendige at Ragna måtte på aldershjem.
Hun ble ført til aldershjemmet på Grimestad hvor hun ble vasket og stelt. Det tålte hun ikke. Overgangen ble for brå. Etter fjorten dager på aldershjemmet, gikk hun inn til de evige marker. De evige jordbæråkre og potetrenner, de evige frukthaver med frittgående høns, de evige veier med lass av blomster og grønnsaker i hendene, den evige iskrembod med sukkertøy og karameller, de evige, tjukke eikegrener – og den evige vei til sin Kristian.
Det var den 31. august i 1975, og hun ble 85 år.
Hun hviler på Tjøme kirkegård sammen med ham. Støtten står der fortsatt – i annen rekke i den nordøstre enden. Og vi som kjente henne går forbi en gang iblant, stanser ved graven og tenker: – Du var vårt solskinn.

KILDER
Skriftlige kilder.
Jon Erik Bakke og Kjell Aas (redaktører). Vasskalven, Vasskalven Vel 2001.
Muntlige kilder.
Anne-Sofie Farnø, Reidun og John Norveel, Anne-Marie Thorsen, Arild Sveløkken, Bente Sveløkken Lloyd, Kari Foyn f. Sæter, Else Abrahamsen, Randi og Edvard Pedersen, Else Laila Cranner f. Mathiesen, Eva Mjøen Brantenberg.
Egne minner.

Onkel Jacob

Fortalt av Sverre Kristiansen.

Onkel Jacob er han blitt kalt i ettertid. Hans rette navn var Jacob Hansen. Jacob var født på Tjøme i 1852, og bodde på Bustangen. Han var sønn av Marthe Jacobsen ( født Kristensdatter) , 1826. Hun var ”Gaardmandskone” i følge folketellingen fra år 1900. Om Jacobs far har folketellingen intet å si. Fordi Jacob var en litt spesiell person, har historier om ham levd på folkemunne helt til våre dager.

Jacob bodde i et lite, trangt kjellerrom i våningshuset på et småbruk på Bustangen. Hans søster, tante Emilie, eide dette småbruket og hadde to kyr på båsen. Hun var i likhet med Jacob, ugift, og var en svoren tilhenger av en slik status. Hennes to nieser, Martha og Marie bodde på Ødekjære og kom av og til på besøk til Emilie. Hun serverte geitemelk, noe de var lite begeistret for. Med til serveringen hørte også noen Pauli ord: ”Du gjør vel i å gifte deg, men det er bedre om du lar det være”. Deretter kom tante Emilies salomoniske konklusjon: ”Så gjør vi det beste vi da jenter!”

Som de fleste andre tjømlinger på denne tiden, var Jacob sjømann. Blant annet drev han som fraktemann, dvs han eide et lite fartøy, kanskje skøyte eller jakt som han drev fraktfart med. Det fortelles at han seilte til Larvikdistriktet og kjøpte opp favneved som han siden solgte hjemme på øyene. Kjøp, salg og transport av ved var en svært vanlig virksomhet blant fraktemenn langs hele Oslofjorden. Farkostene deres ble ofte kalt ”veajakter”. Dette var før motoren gjorde sitt inntog på arenaen, så Jacob måtte seile. Og ble det vindstille, tok han til årene. Jacob hadde farkosten sin liggende på Bustangen når den ikke var i bruk. Han hadde bygd et slags ”breakwater” av stein mot nord, for å beskytte den mot sjø. Disse steinene ligger der fremdeles. I dag er denne bukta helt forandret, blant annet er det mudret der.

Det var ikke noe stort fartøy Jacob eide, og virksomheten ga neppe større avkastning enn at den så vidt holdt liv i ham. Budsjettet hans ga neppe rom for større utskeielser verken i levemåte eller i klesveien. På bena hadde han selvteljede tresko så store som favnevedtrær, blir det sagt. Det fortelles også at han bare hadde ett par bukser. En gang pr år tok han turen ut til det lille skjæret som ligger ytterst i Bustangkilen. Og hva skulle han der? Vaske buksene, renslighet er en dyd! Han kledde av seg, dyppet buksene i saltvann og banket dem med stein. Denne prosessen gjentok han inntil han anså dem for å være rene. En enkel og grei prosess som dessuten hadde den fordel at han kunne operere uten nærgående tilskuere.

Jacob var litt av en kraftkar og kjent for å være uvanlig sterk. En gang holdt noen karer borte i Strengsdal på med å sette en skøyte på land. Den ble for tung for dem så de måtte gi opp. Et lyst hode kom på at de kunne spørre Jacob, kjempen på den andre siden av sundet, om hjelp. De rodde over og fant ham på Bustangen. Om han kunne hjelpe dem med skøyta? ” Jo, men ikke nå. Men jeg er der borte i morgen tidlig klokka fire”. Det var greit. Alle mann stilte klokken fire for å bistå med landsettingen. Men da de ankom sto båten allerede på land. Jacob hadde greid det alene!

Det fortelles også at når Jacob skulle rengjøre, bunnsmøre eller reparere farkosten sin, dro han ut til det som på kartet heter Gryteskjær, men som folk på Bustangen kaller Jacobsholmen. Der laget han seg en liten tørrdokk, fortelles det. På sørenden av holmen ligger en trang vik. Denne vika hadde han stengt med en steinmur som hadde en åpning på midten, litt bredere enn Jacobs båt. Så bukserte han båten inn i bukta og tettet igjen åpningen. Deretter øste han bukta lens ved hjelp av en 25 liters pøs av tre. Og der sto skøyta tørt og godt inntil han var ferdig med arbeidet. Blir det fortalt.

Han kunne være ganske sint om han ikke fikk det på sin måte. Johan Bernhard Hansen (Baldershage) har fortalt at han alltid skalv litt i buksene når han som gutt skulle bort til Bustangen. Dersom han møtte Jacob og ikke fikk av seg lua litt drittkvikt, feide Jacob lua av ham og ga ham en kraftig lusing. Ungene skulle vise den nødvendige respekt for voksne folk!

Jacob ble aldri gift. Men, som folk flest hadde han vel sine lyster og lengsler. På Kråkere gård bodde en av Tjømes storkarer, gårdbruker og skipsreder Lars H. Bache. Bache hadde en datter som het Berthe Andrea. Det kunne vel være et passende parti, mente Jacob og styrte sine skritt mot kråkeregården. Det fantes nok dem som mente noe annet. Han måtte tusle hjem til Bustangen med halen mellom bena, det ble blankt avslag. Om det var gubben selv eller datteren som ville det slik er ikke kjent. Kanskje var det begge to. Men den gamle fikk skylden. Siden da var Bache lite populær hos Jacob. ”Fanden ta Lars Bache”, het det.

«Jomfru» eller «Pige»?

”JOMFRU” ELLER ”PIGE”?
Stein Tveite:

I den fyrste klokkarboka for Tjøme sokn, ført av Christian Haag, er det oppført giftarmål 1857 for ungkar og matros Christen Bentsen frå Treidane, med pige Elen Henrikke Abrahamsdatter frå Megarden (Utbygda). Det neste giftarmålet var for ”skibsfører” Lars Bochelie Gjertsen frå Hønsø, med jomfru Rise Marie Torgersen.
Christian Haag var nøye med innføringane i kyrkjeboka, for alle menn er det nemnt yrke. Men ikkje for kvinnene – her er det tale om ”pige” eller ”jomfru” (og enke eller ”enkemadame”). For åra 1853-1869 er det tale om 338 giftarmål for tidlegare ugifte kvinner, av dei var 54 ”jomfruer” (16%). Kva ligg til grunn for skilnaden? (Det er sjølvsagt ikkje tale om det vanlege innhaldet i nemninga, om dette hadde i alle fall ikkje klokkaren god nok kunnskap).
Det er klart at ”jomfru” er knytta til sosial status. Opphavet er å finne på 1500- og 1600-talet. Då var ”jomfru” nemning på ei ugift adelskvinne, til skilnad frå vanlege folk. Seinare blei det ei ”sosial gliding”, ordet blei tatt i bruk av embetsmenn og deretter av det øvre lag i byane. Fenomenet har ikkje vore emne for historisk gransking, såleis veit vi ikkje når dette uttrykket for sosial rangering kom i bruk på bygdene. Men midt på 1800-talet var det i alle fall eit innarbeidd system på Tjøme.
Rise Marie blei gift med skibsfører Lars Gjertsen. Det kunne vere tale om at ”jomfru” blei nytta om brura til menn med god økonomisk og sosial posisjon. Men slik var det ikkje. 1867 blei ”skibsfører” Even Evensen Moe på Helgerød gift med pige Karoline Barosilie (!) Gulliksen frå Bjørnevåg. På andre sida har vi jomfru Malene Christine Holm på Færder som 1856 gifta seg med matros Arnt Christensen. ”Jomfru” må ha til grunn høg status for far hennar.

Før eg går over til kven desse ”jomfrufedrane” var, er det nyttig å sjå på ein annan skilnad mellom ”jomfru” og ”pige”. For å gå attende til dei fyrste to brurene: Elen Henrikke Abrahamsdatter og Rise Marie Torgersen. Elen Henrikke står med ”patronymikon” – slik den gamle skikken var. Men far til Rise Marie heitte Hans Torgersen – ho hadde familienamn. Av dei 54 ”jomfruene” var det berre ei som stod med patronymikon: Christiane Magnusdatter, Sundane. Familienamn med endinga –sen var der 36 som hadde: Amundsen (Sundane), Evensen (Holtane), Gjertsen (Kjære, Pytt, Rød-Brøtsø), Hansen (Meø), Haraldsen (Bukkeli, Bustangen, Hulebakk), Larsen (Kråkere, Engø, Svelvika, Hønsø), Ludvigsen (Sundane), Poulsen (Ormelet), Thorbjørnsen (Gunnarsrød, Helgerød, Oppegard, Vestgarden), Thoresen (Kølabekk), Torgersen (Holme).
Men kva med dei 284 ”piger”? Vi såg at Karoline Barosilie stod skriven med Gulliksen. Men forutan henne var det berre 2 til: Josephine Marie Torgersen (Engø) og Theodora Olsen (Ormelet). Her kan det vere tale om ”glipp” frå Haag, eller at skikken med familienamn tok til å bli nytta av andre enn ”jomfrufolket”.
Men det var ikkje alle ”jomfruene” som stod med familienamn på –sen. Resten hadde gardnamn. Dei fleste høyrde til den garden dei budde på, såleis fem frå Sundane og ei frå Nes. Men dei er skrivne slik at gardnamnet er familienamn, klokkaren fører berre opp førenamn og gardnamn: Josefine Amalie Næss (dotter til Ole J. Næss), ikkje Josefine Amalie Olsdatter, Nes. Og i tillegg har vi dei som har eit namn som ikkje gjeld garden dei bur på: Thomine Brigida Røed frå Nedre Haug, Anne Marie Bochelie frå Gon, Alette Kruge frå Sandø, Nikoline Fredrikke Sundene frå Grimestad og Hanna Sundene frå Gjervåg.
Det skulle såleis stå fast att alle ”jomfruene” fører ”moderniserte” namnetypar, anten med –sen eller eit gardnamn, gjerne med ein spesiell skrivemåte (Bochelie, Næss). Men kva med ektemennene?

Av gamalt var det slik at namnet (for ein brukar) var sett saman av førenamn, patronymikon og gardnamn: Ole Larssen Bukkeli (f. 1767), son til Lars Olsen Bukkeli. Dersom ein mann flytta til ein annan gard, tok han det nye gardnamnet: Farbroren drog frå Bukkeli til Ødekjære, og heitte deretter Ole Olsen Ødekjær.
Det skjedde to skifte i denne namnemåten. For det fyrste heldt ein del menn på det gamle gardnamnet, etter at dei kom til ein ny stad: Son til Ola Larssen dreiv bruk på Gon 1813-1851, og skreiv seg L. O. Bockeli. For det andre slutta ein del å nytte gardnamn i det heile, og skreiv seg berre med eit –sennamn. Dette hadde lenge vore tilfelle med dei som ikkje dreiv jordbruk: Christen Eliassen (f. 1790) budde i Bukholmen, sonen Søren Christian Christiansen budde på Kirkebakken. Men det nye var at –sennamnet blei ført vidare uendra. Sønene til Henrik Torgersen Sandø (1786-1816) kalla seg Torgersen, ikkje Henriksen, og dei nytta heller ikkje gardnamn.
Lat oss fyrst sjå på ”jomfruektemenn” med familienamn på –sen, der dei hadde same sennamn som faren. Det galdt i alle fall for 22 av dei, forutan to frå Nøtterøy. Familienamna ser kjende ut, dei fleste: Gjertsen (Hønsø, Kjære, Pytt, Grimestad, Svelvika), Hansen (Meø, Haug), Haraldsen (Bustangen), Jacobsen (Honerød), Larsen (Svelvik, Kråkere), Poulsen (Ormelet), Thorbjørnsen (Holtekjær, Oppegard). I tillegg kjem Thomas Reiersen frå Ormelet, son til handelsmannen med same namnet.
Men 6 hadde ”ekte” patronymikon (forutan ein utanbygding). Men to av dei nytta gardnamn i tillegg, og to hadde skaffa seg ”jomfruer” utanbygds. I alle fall er det familienamn som dominerer.
Men kva med gardnamn som familienamn? Der er det i alle fall klart for dei 5 med namn frå ein annan gard enn der dei budde: Røed (Haug, Østjordet), Bochelie (Haug), Sundene (Gjervåg). For 4 til er det rimeleg klart at gardnamnet hadde gått over til familienamn: Hauff, Sundene. Og elles er det berre tale om familienamn med opphav utanfor bygda: Melby, Haag, Bull, Holst.

Det ligg i korta at ”jomfruektemennene” måtte vere folk med tolleg høg status, jamnt over. Giftarmålsmønstret på den tid drog i den lei. Og oppgåvene over namnetypar sannsynleggjer det same. Takk vere Christian Haag får vil presis greie på yrket. Det var så godt som ingen giftarmål med menn av ”lågare stand”. Handelsfuldmægtig Thomas Reiersen var son til kjøpmannen på Ormelet. Bakar Wilhelm Eberhad Haag var son til klokkaren. Vidare har vi musikklærar Anders Christian Larsen i Risør, og kjøpmann Ole Moe i Fredrikstad.
Alle utanom desse 4 var sjøfolk. Lågast sosial posisjon hadde kan hende los Christian Thorvald Schomer i Hurum og ”søfarende” Nikolai Holst på Grimestad. Men båe hadde familienamn, av ”finare” (utanlandsk) type. Men 12 av brudgomane var styrmenn, og heile 34 står med ”skibsfører” som yrke. Dei aller fleste ”jomfruene” fekk seg sin skipper.
Her høver det å snu på samanhengen, og sjå på kva status skipperbrurene hadde. Eg har alt nemnt at skipper Even Moe blei gift med ei ”pige”. Men det same galdt berre for 5 til: Niels Sørensen (Haug), Anders Christian Hansen (Haug, frå Sandar), Hans Andersen (Brøtsø), Søren Paulsen (Hellesmo), Anders Arnt Olsen (Ormelet). Ingen av desse hadde familienamn, men patronymikon. (Og 3 står som ”skipper”, ikkje ”skibsfører”.)
Det er klart at her var det skilt ut eit øvre lag i bygda, der dei gifta seg med einannan – ”like born leiker best”. Av brudgomane var i alle høve12 brør til ”jomfruer”. Men det var mange fleire som høyrde med i den gruppa, mange potensiell ”jomfrufedrar” er ikkje å finne i kyrkjeboka for desse snaue 17 åra. Dei hadde ikkje døtrer i det heile, eller døtrene gifta seg før 1853 eller etter 1869.
For å ta eit døme: Anders Jacobsen var skipper og skipsreder, han nytta familienamn, faren var Torger Jakobsen Hønsø. Anders hadd ei dotter, Berte, gift 1850. Men dei 4 sønene er med i vår liste: Torger Jacobsen (Skaugen), Jacob Jacobsen ((Gjervåg), Magnus Jacobsen (Kråkere), Anders Jacobsen (Holtane). Alle fire blei skipper, og alle gift med ”jomfruer”. Det er klart at Anders Jacobsen var rekna med i det øvste laget i bygda.
Endå tydelegare er det med Røed-familien. I lista er berre Lars O. Røed på Budal med, far til to ”jomfruer”. Broren Johannes på nedre Haug hadde dottera Maren, gift 1849, men to av sønene gifta seg med døtrene til Lars. Broren Otto Reinhard blei gift med ”jomfru” Barbara Hansen frå Meø. Broren Mathias (Mattis) på nordre Budal hadde to døtrer, men dei ble vigde før 1853. Men det er mange fleire døme. Ole J. Næss, men ikkje broren Thore, som ikkje hadde døtrer i rette alder.
I ei slik gruppe var det lagt opp til inngifte, til og med for nære skyldfolk. 1869 blei Gjert Gjertsen (Pytt) gift med syskenbarnet Emilie Marie Gjertsen (Gjervåg). Brørne Thovald Julius og Bernt Ludvig Røed frå nedre Haug gifta seg med syskenborna Thomine Brigida og Hanna Bache Røed frå Budal. ”Rekorden” hadde Ole Larsen Røed (d.y.) som 1847 gifta seg Med Teodora Karoline Røed, halvsyster til faren.

Men kva med dei 33 ”jomfrufedrane”? Kven var dei, og kva for yrke og status hadde dei? 1865 var det folketeljing, med oppføring av yrke. Mange av fedrane levde ikkje lenger då, men vi kjem langt på veg med dei som fanst i live. For det fyrste er det å understreke at så godt som alle dreiv gard, utan at det kom med i sjølve yrkestitelen. Av fedrane står 4 med titel skibsfører: Hans Sundene (Gjervåg), Lars Gjertsen (Gjervåg), Abraham Haraldsen (Bukkeli) og Hans Thorbjørnsen (Oppegard). Men 9 står eit hakk høgare, med titel skibsreder: Christian Larsen (Svelvika), Fredrik Wilhelm Sundene (nordre Sundane), Even Haraldsen (Bustangen), Torbjørn Larsen (Engø), Hans H. Torgersen (Holme), Johan Fr. Gjertsen (Rød-Brøtsø), Ole J. Næss (Nes), Anders Thorbjørnsen (Vestgarden), Anun Kruge (Sandø).
Det er tydeleg nok at ”jomfruene” stort sett har ein ”skibsreder” som far. Dei 4 som står som ”skibsfører” kunne nok ha kalla seg ”skibsreder”. Ved val av styre og varamenn til Tjømø Sparebank ved grunnleggjinga 1857 står Abr. Haraldsen som ”skibsrehder” (4. suppleant). Med same titel står Hans H. Torgersen, Fredr. Sundene og Anders Thorbjørnsen.. Det same gjeld Lars Ludvigsen (Hønsø), ”jomfrufar”, som døydde 1864.
Men dette sparebankvalet kan vi nytte vidare. Dei 18 mann var samansett av doktor Johannesen, den ”adelege” landhandlaren Munthe-Kaas (Sundane) og 16 med titel ”skibsrheder”. Her fanger vi inn fleire menn, som ikkje har vigde døtrer 1853-69: Anders Jacobsen, Johs. O. Røed og Thore Næss er alt nemnde. Vidare: Lars Bache (Kråkere), broren Torger Bache (Svelvika), Thore Thoresen (Kølabekk- ”jomfrubror”), Arnt C. Jacobsen (Sundane), Torger Gjertsen (Hønsø), C. F. Berg (Holtane), Henrik Torgersen (Budal) og Anon Hauff (Haug.)
Det finst 31 personar med yrkestitel ”skibsreder” i folketeljinga 1865, 10 er alt nemnde. Dertil har vi 7 som kom med i bankstyret: Torger Bache, Lars Bache, Torger Gjertsen, Anders Jacobsen, Arnt C. Jacobsen, Thore Næss, Thore Thoresen.
Kven var dei 14 andre? Så godt som alle er tett knytta til dei vi alt har møtt.Ole Larsen Røed (d.y.) var son til ”jomfrufar” Lars Røed, Mathias Røed var bror til Lars, Thorvald J. Røed (nedre Haug) var brorson og gift med dottera – ”jomfru” Thomine Brigida Røed. – Barbra Gjertsen (Kjære) var enke etter ”jomfrufar” Gjert Gjertsen (d. 1846), Gjert Gjertsen (Sundane) var son hans, det same var Nikolai Gjertsen (Sundane). Arent A. Thoresen var bror til Thore Thoresen, og ”jomfrubror”. Det same gjeld for broren Hans Thoresen (Ormelet). -Rikard Larsen (nordre Sundane) var gift med dotter til Magnus A. Sundene (”jomfrufar”) og overtok bruket. – Anton Thorbjørnsen (øvre Holtane) blei 1860 gift med jomfru Anne Pernille Norstrøm frå Fredriksvern. To av farbrørne til Anton var ”jomfrufedrar” og fastera var ”jomfrumor” (gift med Abraham Thoresen, Kølabekk.) Peter Severin Norstrøm (Holtekjær) var bror til Anne Pernille, og blei gift 1857 med stemor! til Anton, enkemadameAnette Thorbjørnsen. – Arnt Bockelie (Gon) var bror til ei ”jomfru” og gift med dotter til Mathias Røed (Budal). – Nikolai Thordsen var ”berre” frå Honerødstranda, blei skipper og gifta seg til bruk på øvre Holtane. Syster hans var gift med bror til kona, og dei var ”jomfruforeldre”.
Det står att berre ei kvinne som ”skibsreder” Anne Marie Andersdatter Helgerød, enke etter Arnt Olsen. Ingen av dei nytta familienamn. Arnt var los, kjøpte bruket, og hadde fleire skipspartar. Her er nok eit døme på folk som var på veg opp, utan tette band til det øvre lag i bygda. Borna tok Olsen som familienamn, fem søner blei skipper, to av dei dertil ”skibsreder”.

Midt på 1800-talet hadde det utvikla seg eit sosialt system på Tjøme, der det øvre lagetskilde seg ut ved sosialt godkjende ”merkelappar”. Mennene var som oftast ”skibsreder”, i det minste ”skibsfører”, og førde familienamn. Døtrene var ”jomfruer”.Og konene var ”madamer”. Det siste får vi berre greie på i kyrkjeboka ved nytt giftarmål. Enkemadame Anette Thorbjørnsen er alt nemnt. Jomfru Henriette Poulsen (Ormelet) vigde 1858 med ”skibsfører” Ludvig Larsen (Hønsø). Han omkom 1860, og 1866 blei enkemadame Henriette Marie Larsen gift med ”skibsfører” Ole Jensen (Holtekjær).(For ”vanlege folk” skriv klokkaren berre enke.)
Så godt som alle i dette øvre laget hadde eit større bruk, og storparten synte interesse for ”det nye” jordbruket, noko som ennå syner seg i store uthus frå den tid. 1874 var 20 mann frå Tjøme medlemer i Tønsberg og Omegn Landboforening.Det var lærar Mydland og 19 med titel ”skibsreder”. Så godt som alle har vi møtt ovanfor – Bache, Bochelie, Røed, Gjertsen, Haraldsen, Jacobsen, Poulsen, Thorbjørnsen, Thoresen, Torgersen.

Men kor gamal er denne sosiale skilnaden? Opphavet ser ut til å vere i den store ekspansjonen for Tjøme-skipsfarten i tiåra frammot 1807. Det store namnet her er Fredrik Torgersen Haug, frå Lindholmen på Nøtterøy. Han gifta seg til gard (bygsel) og skute med enka Ida Anunsdatter på nedre Haug 1775. Etter kvart kjøper han fleire og større skuter, og ”begav sjøen”. I folketeljinga 1801 fører presten opp Friderich Torgersen på Nedre Houg, 49år, ”skipper og gaardbruger”. Men same året vitner han som ”skibsrheder”, hans 6 skuter hadde passert Færder 26 gonger det året.
Han er den fyrste på Tjøme med den yrkestitelen. Og han er den fyrste som står fram med familienamn, han skreiv seg for Hauff, og den største skuta blei 1797 døypt Hauff-Lind. Dette er ein uvanleg skrivemåte for gardnamnet, og at han meinte det som familienamn kom klart fram 1804. Då kjøpte han Narverød i Slagen og flytta dertil (og tok med seg skutene). Han skreiv seg framleis for Hauff.
Bruk av gardnamn som familienamn finst det etter kvart fleire døme på. Sønene til Ole Larsen Røed kjøpte Budal 1820, og busette seg på kvart sit bruk. Men dei skreiv seg Lars Røed og Mathias Røed, ikkje Budal. Det same gjeld for broren Johannes Røed på nedre Haug, som han kjøpte 1825. Bocheli(e) som familienamn ser ut til å vere litt eldre. L. O. Bocheli overtok bruk på Gon 1813. Og bror hans, A. O. Bochelie kjøpte halve øvre Haug 1811.
Tidfestinga er lettare når gardnamnet kjem utanfrå bygda. Styrmann Hans Larssen Bache frå Borre gifta seg til gard og skute 1814 med enka etter Torger Jacobsen Hønsø. Dei flytta til gard på Kråkere stutt tid etter. Han tok ikkje namn etter desse gardane, men kalla seg Hans L. Bache. (Dei to sønene er omtalte ovanfor.)
Tidleg bruk av –sennamn har eg omtalt før (Torgersen). Det elste tilfellet ser ut til å vere Gjertsen. Anun Gjertsen kjøpte Pytt 1786, og (minst) 4 av borna tok Gjertsen som familienamn. Dette skjedde like etter år 1800 (Den eldste, Gjert A. Gjertsen på øvre Kjære var fødd 1780.) – Thorbjørnsen (Gunnarsrød) kom i bruk kring 1820 (den eldste med dette namnet fødd 1797). Poulsen (Ormelet) er nyare, eldste bror fødd 1820.
Ulike former av familienamn kom i bruk. Omleggjinga tok til heilt på slutten av 1700-talet, men fek større omfang etter 1820. Men fram til 1870 var det likevel ei mindregruppe av Tjøme-folket som skilte seg ut på denne måten – med økonomisk grunnlag i skipsfartskapital.
Alle hadde gard, men det var langt frå nok. Den fyrste brudgom med yrkestitel ”gaardbruger”var enkemann Johan Olsen på Haug 1866, og han var svensk! ”Skibsreder”-gardane skilde seg ut, ikkje berre med uthusa, men framfor alt i store og dobbelhøge våningshus. Serleg markert med ”noget med søyler”, som Skiensfrua sa: Nedre Haug, Rød, Kølabekk.

”Tjøme-eliten” stod høgt, men likevel – det fanst folk av høgare stand og rang. 1863 gifta ”doctor” Wilhelm Uchermann seg på Tjøme med Augusta Rosine Lovise Arendt. Familienamna viser at her var det to representantar for embetsmanns-skiktet, med utanlandsk rot. Augusta Rosine Lovise blei ikkje innskriven som ”jomfru”, men som ”frøken”. Og denne titelen hadde endå finare opphav, på 1600-talet galdt det ugifte kvinner av kongehuset!

Engelske Krydsere stenger hver havn…

STEIN TVEITE:

Ekstrarett i Larvik bytingstue 9.2. 1809:

Fremkom for retten Søren Hanssen Eyene boende paa gaarden Eyene paa Thiømøe og anmældte:
At han efter oprettet certeparie af 21. october forrige aar har bortfragtet hans eyende barkskib St. Johannes, dregtig 45 commercelester, til kjøbmand Hans Falkenberg, paa Den Kongelige Providerings Commissions vegne, til at afgaae til Danmark efter en ladning kornvahre, men paa overreisen skal være opbragt af de engelske, og for at erholde samme bevist, fremstillede han skipperen paa bemeldte hans eyende jagt, Hans Torstensen Helgerød af Thiømøe, og skibscapitain Hans Cortsen her af byen, dem han begjærede maatte blive i ed tagne ..
Derefter fremstod benævnte tvende vidner .. og derpaa afgav vidnet skipper Hans Torstensen saadan forklaring:
At efter at Søren Hanssen Eyenes eyende og af vidnet førte jagt St. Johannes kaldet, var af hr. Hans Falkenberg bleven fragtet .. udgik vidnet med den fra Røssesund den 24. november forrige aar, og efter at være seylt omtrent en 15 mile af landet, fik han dagen efter, den 25de om eftermiddlagen kl. 2 en seyler i sigte, og da han formodede samme at være fiendtlig, holdt han strax mod land igjen. Men formedelst høy kuling kunde han ikke undgaae eller undflye det fiendtlige skib, der nærmede sig meere og meere, og om aftenen kl. 7 var den paa skud nær, og da der blev fyret med skarpt efter dem, saa vidnet sig nødsaget til at overgive skibet.
Saasnart de havde overgivet sig, blev strax fra det fiendtlige skib, der var en engelsk cutterbrig, udsadt en barkassse som bemægtigede sig vidnets førende skib, og blev vidnet tilligemed jagtens øvrige mandskab samtlige taget fra borde og overført paa den engelske cutter. Hvorefter reysen strax, tilligemed jagten St. Johannes, blev fortsadt til Engeland, og indkom til Yarmouth den 8de december forrige aar.
Efter at være sadt under forhør, og faaet tilladelse til at gaae, fandt vidnet leylighed til at undløbe, og kom om bord i et Flensborger skib, der havde faaet leysen (: lisens) til at afgaae her til Norge eller Danmark for an indtage proviant til Island. Saalades indkom vidnet til Uddefjord (: ?) ved Mandal den 18de forrige maaned.
Vidnet skibscapitaine Hans Cortsen forklarede: At omtrent en 3 à 4 dage efter at skipper Hans Torstensen var bleven opbragt til Yarmouth kom vidnet dertil fra London for at opsendes derfra med et Flensborger skib, som skulle afgaaae til Danmark efter proviant til Island, og der saae at bemeldte skipper Hans Torstensens førende jagt .. laae i havnen, ligesom og vidnet var om bord paa samme .. og der beliggende paa den tid, da vidnet i bemeldte Flensborger skib gik derfra, hvormed tillige skippe Hans Torstensen var.
Vidnet Hans Torstensen tillagde, at mandskabet paa bemeldte hans førende jagt .. blev der tilbage i Yarmouth og henført i prison der, saa han ey kan fremstille nogen af dem til vidne.

Dette er ei av fleire liknande sjøforklaringar under krigen 1807-14 som omtaler Tjømeskuter og Tjømesjøfolk. Denne skuta blei sett inn i kornforsyninga i offentleg regi. Dei gjekk ut uvanleg seint på året, for å ha betre vilkår til å unngå kapring, men her var ”Lykken med den engelske Mand”.
St. Johannes var i serklasse det eldste skipet i Tjøme-flåten, bygd på Tjøme 1742. Tidlegare var skuta rigga som ”skip”, t.d. år 1800, men 1804 som brigg. Søren Hanssen Eidane (f. 1761) førde skuta sjølv fram til år 1804, i alle fall. Hans Torsteinsen Helgerød (f. 1775) blei tidleg skipper, år 1800 førde han briggen Ingeborg Helene for Iver Larssen Bukkeli, 1804 briggen De tvende Søstre for Henrik Torgersen Sandø. Hans unngjekk ”prisonen”, men mannskapet blei verande der. Skuta hadde eit mannskap på styrmann, 5 matrosar og 1 dreng (1804), kven var dei? Kom alle heim, 5 ½ år seinare?

Han måtte bo her ute…

Ragnar Ytrehus:

«Jeg måtte bo her ute. Jeg lengtet hit ut. Jeg levde jo alle mine ungdomsaar i Danmark. Men da jeg ble eldre vokset minnet om hjemmet i mitt sinn, og jeg ble dratt hjem. Og jeg angrer det ikke!» Slik formulerte Alf Larsen sin kjærlighet til Tjøme.

Dikteren fortalte ellers svært lite om seg selv og familien. Forfedrene var øyfolk. Faren Adolf Larsen og moren Kristine Iversen giftet seg i 1884. Adolf kom fra Hudø, mens Kristine kom fra Vakersholmen – like nord for Hudø. Her var hennes familie – antagelig som de eneste – bosatt. Vakersholmen lå den gang under gården Rød, der Larsen senere skulle bli «godseier». Sommeren etter giftermålet kom Alf Larsen til verden, 22. juli 1885 – som førstemann av i alt syv barn.

Familien Larsen – inklusive farfar og enn så lenge farmor – bodde på Hudø. Eiendommen het Sølyst, også kalt Vestre Hui, og lå nord-vest på Hudø. Bror von der Lippe – Tønsberg-rederen som kjente Larsen helt fra midten av 30-tallet – sier det slik: «det var en annen tids mennesker, oppdradd til nødtørft og gudsfrykt og sparsommelighet, og med tro på en verdensorden. Fisk var det i sjøen, ved i strendene og i skogen, nok til å holde varmen om vinteren og til å koke maten.»
Alt tyder på et usedvanlig lykkelig og harmonisk samliv, som fikk en brå slutt da skipskaptein Adolf Larsen omkom ved skonnerten Buds forlis i Nordsjøen i oktober 1905, forteller forfatteren Karin Bang. Men, familen var ikke uforberedt på dette: «Ni år gamle Lars, nest yngst i søskenflokken og den av barna som klarest hadde arvet noe av farmorens synske evner hadde våknet en natt i fortvilet gråt – far hadde stått ved sengen hans, blek og dryppende våt».

«For at det ikke skal være tvil, iallfall etter Adolf Larsens død var her fattigdom, ingen romantisering kan bortforklare det faktum», slår von der Lippe fast. «Jeg vet hva fattigdom er», skal Larsen ofte ha sagt senere i livet.

I 1924 solgte moren Kristine Larsen – som en av de siste fastboende på Hudø – til Oslo kommune for kr. 13.000. I dag kalles eiendommen Vesta og er sykestue for Hudøs 11 feriekolonier, de siste gjenværende i landet.

OPPBRUDD

Annenhver morgen måtte den unge Hudø-boer stå opp klokken halv seks. For da skulle han til skolen på den store øya ved siden av. Det var ikke selvsagt at det skulle bli særlig mye skolegang på ham. Det var ikke en typisk karriere for øyfolket.

Da Larsen var omkring 11 år kom han under Sandefjord-rederen Johan Brydes beskyttelse og ble hjulpet til folkehøyskole i Skiringssal i Sandefjord. Her skulle han bl.a. lære å skrive stil, men gikk snart sine lærere en høy gang, skriver Tjøme-magister Maria Anette Wilkens. Noen av Larsens skolestiler fra denne tiden finnes ennå, en av dem er nylig trykket i det 3. heftet med Glimt av Budalsgårdens historie.

Så var Larsen en tid volontør – en slags hjelpegutt – hos Bryde, til han i 1903 dro til Danmark og begynte på Grundtvig-skolen i Lyngby. Herfra gikk turen høsten 1907 til Gymnasium i Charlottenlund utenfor København. Larsen skulle avlegge eksamen artium, men ble syk og måtte avbryte studiene.

Neste stopp ble Frankrike, der han ble i to år: «I disse to år har han lært hele den franske litteratur å kjenne og uttrykket «kjenne» i denne sammenheng betyr å kjenne til bunns og i detalj, – alt som er og var verd å vite. Og slik ble det siden med både den svenske, tyske og danske litteratur, ja hele verdenslitteraturen», skriver von der Lippe.

Larsen var også en tur i England, men det skal ha satt mindre spor. Han behersket forøvrig ikke engelsk, men fransk og tysk og tildels latin og gresk. Et kortere opphold i Tyskland skal også ha inngått i reisevirksomheten.

Så vendte han tilbake til Danmark: «han følte nok at det var her han hørte hjemme og at det var her han kunne utvikle seg videre», forteller von der Lippe. I denne dansketiden utviste Larsen bl.a. et visst anarkistisk engasjement, men det får være en annen historie.

Sin tilkommende hustru Astrid lærte han å kjenne kort etter at han var kommet til Danmark – da han en tid vanket på Vellegård utenfor København, en pensjonatskole for unge dannede piker. Ekteparet som eide skolen hadde en datter Astrid , nesten ti år eldre enn Alf. Hun var visstnok en søt og kunnskapsrik ung dame og i 1921 ble det giftemål.

«I det vennlige smilende Danmark, i en atmosfære av den mesterlige européiske lyrikk, ble Alf Larsen modnet til mann og dikter. Men minnene om barndommen i Norges skjærgård satte dype spor i hans sinn. Nettopp fordi han så altsammen på avstand, ble motsetningene så store for ham. ”Alt som hadde ligget gjemt i sjeledypet fra barndommens karrige år, spiret nå frem i det modne diktersinn», skriver Larsens biograf Henri Werring , venn og beundrer av Larsen gjennom mange år.

HJEMKOMST

I 1918 var Larsen blitt litterær konsulent i norske saker ved det danske Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag. Han spilte derfor få år senere en sentral rolle i det såkalte hjemkjøpet av de norske diktere. Det nye Gyldendal Norsk Forlag overtok den norske avdeling av det danske forlaget, som til da hadde utgitt de fleste norske forfatteres bøker, fremfor alt Bjørnson, Ibsen, Kielland og Lie – de 4 store.

Larsen ble tilbudt direktørstillingen for det nyopprettede Gyldendal Norsk Forlag, «men han bodde på Tjøme og ville ikke flytte til Oslo», skriver Werring . Eller han «mente at Harald Grieg passet bedre», som signaturen H. – sannsynligvis gammelredaktøren Trygve JB Hoff i Farmand – skriver.

Det var fru Astrid som hadde penger, og de besluttet å kjøpe gården Rød på Tjøme. Men Larsen måtte også låne. Grunnboken viser at eiendommen ble skjøtet over fra Trygve Therkelsen til Alf Larsen 11. januar 1922 for kr. 60.000. Gården var den kjente Tjømefamilien Røeds tidligere familiesete. «Rød er et ønskested for en dikter» skriver Sandefjords Blad i en reportasje om dikteren fra 1923; «Her findes store stuer med brystpanel og gyldenlærstapet, mange koselige rum med bjelketak og et passende antal smaa, hemmelige kot ….»

Tannlegen og dikteren Per Arneberg fra Tønsberg formulerte det slik: «All svunnen tid og kultur er i dette hus. Tjømes, Norges, Danmarks. Og all litteratur, Norges, Danmarks, verdens». «Her på Rød er det svundne ingen drøm. Det vever seg inn i hverdagen, som vel egentlig ingen hverdag er, fra de gamle bondemøbler, fra barokken, fra den strenge empire, fra Nøstetangens prektig-troverdige glassmesterkunst, det ruger i de gamle skap og kister.»

Og Larsens feiret jul sammen med Gisken og Herman Wildenvey – på Rød. Og med familien: Det var juleselskap på Rød med danske julesanger og dansk julemat – og et åpent hjem ellers i året også – der mang en kjent personlighet kunne påtreffes.»Ofte var venner samlet i den søndre stue med Alf Larsen sittende i sin kurvstol under lampen i hjørnet. Samtaler i vanlig forstand ble det lite av, det var Alf Larsen som talte for det meste nesten uten avbrudd», forteller von der Lippe.

Larsen kom til Rød av én grunn: «- Det var for Berstadhusets skyld, det fineste han visste om i verden og som lå på Røds grunn». Det var derfor jeg kjøpte gården Rød og ikke for noe annet, skriver han selv i essayet ” For første gang på jorden”. På Berstad , i Røds strandkant og i den lille dikterstuen i Båtsvika ørlite lengre sør , drev Larsen sitt åndsarbeid, forteller Werring: «Dette den lokale dikterhøvdings poesiverksted ved Båtsvika, lå tilbaketrukket og delvis skjult fra omverdenen. Her satt han da midt i Guds vakreste natur, og fant inspirasjon til sine verk. Han hadde praktfull utsikt mot sjøen, og til sin stadig like kjære Hudø.»

Larsen var naturelsker og naturestetiker. Han tålte ikke at menneskene forulempet naturen – på noe vis. Advokat Ole Blom fra Tønsberg forteller at Larsen selv feiet svabergene. Og han orket ikke tanken på at hans elskede Rød noensinne skulle skjemmes eller oppstykkes. Han tok derfor tidlig skritt for å få eiendommen fredet , trolig i 1942 , en kamp han førte i mange år.

Werring forteller at «Larsen måtte tåle mange etsende bemerkninger fordi han midt under krigen gikk til myndighetene i Oslo for å få i stand en fredning av eiendommen på Rød (…). Dette ble under krigen sett på som grovt forræderi.»

I 1951 ble skogen, plante- dyre- og fuglelivet på eiendommen fredet. I 1954 ble fredningen utvidet til også å omfatte forbud mot bading, sportsfiske, leirslagning og opphold: «Dog skal det være tillatt for almenheten å foreta spaserturer gjennom det fredede areal», het det.

Gårdsdrift skal Larsen ha hatt lite greie på: Niesen Randi Johnsen forteller at det etterhvert «ble mange forpaktere på Rød gård, de kom og gikk på løpende bånd. Med Alf Larsens spesielle ideer om måten å drive gårdsbruk på, var det umulig å gjøre driften regningssvarende. Aldri skulle det hugges et gammelt tre og langs jordene skulle intet ryddes.»

Bøker hadde han nok mer greie på: Larsens bibliotek var meget omfattende, det skal ha dreiet seg om opp mot 10.000 bind. Innimellom tjente han noen kroner på kjøp og salg av antikviteter – han hadde sans for gamle ting , han hadde endog bevilling som skraphandler.

«Alf Larsen var alltid interessert i unge mennesker , og han var såpass subjektiv at han fikk interesse for folk som viste interesse for ham» – forteller von der Lippe. Leif Wærenskjold – en av janusene – omtaler Larsen som «Oppdrageren som har sendt kull på kull av unge kunstnere ut i en vanskelig verden – med oppmuntrende ord og gode skrive- og leveregler.»

Forlagssjef Øistein Parmann fortalte at han i ettertid ofte hadde tenkt på all den tid Larsen hadde ofret på ham de første årene; «meg … en selvopptatt gymnasiast. I min naivitet viste jeg ham mine ynkelige dikt og romanforsøk. Han tok det alltid alvorlig, gav meg positiv kritikk, rettledet og foreslo forbedringer. Hvorfor tok han seg tid til dette?» – «det var mange for hvem han var den store læremester.»

Fremst blant disse mange stod nevøen, filosofen, forfatteren og forlagskonsulenten Aasmund Brynildsen. Oppvokst på Tjøme, tidvis i det Larsenske hjem på Hudø.

Maria Anette Wilkens beskrev sitt møte med nye skolekamerater på Tjøme: «en gjeng som var blitt helt oppglødd av interesse for diktning, og for de livsverdier den kunne formidle, gjennom kontakt med sambygdingen, hans dikt, og kanskje ikke minst hans litterære essays».

Miljøbyggende var nok også Larsens store og fornemme tidsskrift Janus som første gang utkom i 1933 – der han samlet en rekke fremragende medarbeidere som Aasmund Brynildsen, dansken Johannes Hohlenberg, Ernst Sørensen, Per Arneberg og nevnte Leif Wærenskjold – alle med en viss lokal tilknytning. I tidsskriftet fikk polemikeren Larsen utfolde seg.

Janus ble bokstavelig talt redigert i stuene på Rød, fru Astrid maskinskrev igjen og igjen. Opplaget var lite (800) men takket være trofaste abonnenter kunne det holdes gående. Øistein Parmann beretter at Alf Larsen hadde truet abonnementet på hans bestefar, «som han gjorde det med mange andre av næringslivets topper.» Janus gikk inn i 1941 «da var det ikke lenger mulig å holde det gående på grunn av tyskerne og norske nazi-myndigheter» «- Det var blitt for mørkt til å skrive.»

Larsen var en ivrig avisdebattant , gjerne i Tønsbergs Blads spalter. Blant debattene han gikk inn i med liv og lyst var «Bystesaken» i 1926 omkring valg av byste av bygdebokforfatter Lorens Berg på Kodal kirkegård i Andebu. Larsen engasjerte seg her meget sterkt til fordel for ett av de foreliggende forslag , utarbeidet av Tønsberg-kunstneren Carl E. Paulsen. Det konkurrerende utkast stod en lokal dilettant» fra Andebu for – og for dette fikk han meget hard medfart. Larsen må ha følt den kongelige kunsts interesser truet.

«Tjømø-kjæften» Larsen var også sterkt engasjert i debatten på slutten av 20-tallet omkring bygging av den første broen over Vrengensundet. Som bro-tilhenger lot han sin vrede gå ut over andre i spaltene. Særlig rammet dette kaptein Ringe fra Sundene – som var mot broen av økonomiske årsaker. Broen stod – som kjent – ferdig i 1932. Som formann i innsamlingskomitéen, skal Larsen ha regnet seg som broens far vel så meget som noen annen, fortalte niesen Randi Johnsen.

I en årekke var Larsen involvert i Tjøme-politikken for De borgerlige partiers liste. Han trådte – eller lirket seg – inn i den lokale politikk i 1925: «Den eneste kvinde i Tjømø herredsstyre» [frk. Kruge] «kom inn ved summeringsfeil – Alf Larsen overtar plassen», meldte Tønsbergs Blad. Ved valget i 1928 stod han på 11. plass på listen. Han ble 1. varamann, selv etter at listen fikk inn i alt 17 representanter.

På toppen av konkurrenten Tjømø’s upolitiske liste stod Larsens gamle kjenning fra Bro-saken, kaptein Ringe. Denne listen fikk for øvrig 2 representanter mens Arbeidernes og smaabrukernes liste fikk 1.

Ti år senere – 1. mai 1938 skriver Tønsbergs Blad at «Alf Larsen velter av sig en del byrder» – herredsstyret fritar ham for en del tillitsverv. Men hans engasjement i ethvert større eller mindre forhold skulle vare nærmere 30 år til …

I 1957 skjøter Alf Larsen Rød over til Ole-Jacob Hoff , sønn av tidligere nevnte Farmand-redaktør , for kr. 125.000. I skjøtet var hjemlet en livsvarig og vederlagsfri bruksrett for Alf Larsen til hovedbygningen på Rød. Ti år ble det i kårstuen for Larsen, som døde i 1967.

«Jeg måtte bo her ute. Jeg lengtet hit ut. Jeg levde jo alle mine ungdomsaar i Danmark. Men da jeg ble eldre vokset minnet om hjemmet i mitt sinn, og jeg ble dratt hjem. Og jeg angrer det ikke!»

Tjømø sangen

Brus hav om land og strand, sus vind og syng
sangen om Tjømø-land, berg, lav og lyng,
furu og gran og brisk, løvli og lund.
Kjenn hvor han blåser frisk hvitt går hvert sund.

Hør alle fugleskrik, se for et liv!
Ærfugl i hver en vik, stokkand i siv,
terne og teist og tjeld, måker som sne,
sol over nakne fjell, bukter med le.

Fant du så langt du fór make til ø?
Lengter du ikke bror hit for å dø!
Kom bare hjem igjen, blev du forskutt,
vinden din gamle venn venter deg trutt.

Hør hvor den skynder seg nordpå i natt.
Her i Tjømø lei løier den bratt.
Her blir den solgangsbris straks den når frem,
gjør til et paradis Tjømø, vårt hjem!

Alf Larsen

Øya i Midten

En gårds historie.
Gerd Brantenberg :

INNLEDNING.
Det er et hull etter Lorens Berg. Han nedla et stort arbeide for å nedfelle Tjømes historie, og skrev dessuten 7 andre bygdebøker fra Vestfold. Problemet er at han stanset ca. 40 år før sitt skrivetidspunkt. Han førte sin beskrivelse av gårdene på Tjøme frem til 1880-årene og utga boken i 1920. Her er altså 40 år – i hans egen levetid – som han ikke gjør rede for. Hvorfor?
Det er nærliggende å tro at han tenkte: Disse siste førti år vet jo alle om her på øya. De er ikke «historie». Jeg behøver ikke å skrive om det alle vet.
For de av oss som har ønsket å ta rede på vår egen gårds historie her på Tjøme har det imidlertid blitt litt av en hodepine. Vi kan kun holde oss til gamle skiftepapirer, nedtegnet slektshistorie, kirkebøker og det som er igjen av muntlige kilder.
Ingen har pr. idag klart å løfte arven etter Lorens Berg. Til det kreves flere årsverk og et kompetent og lokalhistorisk interessert menneske som er villig til å påta seg oppgaven. Vi kan imidlertid begynne i det små. Og vi som er interessert i Tjømes historie kan hver og en bidra med noe som ellers vil gå tapt med oss.
Denne årbokartikkelen er ment som en begynnelse på dette arbeidet. Vi vet at lokalhistoriske årbøker kan være unike kilder til videre forskning, især fordi de rommer førstehåndskilder og øyenvitenskildringer til begivenhetene. For den enkelte historisk interesserte leser vil en slik bok kunne være til ganske alminnelig glede og gjenkjennelse – eller ergrelse idet noe mangler eller er feilaktig gjenfortalt. Kritikk og kommentarer til herværende artikkel imøtesees derfor med glede og interesse.
Vi har alle vår historie her på øya – pr. år 2000. Nå forsøker vi å nedfelle noe av den her i Tjøme Årbok nr.1.

MEDØ GÅRD FØR 1853
På Tjøme fantes fra gammelt av i alt 52 nummererte gårder. Nr.1 er den opprinnelige prestegården (nå forsvunnet) og herfra nummereres det vestover til Hudø, nordover til Sundene, østover og sydover til Mågerø, sydover og østover igjen osv. innom alle viker, halvøyer og øyer, Brøtsø, Hvasser og Færder, nordover igjen til Utbygda osv. inntil man til slutt havner på Ormelet som er nr. 52. Bak hvert av disse gårdsnumrene skjuler det seg et vell av forgagne skjebner. I denne artikkelen blir bare én av alle disse gårdene forsøkt belyst, dvs. kun 1/52.-del av Tjømes historie. Og selv med denne begrensning kan artikkelen bare gi en liten flik av alt som egentlig har skjedd – på denne ene toogfemtiendedelen. Jeg snakker om Medø gård, gårdsnummer 22.

Gården ligger nordøst på Tjøme på den halvøya som omkranses av Grimestadbukta i nord og Røssesundet i syd. Hele dette halvøyområdet omtales idag som «Østbygda» og omfatter gårdene Engø, Medø og Hønsø i tillegg til Hulebak og deler av Haug. Engø, Medø og Hønsø dannet i sin tid, da havet sto høyere, tre selvstendiger øyer. Ut fra målinger av havstanden kan vi slutte at den første bosetting i steinalderen fant sted før de tre øyene ble en del av tjømefastlandet. De tre eidene på den nåværende halvøya viser hvor sjøen dengang har gått, og tydeligst sees dette i det forholdsvis smale eidet mellom Medø og Hønsø. Her har man på grenseskillet i Hønsøveien utsikt til Grimestadbukta i nord og Hønsøkilen i syd. Eidet mellom Medø og Engø er nå skjult av skogen, men kan spores der Medøslippen og småbåthavnen ligger idag med Engøbrygga på den andre siden. Inn her var inntil for ca. 50 år siden en lang vik, men den ble fylt igjen etter l953 da den nye Medøveien ble anlagt. Eidet mellom Engø og Haugsjordet er ved grensebekken i Jordeveien.
Kjentmann Asbjørn Sukke på Engø gikk engang opp alle eidene og mente at dersom havet steg 15 meter, ville Engø, Medø og Hønsø atter bli tre øyer. Undertegnede har foretatt samme befaring, og kan bekrefte dette, men i tillegg ville det ha vært flere småøyer, også. Dessuten spørs det om ikke 10 m ville ha klart seg? Mye skal det ikke til før det meste av Tjøme atter synker i havet, og går tilbake til sine opprinnelige, lange rekker av småskjær som tømmer i havet – Tjúma.
Gården Engø – i gammel dagligtale Yngi – var den rikeste hva jordvei angår, og navnet betyr det man skulle tro, nemlig «øya med eng». Hønsø, derimot, har ingenting med høns å gjøre, selv om de nok etterhvert hadde høner, også der. Men hønsehold ble ikke alminnelig i Norge før godt ut på 1800-tallet, og gårdsnavnet er langt eldre. Det stammer, ifølge Bygdeboken, fra mannsnavnet Hyrningr – en eldre form av Henning – og Hønsø er Hyrningrs ø. Hvem denne Hyrningr var vites ikke. Men han kan godt ha vært en sjøfarende einstøing, som rådde for seg selv. Bukta inn til gården hans, Hønsøbukta, er en av Tjømes beste naturlige havner med brådypt vann og godt skjermet for sønnakuling og nordavind. Og mellom storingen på Engø og einstøingen på Hønsø lå altså en øy som simpelthen ble kalt Medø, av gammelnorsk Midøy, som betyr «øya i midten».
Gårdsnavnet har skiftet uttale og stavemåte opp gjennom tidene, men folk med røtter på stedet kaller gården for Møye, og således heter det første bosettingsstedet syd mot Røssesundet Møybakken og de to små øyene utenfor Møyskjæra. Det har altså ingenting med møy å gjøre, selv om det har vært ungmøyer her både før og siden.

De første skriftlige kilder til en navngitt person bosatt her på Midtøya er en skipper Reiersen på 1600-tallet. Han var Danmarksskipper og seilte på kontinentet under 30-årskrigen, og bodde her med to kvinner. De to damene het Kari og Ingeborg og kom fra Dalen. Hvorvidt han hadde seg med begge to eller kun den ene, kan man jo skrive en roman om, men sikkert er det at stedet lå ypperlig til for en skipper. Lunt like opp bak den nærmeste åsen, og hele vestsiden av Hønsøbukta hørte til ham. Her er minner fra seilskutetiden med en gammel bolt på Medøstranden – et omvendt ankerhjerte. En tilsvarende bolt fantes tidligere på det nordre Møyskjæret og her er dypt vann i mellom. En fin plass for en seilskute. På den gamle steinbryggen er diverse krittstein og flint losset – bergarter som ikke hører hjemme på våre breddegrader. Hvilken skipper har tømt ballasten sin her? Er det skipper Reiersen? Eller kanskje hans etterfølgere? Vi har plukket krittstykker på Medøstranden i hele min levetid, men de synes aldri å ta slutt. På bunnen rett utenfor steinbryggen ligger et tilsvarende lass. Uansett hvor de kommer fra brukte vi barna av 3. generasjons badegjester dem alltid til å skrive stort og tydelig på svaberget: «PRIVAT» .
Men her foregriper jeg begivenhetens gang. Det gikk lang tid fra skipper Reiersen bodde på Medø med sine to kvinner til stedet ble overtatt av nakenbadere med badekåpe. Hva ligger i mellom?
La oss først spinne tråden litt lenger tilbake. Øya steg opp av havet, steinaldermenneskene rodde over. De fisket nok mest og samlet og frøs og fór videre, men etterhvert lærte øyboerne å dyrke jorden, de ble bofaste, og da slo kirken kloa i resultatet. Medø nevnes først på 1300-tallet som jordegods under Laurentiuskirken i Tønsberg. Det var ikke rare greiene, for eiendomsverdien oppgis til bare 2 øyresbol, så Lorens Berg mener det ikke kan ha vært hele gården. (Et øyresbol tilsvarte proviant til én mann i leidangen i 11 døgn). 300 år senere er det kongen som har sikret seg skatteretten, og han forærte gården til rikskansler Griffenfeldt. Men da Griffenfeldt forhandlet med Sverige og Frankrike bak kong Fredrik III’s rygg, ble han dømt til døden, men benådet i siste sekund og sendt til Munkholmen.
Medø ble nå gitt som belønning til den kongetro stattholder Ulrik Fredrik Gyldenløwe for hans seier over svenskene ved Marstrand. Gyldenløwe fikk en rekke andre eiendommer i Vestfold og la dem under Laurvigen grevskap, opprettet i 1671. En tid eide han også Engø gård.
Denne iver fra kongens side etter å gi bort eiendommer hang sammen med innføringen av eneveldet i Danmark-Norge i 1660. Kongen ville knytte en ny stand av velstandsfolk og adelsmenn til seg som sto i takknemlighetsgjeld til ham. Den lille midtøya på Tjøme var en bitteliten brikke i hans spill. Men Gyldenløwe selv dukket såvidt jeg vet aldri opp her. Synd for ham, så pent som det er.
Matrikkelen, som delte alt inn i gårdsnummere, ble også opprettet i denne tiden (1665-69), slik at man lettere kunne beskatte alt. Denne matrikkelen (jordinndelingen) består fremdeles som delingsgrunnlag ved forskjellige jordskifter i Norge.

Omkring år 1800 ble det fler og fler selveiende bønder i landet, og Møye opphørte å tilhøre grevskapet i 1801. Det var en enke her som overlevde det meste. Hun het Maria Haakonsdatter f. 1756, og giftet seg inn i en slekt som het avvekslende Gunnar Kristofferssønn og Kristoffer Gunnarssønn. Denne slekten hadde bygslet på Møye siden 1719. Ble de første delene av den nåværende gårdsbygningen bygget allerede da? Dette er svært uvisst (se nedenfor). Maria var Kristoffer Gunnarssønns tredje kone, og etter hans død giftet hun seg to ganger til. Han som kjøpte gården fra grevskapet og endelig ble selveier het Jon Jonsson, og var hennes tredje mann. Slik var det dengang, da folk ofte døde i tidlig alder. «Menn døde på sjøen, kvinner i barsel», som det ble sagt. Prestens vielsesord «Til døden skiller eder ad», var ikke så lang tid den gang. Men Maria levde frem til 1825.
Dette første selveierparet, Maria og Jon, hadde ett barn, Kristine Maria. Hun giftet seg i 1816 med Hans Hanssen fra Helgerød. Hans gjorde det godt, og eide bl.a. galeasen «Erstatningen». Man må gå ut fra at han fant god forankring for skipet i Hønsøbukta. Hans og Kristine fikk fire barn, tre døtre og en sønn. Men Hans døde allerede i l828, bare 33 år gammel. Hva han døde av vites ikke. Men enken Kristine giftet seg så med hans yngre bror, Lars Hanssen. Lars var skipper, og hadde noen skuteparter, men han gjorde det ikke så bra som broren. Lars og Kristine fikk fire barn, men Lars døde i 1855 i en alder av 53 år.
To år før Lars døde – i l853 – ble gården på Møye delt mellom Kristines sønn av 2. ekteskap – Hans Jørgen Hanssen – og Lars selv. Målebrevet av l853 finnes og beskriver eiendommen etter landskapet. Grensene går etter naturlige merker i egnen, men intet sted står hvor stort areal det dreier seg om. Faktisk dreide det seg om kanskje 3-400 mål.
Delingen av Møye i l853 ble imidlertid endelig og består til denne dag.
Fra dette årstall er det altså snakk om to Medøgårder på Tjøme: Medø nord 22/l og Medø syd 22/2. Gårdene på Engø og Hønsø ble også delt, slik at det til slutt ble to Engøgårder og to Hønsøgårder, også. Om hver av disse kan det skrives egne artikler, like lange eller lengre enn denne. For det var liv overalt.

SØNDRE MEDØ GÅRD 22/2
Her skal da følges det som skjedde på øya i midten. Først det søndre bruk. For det var en øy utenfor som het Ildverket. Hvorfor den heter det er det visst ingen som vet. Bebodd var den i hvert fall, opprinnelig av arbeidsfolk fra Onsøy og en svensk skomaker Olufsen. De kjøpte en drengestue på Vallø, dro den til Ildverket og satte den opp, forteller Asbjørn Sukke. Tippoldefaren hans var med på det. Det var i 1842. En mann her het Kristen Laurents Kristiansen og han rodde inn til Møybakken og slo seg ned der og giftet seg med Maren Larsdatter fra Dalen i 1866. Huset han bygget står der fremdeles og er det eldste huset på Møye som står slik det først ble bygget. Det er fra 1860, ifølge sønnesønnen Karl Kristiansen. Det er det gamle, hvite huset like i strandkanten med et stort piletre tvers overfor søndre Møyskjær. Idag er det sommerhus med eier Eva Lie f. Kjeldsberg. Hun er av gammel sommergjestslekt. Dette eldste huset på Møybakken var tidligere i frøken Røds eie og ble senere overtatt av malerinnen Sonja Zernichow og arvet av hennes sønn Henning, som solgte til Lie.

Broren til Maren fra Dalen, Endre og hans kone, som for sikkerhets skyld også het Maren Larsdatter, slo seg også ned på Møybakken. De bygget det gule huset syd i strandkanten som idag er i familien Blomhoffs eie og nærmeste nabo til tidligere Haraldsens eiendom (den gamle kongehytta som nettopp er revet). Disse to husene – Lies og Blomhoffs – var de første husene som ble solgt som sommerhus på Medø. Det var i 1920.
Slekten etter det opprinnelige folket på Møybakken – Kristen og Maren – er stor her på øya og mange bor her fremdeles. De hører til den urbefolkningen som ifølge tradisjonen virkelig kan kalle seg tjømlinger. Men selv fikk de bare ett barn, og de måtte vente i femten år før han kom. Han het Marentius og kjøpte hus og jorder rett vest for den søndre Medøåsen i 1907. Omstendighetene omkring dette var tragiske. Husets eier het Anton Endresen og var sønn av det andre paret på Møybakken, Maren og Endre. Han var altså en fetter av Marentius. Anton var skipper. «Han lå i Melsomvik og lastet køl til vinterføring», forteller Karl Kristiansen. «Han ble vel litt lenge derborte. Skulle nok ha seg en dram. Det var mørkt da han dro hjemover. Han ble borte øst for Mågerø i egen båt. Det var kona hans, Malla, som solgte. De hadde ingen barn. Malla solgte like etter.»
Ifølge en annen kilde – gjengitt i Tønsbergs Blad 30.nov, 1985 – var skipper Anton innom skonnerten «Copernicus» som lå på Mågerøflaket før han forsvant. Hva han gjorde på skipet fremgår ikke, men formodentlig leverte han kull. Forliset fant sted i november 1885 og Malla var 50 år da mannen ble borte. Hun het egentlig Maren f. Ludvigsen fra Hønsø, og hun førte en husholdningsbok fra 1885 til 1889 som er bevart. Her fremgår bl.a. at hun i 1886 betalte kr.17,70 for pakkhusleie av kull, kr.8,05 til smeden, kr. 4,50 som offerpenger til presten og kr.1,- til piken. Et forkle kostet 40 øre. I året 1889 beløp hennes totale utgifter seg til kr.277,06. Da var ofringen til presten redusert til kr.1,-. Boken er naturligvis en svært verdifull kilde til dagligdagen den gangen.
Gården der Malla bodde, og som Marentius kjøpte, var hovedbølet på Søndre Medø. Huset slik det nå står ble bygget i 1854, året etter delingen av Medø. Vi må gå ut fra at det var Hans Jørgen Hanssen som bygget det ut. Men ifølge Bygdeboken bodde Hans og hans kone, Maren Sofia Haug, mest på Haug. Da Maren ble enke, solgte hun til skipper Anton Endresen i 1877, og i 1907 overtok altså Marentius. Gården ble solgt ut av familien Kristiansen i 1973 til den nåværende eieren, Catharina Holm Charlsen fra Dalen.
Marentius Kristiansen var født i 1880 og giftet seg med Laurette Amanda Larsen fra Budal født samme år. Laurette hadde vokst opp farløs, idet faren forliste med Wilhelmsenskipet ” Dunnet” i Biscaya da hun var spe. Moren var tidlig ufør, og det var storesøsteren Marentze som hadde tatt seg av familien. Marentze var bare 11 år da faren kom bort, og fra rederiet fikk de beskjed om at han hadde «intet på bok». De måtte klare seg selv. Marentze virket som sydame og drev senere en manufakturforretning i Kirkebakken, der «Kikk-Inn» kom senere.

Takket være storesøster Marentze vokste altså Laurette opp, og giftet seg med Marentius. Han var skipper, men måtte slutte fordi han var hjertesyk. Siden drev han gårdsbruk og fiske, og i 1932 anla han slippen på Medø. Laurette hadde høner, kuer, gris og noen gjess, og drev en stor grønnsakhave som hun solgte fra. Hun hadde svært god rabarbra, og vi som husker henne fra hennes eldre dager, minnes hvordan hun kom stavrende ut med saks og runde briller for å finne det beste. Det var alltid hyggelig å komme til gården. Bortsett fra den skumle gårdshunden, Pan, som alltid gjødde og lignet en mørk ulv, men den var heldigvis bundet. At datteren Elvira turde å gå bort og gi den mat var, sett fra et barns synspunkt, ufattelig. Før øvrig hadde de jo telefon på gården – nr.27a, og tjente noen slanter på å la folk ringe. Frem til omkring 1950 var det, såvidt vites, ingen andre på Medø som hadde telefon.
Laurette og Marentius fikk fem barn på ti år: Karl i 1910, Gjert i 1912, Kristen i 1914, Maren i 1916 og Elvira i 1920. «Far hadde vardøgr», forteller Maren. De hørte ham alltid før han kom. De var alltid engstelige for ham når han var ute. Idet han begynte å dra hjemover hørte de hans vardøgr. Det var skritt i gangen. Da ble de rolige. – – Slik følsomhet utvikler mange mennesker ved kysten. Forbindelsen mellom folket på land og folket på sjøen var selve livsstrengen. Og for Laurette må nok engstelsen for folk på sjøen ha kommet inn med morsmelken. Skipper Anton Endresens skjebne i dypet ved Mågerø må nok også ha ligget over dem. Det var nærliggende å lytte etter dem som var ute. Men bare få av dem hadde vardøgr.

VEIEN TIL MEDØ
Kristiansen anla den nye Medøveien mellom Engø og Medø med demning og senere utfylling av viken i eidet. Veien sto ferdig i l953. Før dette gikk adkomsten til Medø over Gamle Engøvei gjennom Pihls pensjonat og over åsen på Engø. Åsen er kjent som Martinbakkane blant de fastboende – etter forpaktersønnen på Pihls pensjonat, han sto på ski der med de andre ungene – men badegjestene kalte den for Pihlhøyden etter Fridtjof Pihl, eieren av pensjonatet. Det var (og er) en humpete, gammel kjerrevei gjennom beitet som idag tilhører Edvard Pedersen på den andre Engøgården. Min far var i min barndom (i 40- og 50-årene) den eneste som kjørte med bil over her. Hørte vi bildur på Medø, visste vi det var ham, og vi pilte avsted for å åpne grinden. Senere har jeg hørt at visstnok Karl Kristiansen prøvde seg, også. Kanskje andre. Mange var det ikke. Du risikerte at bilen gikk i stykker.
Veien over åsen på Engø var det ingen som likte å gå alene. Mange har opp gjennom årene hørt spøkelser her. De befant seg især i skrenten ved Kjellsbrekka, og ga enkelte ganger fra seg noen uhyggelige bankelyder. Det er svært mørkt nedover i krattet der, og ungene på Møye pleide å be sitt modige Fader Vår når de fór forbi. «Far hadde hestebytte med Henriksen på Møye», forteller gamle Harry Pedersen på Ødekjære. Harry vokste opp på Engø og var den som måtte ta hesten tilbake til Møye om kvelden. Han gruet seg alltid fryktelig for tilbakeveien. Da hadde han ingen hest som selskap. Han var livredd og løp alt han kunne. «Det var mørkt som en sekk».

Dersom man ønsket å unngå spøkelsene, var det også en annen adkomst fra Engø til Medø. Den gikk frem til krysset Engøveien/Torbjørnsvei like før Engøbrygga. Herfra måtte man begi seg inn på en skogssti langs den før nevnte viken inntil man kom til en liten dobbeltplanke som liksom var broen fra Engø til Medø. Det var svært primitivt og man måtte ha sjøstøvler på i all slags vær. Noe særlig mindre skummelt var det for øvrig heller ikke her, for før man kom ned til vannet måtte man passere Dauingekløfta. Her var en mann blitt drept en gang, en svenske som kom til Engø gård for å få arbeid. Hvem som drepte ham eller hvorfor er aldri blitt oppklart. «Han så vel noe han ikke skulle ha sett, da», mener Nils Sveløkken. Folk regnet det for sikkert at den drepte svensken gikk igjen i kløfta.
Så adkomsten til Medø var både skummel og lang, uansett hvilken vei man valgte.
Det ble andre tider da veien kom. Det var jo et svært anlegg med demning som Kristiansen påkostet, og alle bilister som benyttet veien skulle betale en éngangssum på kr.500,- . Min bestemor, Claire Mjøen, som ikke hadde bil, men bare benyttet veien til å gå på, var så begeistret at hun betalte kr.500,-, allikevel. Best å være på den sikre siden når man gikk sin aftentur.
Langs veien ble det nå gode muligheter for fast bebyggelse, og det som før var jordene til Kristiansen ble til hustomter – først for datteren Elvira like ved siden av hovedbølet, senere for Kristen nærmere sjøen, men etterhvert også til andre utenfor familien. Fra økonomisk synspunkt er det klart at veien var en stor fordel både for eierne på Medø gård syd, som anla den, men også for eierne i nord. Den gjorde de to Medøåsene tilgjengelige på en helt ny måte med de muligheter for fremtidig hyttebygging som fantes her. Og med dette kom en helt ny epoke i gamle Medøs historie.

NORDRE MEDØ GÅRD 22/1
Men før vi begir oss inn i den nye tid må vi tilbake til 1853 for å skissere begivenhetene på den nordre Medøgården, skipper Reiersens sted. Etter 1855 satt før nevnte Kristine Maria Jonsdatter som enke her og sønnen Lauritz arvet det meste av gården i 1860-årene da han giftet seg med Laura Bredine Haraldsen fra Bustangen. Dette paret bodde her fremover i 1870-årene, men hvem av alle disse beboerne bygget huset?
Vi vet ikke hvor gammelt huset her oppe er. Det ble bygget ut slik det nå står i 1905, men deler av huset er meget eldre. Det er funnet tetningsmateriale fra aviser datert 1870 i veggene, altså fra Lauras og Lauritz’ tid. Ifølge Karl Kristiansen er huset det eldste på Møye, og han mente det var fra 1700-tallet. En bred panellering i kammerset nede kan tyde på at han hadde rett. Den smale panelleringen «not og fjær» kom først rundt 1850 og finnes bl.a. i soveværelsene ovenpå. En svært solid dørstokk og enorme jernbeslag på den ene kjøkkendøren tyder også på anselig alder. Men bygningshistorie er vanskelig, idet man fraktet dører og stokker både hit og dit, og tok deler av husene sine med seg når man flyttet. Så hva vet vi?

I året 1800, da gården ble taksert til 300 riksdaler, rapporteres det at «framhuset var av tømmer og tohøgdes med stein på taket; to stuer, kammers, kjøkken, ovenpaa: to kammers og loftsrum. De holdt på at sætte op bryggerhus og kjelder. Uthuset var gammelt og daarlig, men med takstein.» Denne beskrivelsen passer godt med den nåværende rominndelingen i den østre halvparten av huset, som har full kjeller under. Av muntlige kilder vet vi at da hvalskytter Henriksen bygde på huset i 1905 besto utvidelsen av storstuen vestover (uten kjeller under) og en hel annen etasje med soveværelser og alkover. Alt tyder altså på at den eldste delen av huset er over 200 år gammel. Det betyr at huset er fra slekten Kristofferssønn/Gunnarssønns tid. Skipper Kristoffer Gunnarssønn hadde skipene «Haabet» og «Fortuna» og eide gården fra 1753 til sin død i 1789. I hans og hans hustru Marias tid var det, som før nevnt, fem suksessive ekteskap i samme generasjon, noe som ga en kontinuitet på 75 år. Det er grunn til å anta at den eldste delen av huset er fra denne perioden, men det må altså kunne fastslås at bygningen sto her i året 1800, da takstmennene kom. Og det passer bra med at det på den tiden ble selveiere her. Da fikk man naturlig nok større lyst til å bygge ut.
I 1803 rapporteres for øvrig fra taksten: «Daarlig havnegang, maa leie til hesten. Skog knapt til at brænde.» Det var tydeligvis her, som så mange steder ellers på øya, ikke nok å leve av jorden alene.
Som nevnt var det Laura og Lauritz Larssen som bodde på Nordre Medø fremover i 1870-årene. Hva de hadde av binæring har jeg ikke funnet kilder om, så vi får anta de drev med fiske og gårdsbruk i det små, frukttrær og grønnsaker, og det har fra gammelt av vært en humlehage mot nord. Råd til å holde aviser hadde de i hvert fall. Dette paret døde imidlertid tidlig, omkring 1877, og etterlot seg to små døtre, Laurine og Lagerta. De måtte komme på andre gårder, og ble satt under formynderskap av Otto B. Rød. I 1880 solgte Rød hovedbølet på nordre Medø. Den hadde da gjennom forskjellige giftermål vært i den samme familiens eie siden 1719.
Kjøperen var Otto Andreas Mørch Larsen på Engø, f. 1837 på Ekenes, Nøtterøy og gift med Anne Marie Gjertsen fra Hønsø, født 1843. Her stanser Lorens Bergs beretning. Men paret må ha bodd på gården frem gjennom 70- og 80-årene, for det fremgår av kirkeboken at seks barn kom til verden på Møye i årene mellom 1876 og 1887. Så Anne Marie har ikke hatt lange opphold mellom sine svangerskap. Den eldste sønnen, Torbjørn Larsen, f.1878, overtok gården. Han var styrmann og ugift og solgte gården ut av familien i 1905. Han var på sjøen under den første verdenskrig og ble torpedert av tyskerne i 1917.

HVALSKYTTER HENRIKSEN OG FORBUDSTIDEN

Den nye eieren var hvalskytter Nils Henriksen f. 1856 fra Vaskalven, og gift med Nelly født Evensen. Paret hadde først slått seg ned på Purkestranda på Brøtsø. Politikeren Anders Lange kjøpte senere huset deres her. Nils bygget ut huset straks han hadde kjøpt det og gjorde det slik det står idag med glassveranda og kryss og spir i sveitserstil, som da var blitt moderne. Nede ble det nå både storstue, peisestue og spisestue, og ovenpå: fem soveværelser, to alkover og et langloft, samt et trev øverst. Kjellerrommet ble innredet med tepper på gulvet, og hit flyttet familien ned om sommeren og hadde langbord ut mens de leide ut resten av huset til badegjester. Og familien var stor, idet Nelly og Nils hadde seks barn.
Henriksen drev for seg selv. Han tok makrell, laks og sild som han saltet. Nelly og ungene stelte gården. Hun hadde hest som hun lånte bort mot at de harvet for henne. I tillegg 2 kuer, 1 gris som ble slaktet til jul, 7-8 sauer på Ildverket, spraglete høner og en hane som het «Nål og tråd», fuglehunden Carv og en katt.
En verdifull, muntlig kilde har vært Henriksens yngste datter, Margareth Olsen f. 1907. Hun er født og oppvokst på gården og har gitt en detaljert beskrivelse av hvordan det så ut her i begynnelsen av det forrige århundre, hvilke busker og trær de plantet og hvilke dyr de hadde. Margareth var som jentunge bl.a. med på plantingen av furuskogen langs stranden her, som ble arrangert gjennom skolen.
Barna lå i høyet på låven om sommeren når det ble leid ut. Moren bakte brød i ovnen i kjelleren, opptil noen og tredve; hvetekake, vørtekake og julekake som hun la i dunke (tine). I høyonna kunne hun steke opptil syv panner fisk pr. dag. Nelly hadde også skomakerlest og laget støvlene til ungene. «Det var trebonnstøvlær med lær over», forteller Margareth. «Men på skolen sa ungane: «Du går med trebonnstøvlær, du som har far som er hvalskytter!» På hjemveien sparket jeg i stykker støvlane mot stabbesteinen oppe i åsen.» Smått økonomisk kan de allikevel ikke ha hatt det her oppe. Nils hadde bra med tønner til all den ålen, berggylten, torsken og makrellen som han saltet. Disse kom godt med under forbudstiden. Det var forbud mot brennevin i Norge fra 1916-27, og dristige strandbesittere og skippere langs Vestfoldkysten hadde gode tider. De 10-liters blikkannene ble droppet i skjærgården her og gjemt i tønner. Arthur Omre gir i sin bok «Smuglere» (1935) nøyaktige beskrivelser av hvordan smuglingen foregikk. Kort sagt, den gamle øya i midten ble en ypperlig stasjon for virksomheten. Her var småskjær rett utenfor med hulrom mellom kampesteinene som istiden hadde skapt noen tusen år tidligere. Isbreene som skurte og gnog sørget for at Tjøme fikk et utall av skjulesteder – med alle sine glover og plutselig skrenter. Mange muntlige kilder i Østbygda vitner om at det var smuglerreir oppe på Møye. Funn av spritkanner i marken vitner om det samme. Og vi som var barn i 40- og 50-årene lette ustanselig etter en gammel skatt oppe i en glove her. Der skulle resten av fortjenesten ligge.
Ifølge Omre og andre kilder betalte smuglerne kr.5,- pr. kanne. Man kunne få kr.30,- for en kanne når man solgte videre inne på land. I en vanlig båtlast kunne det være omkring 300 kanner. Med kr.25,- i fortjeneste pr. kanne skulle det bli kr.7500,- pr. tur. En enorm sum når man vet at man kunne få en hel gård på Tjøme for kr.25 000,-

I 1927 bød Henriksen gården ut for salg. Det var nettopp det året forbudet ble opphevet. Hans dager som smuglerkonge er talte, han vil ikke lenger bo utaskjærs og uveisomt, han vil lenger på land og nå har han penger. Gården med alt krøtter, omkring syv mål innmark og all utmark ble utlyst for kr. 25 000,-. Hva utmarken egentlig var ble ikke sagt og har aldri blitt målt opp i sin helhet, men ca. 200 mål ble siden alltid nevnt. Mangor Ottersen på Hulebak slo til. Men da han kom til gårds, ble Mangor og Nils ikke enige. Mangor mente prisen gjaldt det hele med gård og hest. Men Nils mente han hadde ikke sagt noe om hesten. Hesten var hans, mente han. Kr. 25 000,- med hest, mente Mangor. Men Nils ga seg ikke. Mangor skulle få det hele, men uten hest. Dermed ble det ikke noe salg på Medø det året.
Det samme året solgte Henriksen isteden til de første badegjester: Eide, Mihle og Svendsen, alle fra Rjukan. Svendsen solgte senere, og nåværende eiere er søstrene Wyller. Mihle og Eide beholdt sine eiendommer i slekten. Det var alle forholdsvis små tomter, men med flott utsikt til skjærgården sydover. Halvdan Eide betalte kr.200,- for tomten, som var på 1 mål. Det samme som man kunne ha fått for 8 kanner sprit.
Året etter var eiendommen utlyst på ny, og denne gangen var det et ektepar i Oslo som viste sin interesse. Det var mine besteforeldre dr. Jon Alfred Mjøen og hans tyskfødte kone Claire. De kom ned en januardag i 1928. Det var kaldt og ufyselig, men Claire hadde lenge svermet for Tjøme. Hun og de seks barna hadde tidligere leid på Ormelet. Jon Alfred tenkte mest på matauk. Han var tilhenger av naturalhusholdning, og hadde nettopp lagt seg opp mange penger ved å selge apotekersprit ved Majorstuen apotek som han eide. I forbudstiden hadde dette salget gått svært strykende.
Her er da et merkelig sammentreff av omstendigheter. Henriksen på Tjøme og Mjøen på Majorstuen har begge tjent seg rike på sprit. Nå var det på tide å sette pengene i noe mindre forgjengelig. Mjøen fatter imidlertid ingen beslutning før han står i kjøkkenet på Møye og ser en gutt komme inn med en knippe fisk. Han spør: «Hvor har du fanget den fisken, gutt?» Sønnen svarer: «Å, rett utmed skjæra her». Da slår Jon Alfred ut med armene og roper: «Vi kjøper stedet! Gratis middag hver dag!»
Slik gikk det til at ekteparet Claire og Jon Alfred Mjøen kjøpte gamle Medø gård. Prisen var i løpet av det ene året steget til kr. 30 000,-, og dette ble den omforenede sum. Uten hest. Henriksens forlot Tjøme og slo seg ned ved Ulven gård på Nøtterøy, mens ekteparet Mjøen med sine seks barn inntok stedet.
«Barna» var på det tidspunkt for en sto del allerede voksne, og var: Fridtjof f. 1897, Sonja f. 1898, Heljar f. 1903, Tove f. 1904, Jon Lennart f. 1912 og Irmelin f. 1918. Den yngste var altså 10 år da de kom hit, den eldste 31, men de skulle alle komme til å sette sitt preg på stedet og elske det høyt.

EN NY TID. SOMMERPARADIS OG FORTSATT DRIFT.

Den gamle gården på Møye forandret seg fra dette tidspunkt fra å være et sted der folk i århundrer hadde slitt for å finne seg utkomme til å bli et sted for byfolkets drømmer. Det store skiftet skjedde mange andre steder i øyriket omtrent på samme tid. Tomter ble utlyst til salg. En skjærgårdsbefolkning med beskjedent utkomme kunne bare gå ut i terrenget og peke på noen knauser, og vips hadde de noen hundrelapper i hendene. Resultatet ble med tiden det hyttebebodde Tjøme du ser idag.
Om eiendomssalg på Tjøme kan skrives egne artikler. På Nordre Medø pektes det altså ikke på en enkelt knaus, men på en svær eiendom med mange hundre meter strandlinje og to små skjær utenfor. Alt sammen til en pris av kr. 30 000,-. Det kan synes latterlig idag, men ser man historisk på saken, var imidlertid dette en enorm kontantsum.
– – –
Det var en mann som het Marinius. Han bodde i en jakt i Hønsøkilen. Det var en énmaster med en luke bak masten og et rom foran med køye. Men båten ble gnagd opp av rotter, så den sank. Folk hjalp da Marinius med å dra båten på land. Da familien Mjøen overtok, hadde denne båten vært huset hans i mange år, så han fulgte liksom med eiendommen. Han levde av fisk og det som bød seg. Av og til kjørte han med hest. Og han fikk hjelp av en bror i Tønsberg. «Der sto han – med skjegg og greier, og folk sa: «Nå får du gå hjem, da gutt». Men båten var jo hjemmet hans, den», forteller Margareth. Marinius levde frem til han var 80 år, og stedet der han bodde ble alltid siden kalt «Mariniustomten». (Nåv. eier: Holtedahl).
Jon Alfred og Claire Mjøen anla hønseri og ansatte en mann, Eikaas, til å ta vare på det. Han bodde i kammerset nede, resten av huset sto tomt, mens sønnen Kåre bodde på låven. Hver sommer kom eierne ned, badet og solte seg og benyttet det gamle båtnaustet på Medøstranden som omkledningsrom. De hadde solbad i hemmelige glover og svømte til Ormelet etter røyk. Sigarettpakken puttet de i badehetten. Så svømte de hjem igjen. De fylte stedet med alt sitt liv hver sommer og dro på Havna og danset. De padlet og badet nakne og omdøpte hver knaus og øy etter egen fantasi – uten viten om hva stedene egentlig het. Således så de et flott, lite skjær utenfor Hønsø, det lå der så fint med store kampesteiner i midten og en krans av busker omkring. Og ved siden av glatte skjær som til slutt sank i havet. Øya så fullstendig ut som en hvilende hannløve. Så døpte de øya for «Løven».
Øya heter fra gammelt av Uleholmen og er en avlegger av Hønsøåsen, og på sjøkartet heter den det. Muligens kommer dette av at det egentlig er en rest av en ur – altså: ura, og herav ula. Men ifølge lokalbefolkningen hadde øya fått sitt navn fordi dampbåten Jarlsberg alltid ulte idet den passerte skjæret på vei inn til Engøbrygga.
Men Eva og Adam kommer altså til sitt paradis og setter nye navn på alle ting. Waldemar Brøgger laget en gang en oversikt over hvordan skjær, knauser og åser ble omdøpt idet sommergjestene kom. Såvidt vites er denne morsomme oversikten aldri blitt publisert, og jeg vet ikke om den finnes idag. Men her på stedet ble «Bakkåsen» og «Blakkåsen» nord for huset til «Nordheia» og «Valkyriestenen». Nordre Møyskjær ble til «Toveøya», idet Tove Mjøen fikk den som bryllupspresang i 1941. (Nåv. eier: Løvold).

Men vi må videre. Familien Mjøen kjøpte altså brorparten av øya i midten og dro ned hver sommer med alle sine 25 kofferter. Dengang var den ingen bro, og de tok dampskip fra Oslo til Engøbrygga. Med hønseriet og dens bestyrer ved Eikaas gikk det dårlig, men i huset der de bodde på Vinderen hadde fru Mjøen en trofast, tysk hushjelp som het Frieda Rohrbeck. Hun sa seg villig til å flytte til Tjøme og være «Hühnemutter». Denne tyske byjenta bodde alene på gården i to vintere. Men så fikk hun seg da også både en og to kjærester mens hun var her. Detaljer omkring dette hører til en annen gårdshistorie enn akkurat nr.22.

JOHAN LUND OG OLAUG FORPAKTER GÅRDEN
I 1935 kom Johan Lund og hans kone Olaug som forpakterpar til gården. Johan var fra Røyken og Olaug fra Vang på Hedmark, men de hadde slått seg ned på Haug og bodde i Paulahuset. Gården hadde i Lunds tid en hest som het Svarten, 3 kuer, diverse høner og av og til noen gjess og 1 gris. Dette var ikke nok å leve av, og Lund drev ikke med fiske. Han spedde på med vedkjøring til gårdene, grøftegraving og etterhvert hyttebygging, mens Olaug solgte frukt og drev haven. Når sommergjestene kom, flyttet familien Lund ut i det gamle grisehuset til Henriksen mellom svabergene på tunet. Her var to rom og det lekket fra taket. Den eldste datteren, Tulla, hadde kammerset i første etasje i hovedhuset. Hun brukte vinduet som utgangsdør, og hadde således sin egen avdeling. Olaug hadde et lite kjøkken innenfor. De tre sønnene, Finn, Erik og Ole Johnny måtte bo i uthuset. Slik var det bare, og Lunds var ikke de eneste tjømlinger som levde slik om sommeren. Men det var varmt, vi var ute det meste av tiden, badegjestunger og forpakterunger lekte sammen, bygde Tarzanhytter og slang oss i grenene. Vi syntes vel alle vi hadde et helt kongerike for oss selv.
Noen skriftlig kontrakt mellom forpakteren og gårdeieren ble aldri inngått, men det lå i avtalen at eieren skulle få et visst monn av gårdens grøde.
Slik gikk det ikke. Det kom en krig i mellom som ingen hverken på øya i midten, Tjøme eller Norge for øvrig hadde forutsett. Vi var jo nøytrale. Men plutselig var landet besatt – av tyske tropper. Og øyriket Tjøme med. Besitteren på gamle Medø gård var tyskfødt og var i mellomtiden blitt enke. Hennes mann, Jon Alfred, døde i 1939. Hun var dertil på den såkalte «gale siden» under krigen.
Forholdet mellom besitterenken og forpakteren ble således noe anstrengt, og det ryktedes at alle «landssvikere» ville bli fratatt sine eiendommer. Dette kapitelet i norsk historie er fortsatt så betent at en liten artikkel i Tjømeårboken ikke kan ha rom for den. Men det er mange NS-medlemmer på Tjøme og andre steder i landet som ikke har fått sin historie beskrevet, slik den tok seg ut fra deres synspunkt.
Forpakteren på sin side var redd for å miste levebrødet, og kanskje også for angiveri. Men den gamle enken på Medø drev ikke med det.

Gjennom alle lidelser på begge sider tok krigen slutt, og hverdagen fortsatte med Johan Lund som forpakter på Medø og Claire Mjøen som besitter. Slik vedvarte det merkelige forpakterforholdet inntil en dag i august l953.

«DET BRENNER PÅ LÅVEN!»
Høyet var nettopp bragt inn til låven. Vi ungene hadde vært med på høyingen. Både forpakterens unger og vi badegjester. Vi er ved å pakke sammen, ferien er slutt, og jeg sitter på tunet med min sommervenninne Kari Sæter og sier farvel. Kari er datter av Maren fra den andre Medøgården, vi har lekt og hoppet i høyet hele sommeren. Det er en vemodig stund. Da ser vi en voldsom flamme komme opp fra løa. Låven står i brann. Og ut av flammene i høyet sklir forpakterens yngste sønn på halvannet år. Han tumler uskadd ut.
Kari og jeg løper over tunet og roper: «Det brenner på låven!» Men de voksne tror det bare er et av våre mange festlige påfunn. De snegler seg ut av huset, står på trappen og kikker ut. Da ser de et flammehav.
De fikk fart på seg, de voksne, da de så vi ropte sant. På få øyeblikk er hele tunet på Medø svart av folk som har kommet til. Dette stedet der det aldri er flere enn forpakterens familie og oss. Det er vestavind, og vinden bærer flammene mot resten av låven og selve huset. Bøtter blir slengt, man heller vann på hovedbygningen for at ikke den også skal ta fyr. Å slukke brannen i selve låven prøver ingen på. Den er fortapt. Men kua der inne har nettopp født en oksekalv. Kuene er på beite, men kalven står på bås. Da går Johan Lund, denne høyreiste, mørke karen, inn i den brennende låven. Tiden han er der inne synes uendelig lang. Mens flammene nærmer seg arbeider han der inne for å få kalven til å lystre. Den er tung og livredd. Men med sine to hender berger han kalven ut.
Imens styrter Olaug frem, åpner en luke på fremsiden av bygningen, og årskyllingene flakser ut på tunet.
Midt under brannen høres et voldsomt smell. Brennende planker fyker i luften, og flokken av skuelystne viker bakover. Er det dynamitt der inne? Hvilke skjulte hemmeligheter finnes i låven? Rett etter kom et smell til. Det er ugressdreperen til Lund som eksploderer. Folk styrter til og slukker. Huset står i fare. Det er bare vann fra brønnen, og folk langer i alt som kan oppdrives av kar. Gamle toilettbøtter, vannspann, oppvaskbaljer og nattpotter. Malingen på vestveggen av huset bobler seg, panelet blir svartflekket. Møblene blir båret ut bak østveggen. Og så, som ved et under, dreier vinden i nordlig retning. Busker og trær og den gamle møddingen på Nordheia tar fyr, den knudrete fjellskrenten går av i flak. Men huset er reddet.
I løpet av et par timer hadde den gamle låven på Møye brent ned til grunnen. Det var merkelig å stå der og se. Plutselig kunne man se helt nedover mot Grimestadbukta.

Noen timer senere, da det hele var over, kom Nøtterø Brannvesen skranglende på den nye veien til Marentius Kristiansen. Det var noe av det første denne veien ble brukt til, men de kom for sent til å ordne opp i annet enn restene. – De kom med en liten håndpumpe og ba meg stå vakt om natta, forteller Nils Sveløkken og flirer.

GENERASJONSSKIFTE PÅ MEDØ
Med dette ble det gamle forpakterskapet på Medø slutt. Johan Lund fikk bygge hos Marentius Kristiansen bakom en fjellrabb han hadde på eiendommen. Her var godt skjermet for Medøveien og til tomten hørte også et jorde. Her ble bygget en liten stue med et vakkert, lite tun, og senere et hus til. Og her bodde Johan og Olaug resten av sine dager.
Hesten Svarten var det ikke stall til noe sted på Medø nå. I alle år hadde han travet de svære bakkene over Engø, sommer som vinter. Han var en fin arbeidshest og godlynt. Alle vi barn hadde fått ri på ham. Nå fikk han være på en gård på Brøtsø, og her gikk han ennå i mange år….
På gården anla nå fru Mjøen et gartneri. Hun hadde ikke i sinne å bygge noen ny låve for forsikringspengene, så hun bygget en hytte på Kirkefjellet like ved siden av og kalte den «gartnerbolig». Hit flyttet hun sin gartner, Thomassen, som egentlig bodde i kjelleren i huset på Vinderen. Thomassen var en trivelig og pratsom kar fra Bergen, tynn og smal og med gullklokke. Han gikk igang og dyrket «verdens beste gulerøtter av Norges beste frø», som han sa. Og gulerøttene var virkelig også svært gode. Han hadde også salat i små drivhus. Problemet var bare at Thomassen var adventist. Og den eneste dagen det kom kunder var på lørdag eller fredag kveld. Hele lørdagen satt Thomassen i findressen og kikket på kundene sine. Så sa han at han kunne dessverre ikke selge noe for det var sabbath.
På den måten gikk det nedenom med fru Mjøens gartneri. Det ble drevet et par tre år, og hun tapte kr. 5000,- på det. Men så hadde hun jo fått bygget en gartnerbolig.
Denne hytten ble hennes siste tilholdssted på Medø, da hun ble for gammel til å gå opp trappen i hovedhuset. Da hun til slutt heller ikke klarte å klatre opp hit, tok hun inn på Tjøme Hotell. En sommer uten Tjøme var utenkelig for henne. «Gartnerboligen» ble senere solgt som sommerhus, først til adv. Otto Krefting og senere til nåværende eier Inger Steenstrup.
Claire Mjøen døde i 1963 i en alder av nesten 89 år. Siden 1928 hadde hun tilbragt 2-3 måneder hver eneste sommer på Tjøme. I l938 bygget hun en liten frokosthytte på toppen av fjellet med utsikt til Færder. Det ble den første hytten på den søndre Medøåsen. Nåværende eier er Gerd Trosdahl.
Min mor, Irmelin Brantenberg, overtok hovedhuset på Nordre Medø med 4 mål tomt i 1964, men døde allerede året etter i en alder av 47 år. Min far, Arne, døde i 1968. Siden den tid har min søster Eva Mjøen Brantenberg og jeg hatt stedet. Vi har hatt hestebeite her og høner, og i det siste har vi inngjerdet til sauebeite. Sauer elsker jo ask, og dessuten er de mye mer ålreite enn en motorsag.
– – –

Generasjonsskiftet på Søndre Medø fant sted omtrent på samme tid som på nordre. Marentius Kristiansen døde i 1957 og Laurette i 1962. «Marentius falt om nede på båtslippen idet han trakk på seg støvlene. Han døde på sin post», forteller Anne Marie Thorsen, hans barnebarn. Sønnen Kristen, som hadde drevet sammen med ham, tok over Medøslippen, og drev fiske som sin far sammen med konen Sigrund, skjøttet båter og parkeringsplasser. Kristen falt om en dag i august 1989 mens han var ute i båten. Han fikk virke til han døde, som sin far.
Svigersønnen til eldstesønnen Karl, Tore Thorsen fra Leka g.m. Anne Marie, overtok slippen i 1987 og har drevet den til denne dag – i den siste tid sammen med sin sønn, Tor Arne.
Om området Medø som helhet kan ellers berettes:
Det ble et av de mest bebyggede hytteområder på Tjøme. Oppover i 50- og især 60-årene var det ikke snakk om å si nei til noen søknad. Her ble lyst klart for hvert bidige bygg – godt som det var for næringsgrunnlaget i bygda. Familien Kristiansen og familien Mjøen, som arvet denne øya i midten, solgte fritt vekk på sine to Medøåser. Og nå hadde prisene steget til det mangedoblede av det de var da de første kjøpte. Utpå 70-tallet kom byggestopp i Tjøme kommune. Idag ligger ca. 70 hytter og 14 helårsboliger på det som en gang var Midøy i steinalderriket. Og en enkelt liten tomt ved navn «Berget» på Søndre Medøåsen, som i sin tid ble solgt til Haraldsen for noen hundrelapper, er nettopp blitt solgt for 12 millioner kroner.
Det skulle steinalderfolket, de som en gang fisket, samlet, frøs og fór videre, ha visst. Da hadde de kanskje blitt her. Men Tjøme har aldri kunnet leve av bare det naturen gav. Og dersom man ønsker seg et sted som lever av drømmer og drift, er øya i midten – både for fastboende, båtfolk og sommergjester – den dag i dag paradiset på jord. Om det bare ikke hadde vært for alle helikopterne. – – –
Feil? Skyld? «Fortidens synder», kalles det idag. I dette ligger at Tjøme burde ha vært styrt på en helt annen måte enn det som ble tilfellet. Idag er omkvedet blant mange av de fastboende at det er alt for mange hytter på Tjøme. At det står strid, både om eiendommer og om eiendomspolitikk, på et sted som dette er imidlertid ikke til å undre seg over, med den enestående beliggenheten øyriket har.
Det hører ikke til en artikkel som denne å ta standpunkt til dette. Her er en flik av historien på 1/52.del av øya forsøkt beskrevet – i korte drag. Og skal man se historisk på Tjøme, må man ta i betraktning at sommergjestene er her i våre dager i tredje og fjerde – snart femte – ledd. Svært mange av de som opprinnelig kom har aldri solgt sine steder. Tjømes historie er ikke bare gamle gårder og fiskere og hvalfangere, skippere som forliste og smartinger som smuglet. Det er også sommergjester som bebodde øya, ivaretok den og elsket hvert sted de fikk.
Denne utviklingen kunne Lorens Berg knapt nok ane da han skrev sin bygdebok om Tjøme i 1920.

Gerd Brantenberg, Nordre Medø gård, 19.aug., 2000

Et Signalsystem fra krigstiden 1807-1814

Roar Tandberg :

Danmark-Norge i krig

På grunn av stormaktspolitikken kom vi motvillig i krig med England som i 1807 hadde okkupert Sjælland og tatt den store dansk-norske flåten. Bakgrunnen for dette overraskende skritt var engelskmennenes frykt for at Napoleon skulle tvinge Danmark-Norge over på sin side, for da ville den dansk-norske flåten kunne brukes mot England. Svenskene holdt seg til å begynne med i ro, men etter at russerne i 1808 var gått til angrep på Finland, og Danmark-Norge valgte å stå på Russlands side, måtte det blir krig også i Norden.

Til sjøs var England etter flåterovet hovedfienden og blokkerte kysten. Blokadekrigen ble imidlertid ikke så hard, fordi den britiske regjering trengte vår trelast og ga fribrev eller lisenser til norske skip som seilte med slik last. Det ble en slags legitim smughandel som brakte norsk skipsfart og handel noen gylne år trass i krigen.

Forsvaret av vår kyst under krigen 1807-14 besto av Kystvernet, kystfestninger, telegraf og signalvesenet og det flytende sjøforsvar fartøy/kanonbåter).

Kystvernet var et lokalvern som skulle hindre mindre, fiendtlige handlinger mot kysten på sjøsiden. Dette gjaldt særlig mindre landsettinger av fiendtligsinnet karakter og båtangrep på dansk/norske fartøyer som hadde søkt ly i skjærgården mot den engelske blokaden av våre kyster. Tidvis også av den svenske flåten som var alliert med England.

Kystvernet ble organisert i 1807 av Norge og Danmarks felles marineledelse. Alle menn i alderen 16 til 56 år bosatt nær sjøen ble innkalt. Unntatt var de som fra før ikke tjenestegjorde ved hæren eller marinen. Som befal ble ansatt pensjonerte offiserer, tidligere underoffiserer, embetsmenn eller andre som ble ansett som skikket til ledelse.

Kystvernet ble inndelt i distrikter, distriktene i divisjoner, divisjonene i seksjoner og disse igjen i roder.

Tjøme tilhørte Bragernes distrikt som strakk seg fra Hurum til Kragerø. Distriktets 4. divisjon gikk fra Horten til Færder. Divisjonens 4. seksjon gikk så fra Sundene til Færder. Denne seksjonen ble delt inn i 4 roder med til sammen ca. 150 mann. Seksjonen ble fra tid til annen samlet på Rød Gård ved Tjøme kirke for å holde øvelser.

Telegraf og signalvesenet.

Straks krigen brøt ut i 1807 ble vedvardene satt i stand og vardevakter satt ut. Dette var en varsling av ”Leidangen” som hadde fungert i ufredsår siden vikingtiden i Norge. Vardene skulle bare anvendes i den mørke tiden av døgnet og for dagslys ble det utviklet et optisk telegraf- og signalsystem langs hele kysten fra Halden til Trondheim. Signalmidlene besto i begynnelsen av en stand med tilhørende flagg og vimpler med forskjellige farger og senere av en mast med to stenger på tvers med 6 ”klapper” (små treplater) som med tauverk kunne bringes i forskjellige stillinger i forhold til masten og stengene de var festet til.

Hvert signal betydde et tall som etter en fastsatt signalbok kunne tydes til en bestemt melding.
Det ble opprettet tre ”telegraflinjer”. En med signaler til Trondheim, en med signaler til Bergen og den søndenfjellske signallinjen med signaler til Kristiania (Oslo). Linjen ble delt i distrikter. Innen hvert distrikt var det en rekke stasjoner som hver ble betjent av to mann. Dette var leide folk eller kystvernmannskaper. Ved stasjonene ble det bygget en vakthytte. Stasjonene var enten hovedstasjon, hvorfra meldingene kunne starte eller repetèrstasjoner hvor meldingene kun ble videresendt. Disse var underlagt hovedstasjonene. Kysttelegrafen ble som regel nedbemannet om vinteren.

På Tjøme var det en hovedstasjon på Torås og repetèrstasjon på Eidenetoppen og på Honerødåsen. De nærmeste stasjonene i Tjøme som Torås sto i forbindelse med var Vetan på Nøtterøy og Kjærringfjell, Tønsberg Tønne og Kamfjordåsen i Sandefjord. Alle disse var repetèr-stasjoner. Stasjonen på Torås var hovedstasjon og dermed den viktigste stasjonen i dette avsnittet.

De nærmeste hovedstasjonene var Vardefjellet ved Fredrikstad og Rødåsen på Jeløya ved Moss. Kysttelegrafen virket etter forholdene bra. Et signal fra marinens hovedbase på Fredriksvern (Stavern) til Kristiania tok i 1808 bare 1 time og 15 minutter.

Kysttelegrafen var en betryggelse for kystbefolkningen, da de etter hvert lærte seg å ”lese” signalene som ble sendt.

Til sjefer på Hovedstasjonene ble ansatt skippere, styrmenn eller loser. Kikkert var for dem et kjent arbeidsredskap og de var vant til å bedømme hva slags fartøy de så og ikke minst hva slags nasjonalitet fartøyene tilhørte. For å få overblikk måtte Hovedstasjonene ligge høyt og nære sjøen. Dette avstedkom igjen at de kunne bli angrepet av fienden (noe som skjedde ved flere anledninger).

Av den grunn ble det bestemt at vaktene skulle bære uniform, for ble de tatt til fange var de å betrakte som militært personell. Militære fanger fikk også den gang bedre behandling enn sivile og hadde andre rettigheter.

Kapt. Ohlsens modell. Den norske optiske telegraf av 1808. Denne modellen er lik den som var i bruk på svenskekysten, så trolig ble det også den gangen benyttet ”spioner” i en krigssituasjon.

Med to armer og tre ”klapper” på hver arm fikk man 12 forskjellige signaltegn. Disse kunne derfor settes sammen til 229 nummersignaler. Nummeret kom fram som summen av de på en gang viste tall. Dette ble også modifisert til en mindre utgave som ga 120 nummer.

Dagsignaler for de norske kyster.

Et signal skulle ikke bruke mer enn to minutter på hver stasjon, så i teorien kunne en sende 30 signaler i timen. Feilmarginene var imidlertid store. Tåke, regn og dis kunne føre til at når meldingen endelig kom fram til mottaker betydde budskapet noe helt annet enn det som var opprinnelig ment. Til å begynne med skapte bruken av signalstasjonen frykt, men ble etter hvert av stor interesse og skapte trygghet hos lokalbefolkningen. I 1814 var det slutt. Freden kom, linjene skulle betjenes og var derfor dyre i drift og pengene trengtes andre plasser. Men det er ikke få steder langs kysten som fortsatt heter Signalen.

Torås lå den gang som nå strategisk til og er nå vurdert til å kunne bli stedet for en ny kystradar. Torås som kystfort med kanoner og den annen verdenskrig er en annen historie.

Lostjenesten sett fra Færder

Johan R. Ringdal :

For en historisk studie om den norske lostjenesten må det være naturlig å begynne med en representant for brukerne- et fartøy i en velkjent situasjon:

Et skip kommer fra åpent hav inn i Ytre Oslofjord. Fra kommandobroen rettes en kikkert mot lostjenestens bordingsfelt ved Store Færder. Jo da , alt i orden. Vakthavende observerer en hurtiggående båt med rødt styrehus. Losen er på vei ut til skipet.
Bordingsøyeblikket nærmer seg. Skipet har redusert farten og legger seg i ro med den ene siden i le for sjøene. Er skutesiden høy, blir det hengt ut en losleider på le side,

Losbåten svinger inntil. Over til losleideren jumper en mann med offiserslue, rød flytejakke og en veske holdt på plass på ryggen av en solid lærreim over aksel og bryst. Han klatrer raskt opp til dekket og går videre opp trappene til kommandobroen. Når han tar av seg den røde jakken, avdekkes distinksjoner som orlogskaptein. ( I parentes bemerket er det alltid en han. Kampen for likestilling mellom kjønnene har her i landet ennå ikke bragt kvinner inn i denne yrkesgruppen- i motsetning til for eksempel Russland).
Kort etter øker duren fra fremdriftsmotoren, propellen driver skipet frem i økende fart, skipet styres på en kurs som med justeringer underveis vil bringe fartøyet frem til oljeterminal, lasteterminal, passasjerkai eller hvor det nå er fartøyet skal.

Situasjonen innebærer noe som er dagligdags i vårt langstrakte land, og noe som er nødvendig. For uansett fartøytype er kysten både lang og farlig.
Riktignok er kystlinjen på kartet ”bare” bortimot 3,000 kilometer, men løpene som fartøyene kan ta, utgjør til sammen omkring 75,000 kilometer, der de snor seg rundt øyer og skjær, og går innover lange fjorder. For en kaptein er avstandene i seg selv ikke avskrekkende. Det farlige ligger i at løpene er kranset av båer og harde fjellvegger som ikke gir etter ved sammenstøt. Etter gammel norsk oppfatning sitter det dessuten drauger på grunnene utenfor kysten. Med grådige hender trekkes alle uforsiktige ned i dypet. Naturlig nok ønsker kapteinen hjelp av en kjentmann. Det gjelder jo sikkerheten for skip og last med verdi ofte i hundretalls millioner kroner, og med passasjerer som knapt kan verdsettes høyt nok. Omkring 95 prosent av alle varer til Norge kommer sjøveien. Bare i Oslofjorden frakter skip hvert år 24 millioner tonn last av forskjellig art og åtte millioner passasjerer.

Situasjonen som er beskrevet foran tør være normal når en av de omkring 270 norske statslosene begynner på et oppdrag med å ta et fartøy inn til havn. I prinsippet følges et tilsvarende system, når losen tar skip ut fra havn. Losenes oppdrag fordeles av losformidlere på vegne av en av landets åtte losoldermenn. Hver losoldermann er sjef for en sjøtrafikkavdeling som igjen er en del av Kystverketes fem distriktskontorer. Øverste instans for den offentlige norske lostjenesten er Kystdirektoratet, som er Fiskeridepartementets faglige, rådgivende og utøvende organ i havne- og farvannssaker. Det er et mål at man langs norskekysten skal få trafikksentraler, som kan overvåke kystområdene og styre trafikken i havner og farleder: tre slike sentraler er allerede opprettet.
Beskrivelsen gjelder dagens system og praksis. Sammenliknet med vår tids lostjeneste fremstår losvirksomheten for noen hundreår siden som svært primitiv. Men det kan ofte være interessant å vite hvordan noe begynte. Motsatt kan det være nyttig for en historisk studie å ha moderne forhold som referanseramme; da vil man lettere fange opp de hovedelementene som er endret over tid.

Losyrket har solide røtter i vårt land. Allerede kong Magnus Lagabøters landslov av 1274 omtalte skikken med å bruke kjentmann ved ferdsel langs kysten, og anga takster for slik losing. Datidens ord for los beskrev virksomheten godt. Ordet leidsogumadr betyr på gammelnorsk ” mann som gir utsagn om leden”. Vårt ord los er grodd frem etter påvirkning fra særlig nordtyske, hollandske og engelske skippere, som bragte med seg, ikke bare varer, men også kulturimpulser og maritim terminologi.
Fra 1500 tallet utstedte de dansk-norske kongene såkalte losbrev. Disse ga innehaverne rett til å ta losoppdrag på angitte deler av kysten. Men det ble ikke samtidig pålagt offentlige tjenestemenn å etterse at skipperne brukte slike loser. Kilder fra Sør- Norge beretter at fiskere, bønder, ja til og med ”Krambodsvender og kvindemennesker” utnyttet åpningen og tilbød skippere veiledning ut fra en by mot lavere godtgjørelse enn det en kvalifisert los ville ha. Mange av skipperne falt for fristelsen. Så hendte det da også, at enkelte ikke- kvalifiserte frilansere seilte fartøyer på grunn og var uten midler til å betale erstatning. En annen konsekvens var at mange tidligere loser trakk seg ut av yrket.

1719 er et merkeår, for da snudde nedgangen. En kapteinløytnant i den dansk-norske flåten- Gabriel Christiansen het han- hadde under krigen mot svenskene i årene før registrert at de dansk-norske marinefartøyene ofte ikke kunne skaffe seg kjentmenn til losing langs kysten. Som løsning på problemet foreslo han opprettelse av et eget ”vesen” med utvalgte, kvalifiserte menn som i fredstid kunne ta losingsoppdrag for sivil skipsfart og i krigstid kunne brukes som kjentmenn for norske orlogsskip. Forslaget sendte han til den dansk-norske enevoldskongen Fredrik 4. Han innhentet råd fra det dansk-norske admiralitetet som den gang hadde sine kontorer i København og gikk med på forslaget året etter.
Det er verd å nevne at Christiansens brev er datert 3 august 1719. Det ble m.a.o. skrevet åtte måneder etter at svenskekongen Karl XII var drept av en norsk kule foran Fredriksten festning i Halden, i en tid da alt tydet på at det bar mot fredelige tilstander igjen. Om Christiansen tenkte det, fikk han rett. Den lange fredstiden som kom, varte helt frem til Napoleonskrigene vel 80 år etter, og betød mye for utviklingen av den norske lostjenesten.

Til Losvesenets 250 års jubileum i 1979 ble utgitt et lite hefte om starten og de første årene. Forfatter var Jan W. Krohn- Holm fra Larvik, som skrev på grunnlag av kildemateriale som var innhentet av bl.a. losdirektøren. Heftet har fått godt frem den forbausende hurtigheten ved organiseringen, tatt i betraktning de avstandene som måtte tilbakelegges med datidens primitive transportmidler.
Resultatet ble opprettelsen av to losdistrikter i Norge. Det ene skulle gå fra Halden til Åna-Sira. Det andre skulle omfatte resten av landet like opp til Vardøhus, selv om det i mange år ikke kom lenger enn til Trondheim. Sjef for det sønnafjellske distrikt ble forslagsstilleren, Gabriel Christiansen, med tittel overlos og rang som kaptein. Sjef for det nordenfjellske distrikt ble Jan Wessel, bror av daværende viseadmiral Peter Wessel Tordenskjold.
Begge de to nye overlosene for det vi i dag vil kalle en ny etat, viste store administrative evner. På få måneder var det i landet tilsatt i alt 535 loser med 42 losoldermenn som deres umiddelbare sjefer.
For losområdet ” Sandesund og Tjømelandet” ble bemanningen økt fra 2 til 6 loser. Antallet steg i takt med økning i behovet for bistand av slike maritime kjentmenn, og var ved neste århundreskifte 8 loser og 8 reserveloser. Tall er ikke kjent for antall losgutter som hadde til oppgave å ta losens båt hjem igjen etter at losen hadde bordet et fartøy.
Faktorene bak utviklingen av losvesenet det første hundreåret er godt beskrevet i en hovedfagsoppgave i historie fra 1993. Forfatteren-Per Hillesund- trekker frem at losvesenet ble organisert som fagspesialisert administrasjon, som til dels var uavhengig av de geografisk inndelte administrasjonene som var vanlige den gang. Det fikk den heldige virkningen at utformingen og videreføringen av losvesenets oppbygging og regelverk ble foretatt av personell med faglig kompetanse fra skipsfart og aktiv losvirksomhet, og ble tilpasset de spesielle norske forholdene. Inndelingen i de mindre geografiske og organisatoriske enhetene som ble kalt losoldermannskaper, passet da også bra for et land med desentralisert bosetting og lang kyst.
Det er tilstrekkelig for oss nå å registrere at den strukturen som Gabriel Christiansen hadde foreslått, ble stående uten særlige endringer like frem til 1824, da det norske storting vedtok en selvstendig norsk loslov. (De modifikasjonene som kom til uttrykk ved en ny losforordning av 5 mars 1725, er i denne sammenheng av mindre interesse.)

Losloven av 1824 kom som en følge av at det dansk-norske dobbeltmonarkiet var oppløst i 1814, og at Norge var trådt inn i personalunion med Sverige og hadde fått eget statsapparat i Christiania. Senere endringer frem til 1920 årene er beskrevet i detalj av overlos Oscar Storm i storverket ”Den norske sjøfarts historie” fra 1929.
Virksomheten i dag er regulert av to lover og flere omfattende forskrifter. Den ene er en lov om lostjenesten m.v. av 16 juni 1989. Den andre er en lov om havner og farvann m.v. av 8 juni 1984.

Hittil i denne artikkelen har vekten vært lagt på struktur. Hva så med finansiering av virksomheten ?
Et slikt spørsmål kan være naturlig for en i vår egen tid, som er vant til at landsomfattende etater styres ikke bare ved egne lover, men også gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Eksempelvis var det til lostjenesten for året 1999 bevilget 302 millioner kroner, penger som gikk til administrasjon, loslønninger og anskaffelse av nye offentlig eide losbåter. I tillegg var det bevilget 58 millioner til trafikksentraler.
Men det var et helt annet system i nesten 200 år etter opprettelsen i 1720. Den offentlige styringen gikk ikke ut på bevilgninger fra en offentlig kasse. Nei, losene måtte stå på for selv å skaffe seg inntekter av losingsgebyrene. Av dem måtte de attpåtil betale prosenter til overlos og losoldermann og selv koste bygging og drift av sine egne losbåter. ”Selvfinansiering” er et moderne uttrykk, men det passer bra på losvirksomheten i gamle dager. En undersøkelse over båter og fartøyer i 1804 viser 16 yrkesbåter for loser og reserver i Tjøme sogn. Alle var privatfinansiert.
Likevel var ikke det det verste. Det hele var styrt av noe som kan kalles konkurranseprinsippet- enklest oversatt som ”alles kamp mot alle om losingsoppdrag”. Ikke som i dag , når det ut til et skip går en statseid losbåt, som bringer med seg en fast ansatt fastlønnet los som står øverst på en tørnliste. Nei, den gang kunne det et sted på kysten være to-tre-fire loser som holdt utkikk fra en ås eller et hustak på land. Omtrent samtidig oppdaget de ei skute utpå som signaliserte etter los. Losene løp straks nede til båtene sine og kappseilte deretter utover for å være førstemann til kapring av fartøy og oppdrag.

Man kan i dag le av historier om hvordan losene den gang prøvde å lure hverandre, men kan brått få latteren i halsen. Det var som regel noen som ikke nådde frem tidsnok. De ble værende igjen med skuffelsen. Det var jo inntekter og levebrød det sto om i en tid uten arbeidsledighetstrygd og andre moderne velferdstiltak.
Hva gjorde så losene som ikke nådde frem? Noen valgte å bli liggende utpå i håp om at det snart ville komme ei ny skute. Andre valgte å seile nye skuter i møte. Det fins historier om Færderloser som helt opp til vår egen tid seilte ned til Skagen eller Øresund i Danmark, eller helt ut på Doggerbank, for å kapre oppdrag der.
Losene selv var smertelig klar over de skadelige sidene ved konkurranselosinga. Allerede i 1769 ble det gjort et forsøk med en ny form for organisering- den såkalte Svennertørnen etter øygruppa Svenner, der det i dag er et fyr. Da gikk tre losoldermannskaper sammen om å danne en forening, nemlig Færder, Kjerringvik og Stavern. Hensikten var gjennom frivillig avtale å få i stand en tørnordning til erstatning for praksisen med alles kamp mot alle.
Det er av interesse for denne studien å registrere at Færderlosene gikk aktivt inn for ordningen. Kanskje fordi de i flere år hadde følt seg klemt mellom Hvalerlosene i øst og losene i Nevlunghavn i vest.
Dessverre var kongen (les:byråkratene i København) ikke like visjonære som losene i Ytre Oslofjord, og nedla forbud etter noen tid. Konkurranselosinga varte derfor like frem til 1911, da den ble avløst av ei ordning med losing til ei felleskasse. Først i 1982 ble den ordninga avløst av det nåværende opplegget med statsansatte loser på fast lønn.

I sine konsekvenser var konkurranseprinsippet brutalt, og det er grunn til å undre seg over at det ble opprettholdt så lenge. Prinsippet var urasjonelt i den betydning at det medførte mye unødvendig seiling. Men langt verre var at mange loser valgte å bli liggende så langt utpå, at de fikk store vansker med å komme i land, når de ble overrasket av en stormbyge.
Problemet var nær knyttet til båttype og båtstørrelse. I 1720 og i mange år fremover var de privateide losbåtene små, åpne seilbåter- uten beskyttende dekk og i regelen med lavt fribord.
Med slike små, åpne båter var det ikke rart at mange loser fikk båtene fylt av sjøer og seilte seg ned, slik som denne artikkelforfatterens stamfar, los Henrik Hanssøn fra Sandø, gjorde i 1739 utenfor Færder.
En uoffisiell statistikk over dødsårsaker blant loser på 1700 tallet ga som svar, at halvparten av dem- hver annen los- ble der ute, og altså- med Bjørnstjerne Bjørnsons ord- fikk ”dødens krans av tang og siv”.
Da er det godt å kunne si at drukningsulykkene blant norske loser ble færre oppigjennom 1800 tallet. Mye av æren for dette tilkommer igjen en initiativtaker, denne gang marinekaptein- senere kommandør- Peder Norden Sølling. Han arbeider omkring år 1800 iherdig for å få innført sikrere losbåter, fremfor alt større båter med dekk fremfor små, åpne.
Like fullt lå det en bitter realitet bak tittelen på en hovedfagsoppgave i etnologi fra våren 1995. Tittelen lyder:”Hvem av oss skal gå i høst?” Det spørsmålet skal visstnok ha vært stillet omkring 1880 på brygga i Nevlunghavn innen ei gruppe loser, som hadde opplevd mange drukningsulykker innen sin krets. Man skal være temmelig sterk for å våge å si noe slikt rett ut. Avhandlingen er for øvrig skrevet av James Ronald Archer, oldebarn av broren til skipsbyggeren Colin Archer. Også Colin Archer engasjerte seg i arbeidet for å få tryggere losbåter. Det forteller ikke så rent lite om mannen at han sågar sto som formann i Færderlosenes forening i hele 17 år. I diktet ”Lodsen” skrev han dem en hyllest (bare første vers gjengis her):

”Et leve for den norske Lods
han har fortjent hver Nordmands Ros.
Ei minst, ”vor Ære og vor Magt”
Har Seilets røde Dug os bragt.”

Selv overgang til betydelig større losbåter med fast vaktområde ga imidlertid ikke full sikkerhet mot uvær. Et vondt eksempel på risikoen kom i en orkan 31 januar 1913 utenfor Færder. Da gikk losskøyta ”Gaa Paa” ( nr 48) ned med to loser og to losgutter. De etterlot seg fire enker og 22 farløse barn. Slike konsekvenser hører også med til lostjenestens historie.
Blir losbåtene noen gang trygge nok? Det mest moderne forsøket på å få frem en sikker båt har vært bygging av en større type utstyrt med kraftige dieselmotorer som gir fart over 30 knop. Flere av Hvasserlosene har imidlertid gått inn for en noe mindre svenskbygget losbåttype.
Hva gikk losarbeidet i det første hundreåret ut på? I realiteten det samme som i dag, altså veiledning om trygg led til eller fra havn. Men forskjellen i hjelpemidler mellom den gang og nå er enorm.
Man manglet oppsatte staker og hadde bare få faste merker å forholde seg til.
Antallet fyr kunne frem til 1769 telles på en hånds fingre. Til sammenlikning er det i dag omkring 9.000 fyrlykter langs norskekysten.
Det som var viktig for losene, var derfor fremfor alt å kjenne alle viktige med i området sitt. Slike med anga trygge farleder ved hjelp av siktelinjer mot kirketårn, åstopper og andre lett tilgjengelige og faste punkter i land. Kunnskapen om slike med ble som regel ervervet ved ”on the job training”, for eksempel når en sønn var losgutt for sin far. Det var for øvrig ikke uvanlig at slik viten ble bevart i familien- dyre arbeidsinstrumenter som de i realiteten var. Det har i årenes løp vært mange losfamilier der slik viten gikk i arv gjennom flere generasjoner.
Det er nødvendig for dagens loser å vite at mange av de gamle medene kan være uegnet for vår tids bruk. Dette siden moderne skip stikker mye dypere i sjøen- enkelte opptil 20 meter. Dagens loser må vite om grunner som man tidligere kunne seile trygt over. Vår tids loser er for øvrig forpliktet til å kjenne alle oppdaterte merker og med, slik at de om nødvendig skal kunne klare seg uten hjelp av moderne instrumenter som radar, ekkolodd og trådløs telefonisk kontakt med stasjoner på land.

Går det an å sammenlikne omfanget av losvirksomheten i gamle dager med vår egen tids? Det vil ikke være lett. La oss ta antallet loser først. Det tallet har svingt mye gjennom årene. Fra 535 i 1720 til 1492 i 1840 til 270 i 1999. Reduksjonen i vår tid må først og fremst tilskrives endringer i grunnbetingelsene:
Overgang fra mange mindre seilskuter til færre og større maskindrevne skip. Vår tids fartøyer er langt mer uavhengige av vær og vind; turene inn til og ut fra havn går raskere. Transportterminalene og passasjerkaiene er samlet i større byer; fra disse sentra fordeles varene langs kysten med lokalskip som ikke bruker faste loser, eller med andre transportmidler.
Konsekvensen har vært at mange av de gamle losstasjonene er blitt nedlagt.
Det vil heller ikke være mulig å sammenlikne antall oppdrag da og nå. Rett og slett fordi tall mangler fra gamle dagers losing.
Men vi vet i hvert fall at de 270 statslosene som vi har i dag utfører ca 50,000 oppdrag i året. Hva kan grunnen være at så få makter et så høyt antall oppdrag?
Noe må nok tilskrives at dagens loser har til hjelp et formidlingsapparat basert på data og høyt utviklet elektronikk for øvrig. Det forteller sitt at dagens loser er utstyrt med mobiltelefoner , slik at de kan nås raskt. Siden motordrevne fartøyer i dag går mye raskere enn gamle dagers seilskuter, brukes mindre tid på det enkelte oppdraget. Med moderne transportmidler kommer losene raskere tilbake til losstasjonen, eller de får returlosing og blir hentet utpå av stasjonens losbåt.
Det er av interesse å nevne at vår tids lostjeneste ikke bare utfører ordinære losingsoppdrag. Langt oftere enn media og menigmann er klar over, sleper en losbåt i land en fiskebåt eller en fritidsbåt, utfører et ambulanseoppdrag , eller er med på søk etter omkomne ved drukningdsulykker. Dessuten plikter lostjenesten å hjelpe de sjømilitære myndigheter i oppsynet med norsk territorium.

Om dette betyr mer stress i arbeidet i dag enn tidligere, kan diskuteres. Antakelig sørger systemet for at stressterskelen ligger høyt. De som kommer inn, har da også solid erfaring, og har gjerne skipsførersertifikat eller praksistid i Marinen med grad som orlogskaptein. Ellers går kravene på alder, farvannskjennskap, helbred, syn, fargesans, hørsel og edruelighet.
Det må være riktig å karakterisere norske loser i dag som en dyktig, ansvarsbevisst yrkesgruppe med et høyt kompetansenivå. De fleste er kjent på sine hjemsteder som likandes karer. Dette siste kan ha sammenheng med arbeidets innhold, altså veiledning. Under utøvelsen av losinga på en kommandobro må det utvises ikke bare faglig innsikt, men også evne til diplomatisk uttrykksmåte. Losene er ”runde” mennesker også i privatlivet. Som slike har de vært med på å redusere den uhygge og frykt som ligger i ordene grunnstøting og forlis.

Dette leder naturlig nok over til spørsmålet om hvordan man i samfunnet ser på losyrket.
I gamle dager ga det å være los ikke bare inntekter over gjennomsnittet i kystsamfunnet, men også høy sosial status. Det siste kom gjerne til uttrykk søndager, når folk sto ute på kirkebakken parat til å gå inn til høymessen. Når kirkedørene ble åpnet, gikk losgruppen inn etter adel og øvrighet, og altså foran menigmann.
Den sosiale prestisjen er opprettholdt frem til vår egen tid, dels gjennom myter, dels gjennom sannferdige beretninger om bragder i kamp mot uvær.
Det hører med til beskrivelsen av yrkesgruppen å nevne ,at ordinær og vellykket losing hører man lite om. Losene selv snakker heller lite om spesielle hendelser. Noe kan skyldes ydmykhet overfor egen rolle. Noe kan skyldes at den enkelte ikke ønsker å bli oppfattet som helt- kanskje på bekostning av loskolleger med farligere episoder bak seg.
Men et par ”nøytrale” episoder må det være lov å trekke frem. Det var Hvasserlosen Severin Evensen som i 1905 loset Norges nye konge, Haakon VII, inn Oslofjorden til hovedstaden. Det var Hvasserlosen Fredrik Torbjørnsen som i desember 1982 i skikkelig vintertåke loset supertankeren ”Berlin” på oppimot 400,000 tonn frem til Horten; skipet var muligens det største fartøy som noensinne er gått opp Oslofjorden.
Men selv om den enkelte los kan være tilbakeholdende med fortellinger fra sitt arbeid, er det ikke til å komme fra , at den norske los som yrkesgruppe gjennom tidene har stått i landkrabbenes bevissthet som en særdeles dyktig, dristig og ansvarsbevisst sjømann. Det er yrkesgruppen som har vunnet den sosiale statusen, ikke så mye den enkelte navngitte. Kanskje med ett unntak:
Det er neppe mange i dag som vet hvem los Anders Jacob Johannesen fra Ula var, selv om han er nevnt i mange leksika- selv etter 120 år etter sin død. Men omtales han ved sitt hedersnavn ULABRAND, ja da vil enkelte eldre straks nikke gjenkjennende. Det navnet er for øvrig gått inn i det norske språket, for eksempel ved utsagn som: ”Han? Åja, han er en ordentlig Ulabrand!”

En norsk statsminister hevdet for noen år siden at det er typisk norsk å være god ( i betydning best). Kan norsk lostjeneste i sin alminnelighet og Hvasserlosene i særdeleshet tas til inntekt for et slikt syn?
Først lostjenestens struktur. I 1998/99 ble det foretatt en sammenliknende undersøkelse mellom norske loser og losbåtførere og deres kolleger i de øvrige nordiske landene. Yrkesutøverne i siste linje utpå kom ut på toppen i mannjevninga. Men den norske losadministrasjonen ble karakterisert som dårligst i Norden. I Norge utgjør administrasjonen 22 prosent av antall loser og losbåtførere. Det er 10 prosent mer enn både Danmark og Finland, og hele 16 prosent mer enn administrasjonen i Sverige. Problemet synes å foranlediget av at losvirksomheten i Norge i dag er organisert i fire nivåer. På toppen av pyramiden ligger Kystdirektoratet. Neste nivå er distriktskontorene. På trinnet under ligger åtte loskontorer. På neste trin står de utøvende losene og losbåtførerne.
Ingen av de landene som Norge ble sammenliknet med, har fire nivåer. Det alene indikerer at den norske strukturen er ressurskrevende. Det har vært uttalt fra ”menige” losers side ,at den omorganiseringen som kom i 1971 som vel var ment som en rasjonalisering, i stedet synes å være blitt et voksende byråkrati.
Et av de tiltakene som blir vurdert for å forbedre systemet, er å samle losformidlingene i trafikksentralene. Det vil trolig ha fremtiden for seg og bør kunne aksepteres. Verdien av slike trafikksentraler for øvrig kan illustreres ved en makaber episode:
Vinteren 1999/2000 sto et polsk skip oppover Oslofjorden med en angivelig beruset styrmann på kommandobroen. Trafikksentralen i Horten hadde imidlertid skipet på radarskjermen og kunne se at det gikk med kurs rett mot land. Det var bare minutter igjen før grunnstøting mot Struten fyr, da trafikksentralen fikk radiokontakt og klarte å ”snakke” skipet inn på rett led.
Loser og losbåtførere som forfatteren har intervjuet, har fortalt om flere skip i like farlige situasjoner. Losens veiledende oppgave blir unektelig vanskeliggjort når skipet har både kaptein og styrmann som ikke behersker et internasjonalt språk som engelsk. I et slikt tilfelle kan vakthavende på skipet neppe ha sett det som står på sjøkartet for Ytre Oslofjord : ”Aktsomhetsområde: Farlige bølger !”- om man i det hele tatt har kart om bord.
Slike episoder alene gjør det vanskelig å akseptere et forslag som er fremsatt i de aller siste årene om å ”bedre sikkerheten” i Ytre Oslofjord gjennom å nedlegge Hvasser losstasjon og flytte bordingsfeltet lenger inn i fjorden. Riktignok slo Stortinget i 1987 fast at Hvasser skulle være hovedstasjon for Oslofjorden, Men det er sterke indikasjoner på at en snever gruppe av maktpersoner og spesielle interesser ikke er villig til å akseptere stortingsvedtaket.
Det ser ut til at man har valgt å se bort fra tallsammenlikninger.
Med over 10,000 losinger og vel 5.500 bordinger i 1999 var Hvasser losstasjon Norges mest trafikkerte- og er det fremdeles. Når vi samtidig vet at for landet som helhet er samlet antall losinger 50,000, er det lett å regne seg til at Hvasserlosene står for omkring 1/5 av all norsk losvirksomhet. De 24 faste losene og 11 losbåtførerne tilknyttet Hvasser losstasjon har sannelig aktive arbeidsdøgn. 24 loser er omkring 9 prosent av alle statsloser i landet, og de utfører altså omkring 20 prosent av losoppdragene. Også det taler sterkt mot en flytting av losstasjon og bordingsfelt.
Med det er denne artikkelen ført frem til vår egen tid.