Lostjenesten sett fra Færder

Johan R. Ringdal :

For en historisk studie om den norske lostjenesten må det være naturlig å begynne med en representant for brukerne- et fartøy i en velkjent situasjon:

Et skip kommer fra åpent hav inn i Ytre Oslofjord. Fra kommandobroen rettes en kikkert mot lostjenestens bordingsfelt ved Store Færder. Jo da , alt i orden. Vakthavende observerer en hurtiggående båt med rødt styrehus. Losen er på vei ut til skipet.
Bordingsøyeblikket nærmer seg. Skipet har redusert farten og legger seg i ro med den ene siden i le for sjøene. Er skutesiden høy, blir det hengt ut en losleider på le side,

Losbåten svinger inntil. Over til losleideren jumper en mann med offiserslue, rød flytejakke og en veske holdt på plass på ryggen av en solid lærreim over aksel og bryst. Han klatrer raskt opp til dekket og går videre opp trappene til kommandobroen. Når han tar av seg den røde jakken, avdekkes distinksjoner som orlogskaptein. ( I parentes bemerket er det alltid en han. Kampen for likestilling mellom kjønnene har her i landet ennå ikke bragt kvinner inn i denne yrkesgruppen- i motsetning til for eksempel Russland).
Kort etter øker duren fra fremdriftsmotoren, propellen driver skipet frem i økende fart, skipet styres på en kurs som med justeringer underveis vil bringe fartøyet frem til oljeterminal, lasteterminal, passasjerkai eller hvor det nå er fartøyet skal.

Situasjonen innebærer noe som er dagligdags i vårt langstrakte land, og noe som er nødvendig. For uansett fartøytype er kysten både lang og farlig.
Riktignok er kystlinjen på kartet ”bare” bortimot 3,000 kilometer, men løpene som fartøyene kan ta, utgjør til sammen omkring 75,000 kilometer, der de snor seg rundt øyer og skjær, og går innover lange fjorder. For en kaptein er avstandene i seg selv ikke avskrekkende. Det farlige ligger i at løpene er kranset av båer og harde fjellvegger som ikke gir etter ved sammenstøt. Etter gammel norsk oppfatning sitter det dessuten drauger på grunnene utenfor kysten. Med grådige hender trekkes alle uforsiktige ned i dypet. Naturlig nok ønsker kapteinen hjelp av en kjentmann. Det gjelder jo sikkerheten for skip og last med verdi ofte i hundretalls millioner kroner, og med passasjerer som knapt kan verdsettes høyt nok. Omkring 95 prosent av alle varer til Norge kommer sjøveien. Bare i Oslofjorden frakter skip hvert år 24 millioner tonn last av forskjellig art og åtte millioner passasjerer.

Situasjonen som er beskrevet foran tør være normal når en av de omkring 270 norske statslosene begynner på et oppdrag med å ta et fartøy inn til havn. I prinsippet følges et tilsvarende system, når losen tar skip ut fra havn. Losenes oppdrag fordeles av losformidlere på vegne av en av landets åtte losoldermenn. Hver losoldermann er sjef for en sjøtrafikkavdeling som igjen er en del av Kystverketes fem distriktskontorer. Øverste instans for den offentlige norske lostjenesten er Kystdirektoratet, som er Fiskeridepartementets faglige, rådgivende og utøvende organ i havne- og farvannssaker. Det er et mål at man langs norskekysten skal få trafikksentraler, som kan overvåke kystområdene og styre trafikken i havner og farleder: tre slike sentraler er allerede opprettet.
Beskrivelsen gjelder dagens system og praksis. Sammenliknet med vår tids lostjeneste fremstår losvirksomheten for noen hundreår siden som svært primitiv. Men det kan ofte være interessant å vite hvordan noe begynte. Motsatt kan det være nyttig for en historisk studie å ha moderne forhold som referanseramme; da vil man lettere fange opp de hovedelementene som er endret over tid.

Losyrket har solide røtter i vårt land. Allerede kong Magnus Lagabøters landslov av 1274 omtalte skikken med å bruke kjentmann ved ferdsel langs kysten, og anga takster for slik losing. Datidens ord for los beskrev virksomheten godt. Ordet leidsogumadr betyr på gammelnorsk ” mann som gir utsagn om leden”. Vårt ord los er grodd frem etter påvirkning fra særlig nordtyske, hollandske og engelske skippere, som bragte med seg, ikke bare varer, men også kulturimpulser og maritim terminologi.
Fra 1500 tallet utstedte de dansk-norske kongene såkalte losbrev. Disse ga innehaverne rett til å ta losoppdrag på angitte deler av kysten. Men det ble ikke samtidig pålagt offentlige tjenestemenn å etterse at skipperne brukte slike loser. Kilder fra Sør- Norge beretter at fiskere, bønder, ja til og med ”Krambodsvender og kvindemennesker” utnyttet åpningen og tilbød skippere veiledning ut fra en by mot lavere godtgjørelse enn det en kvalifisert los ville ha. Mange av skipperne falt for fristelsen. Så hendte det da også, at enkelte ikke- kvalifiserte frilansere seilte fartøyer på grunn og var uten midler til å betale erstatning. En annen konsekvens var at mange tidligere loser trakk seg ut av yrket.

1719 er et merkeår, for da snudde nedgangen. En kapteinløytnant i den dansk-norske flåten- Gabriel Christiansen het han- hadde under krigen mot svenskene i årene før registrert at de dansk-norske marinefartøyene ofte ikke kunne skaffe seg kjentmenn til losing langs kysten. Som løsning på problemet foreslo han opprettelse av et eget ”vesen” med utvalgte, kvalifiserte menn som i fredstid kunne ta losingsoppdrag for sivil skipsfart og i krigstid kunne brukes som kjentmenn for norske orlogsskip. Forslaget sendte han til den dansk-norske enevoldskongen Fredrik 4. Han innhentet råd fra det dansk-norske admiralitetet som den gang hadde sine kontorer i København og gikk med på forslaget året etter.
Det er verd å nevne at Christiansens brev er datert 3 august 1719. Det ble m.a.o. skrevet åtte måneder etter at svenskekongen Karl XII var drept av en norsk kule foran Fredriksten festning i Halden, i en tid da alt tydet på at det bar mot fredelige tilstander igjen. Om Christiansen tenkte det, fikk han rett. Den lange fredstiden som kom, varte helt frem til Napoleonskrigene vel 80 år etter, og betød mye for utviklingen av den norske lostjenesten.

Til Losvesenets 250 års jubileum i 1979 ble utgitt et lite hefte om starten og de første årene. Forfatter var Jan W. Krohn- Holm fra Larvik, som skrev på grunnlag av kildemateriale som var innhentet av bl.a. losdirektøren. Heftet har fått godt frem den forbausende hurtigheten ved organiseringen, tatt i betraktning de avstandene som måtte tilbakelegges med datidens primitive transportmidler.
Resultatet ble opprettelsen av to losdistrikter i Norge. Det ene skulle gå fra Halden til Åna-Sira. Det andre skulle omfatte resten av landet like opp til Vardøhus, selv om det i mange år ikke kom lenger enn til Trondheim. Sjef for det sønnafjellske distrikt ble forslagsstilleren, Gabriel Christiansen, med tittel overlos og rang som kaptein. Sjef for det nordenfjellske distrikt ble Jan Wessel, bror av daværende viseadmiral Peter Wessel Tordenskjold.
Begge de to nye overlosene for det vi i dag vil kalle en ny etat, viste store administrative evner. På få måneder var det i landet tilsatt i alt 535 loser med 42 losoldermenn som deres umiddelbare sjefer.
For losområdet ” Sandesund og Tjømelandet” ble bemanningen økt fra 2 til 6 loser. Antallet steg i takt med økning i behovet for bistand av slike maritime kjentmenn, og var ved neste århundreskifte 8 loser og 8 reserveloser. Tall er ikke kjent for antall losgutter som hadde til oppgave å ta losens båt hjem igjen etter at losen hadde bordet et fartøy.
Faktorene bak utviklingen av losvesenet det første hundreåret er godt beskrevet i en hovedfagsoppgave i historie fra 1993. Forfatteren-Per Hillesund- trekker frem at losvesenet ble organisert som fagspesialisert administrasjon, som til dels var uavhengig av de geografisk inndelte administrasjonene som var vanlige den gang. Det fikk den heldige virkningen at utformingen og videreføringen av losvesenets oppbygging og regelverk ble foretatt av personell med faglig kompetanse fra skipsfart og aktiv losvirksomhet, og ble tilpasset de spesielle norske forholdene. Inndelingen i de mindre geografiske og organisatoriske enhetene som ble kalt losoldermannskaper, passet da også bra for et land med desentralisert bosetting og lang kyst.
Det er tilstrekkelig for oss nå å registrere at den strukturen som Gabriel Christiansen hadde foreslått, ble stående uten særlige endringer like frem til 1824, da det norske storting vedtok en selvstendig norsk loslov. (De modifikasjonene som kom til uttrykk ved en ny losforordning av 5 mars 1725, er i denne sammenheng av mindre interesse.)

Losloven av 1824 kom som en følge av at det dansk-norske dobbeltmonarkiet var oppløst i 1814, og at Norge var trådt inn i personalunion med Sverige og hadde fått eget statsapparat i Christiania. Senere endringer frem til 1920 årene er beskrevet i detalj av overlos Oscar Storm i storverket ”Den norske sjøfarts historie” fra 1929.
Virksomheten i dag er regulert av to lover og flere omfattende forskrifter. Den ene er en lov om lostjenesten m.v. av 16 juni 1989. Den andre er en lov om havner og farvann m.v. av 8 juni 1984.

Hittil i denne artikkelen har vekten vært lagt på struktur. Hva så med finansiering av virksomheten ?
Et slikt spørsmål kan være naturlig for en i vår egen tid, som er vant til at landsomfattende etater styres ikke bare ved egne lover, men også gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. Eksempelvis var det til lostjenesten for året 1999 bevilget 302 millioner kroner, penger som gikk til administrasjon, loslønninger og anskaffelse av nye offentlig eide losbåter. I tillegg var det bevilget 58 millioner til trafikksentraler.
Men det var et helt annet system i nesten 200 år etter opprettelsen i 1720. Den offentlige styringen gikk ikke ut på bevilgninger fra en offentlig kasse. Nei, losene måtte stå på for selv å skaffe seg inntekter av losingsgebyrene. Av dem måtte de attpåtil betale prosenter til overlos og losoldermann og selv koste bygging og drift av sine egne losbåter. ”Selvfinansiering” er et moderne uttrykk, men det passer bra på losvirksomheten i gamle dager. En undersøkelse over båter og fartøyer i 1804 viser 16 yrkesbåter for loser og reserver i Tjøme sogn. Alle var privatfinansiert.
Likevel var ikke det det verste. Det hele var styrt av noe som kan kalles konkurranseprinsippet- enklest oversatt som ”alles kamp mot alle om losingsoppdrag”. Ikke som i dag , når det ut til et skip går en statseid losbåt, som bringer med seg en fast ansatt fastlønnet los som står øverst på en tørnliste. Nei, den gang kunne det et sted på kysten være to-tre-fire loser som holdt utkikk fra en ås eller et hustak på land. Omtrent samtidig oppdaget de ei skute utpå som signaliserte etter los. Losene løp straks nede til båtene sine og kappseilte deretter utover for å være førstemann til kapring av fartøy og oppdrag.

Man kan i dag le av historier om hvordan losene den gang prøvde å lure hverandre, men kan brått få latteren i halsen. Det var som regel noen som ikke nådde frem tidsnok. De ble værende igjen med skuffelsen. Det var jo inntekter og levebrød det sto om i en tid uten arbeidsledighetstrygd og andre moderne velferdstiltak.
Hva gjorde så losene som ikke nådde frem? Noen valgte å bli liggende utpå i håp om at det snart ville komme ei ny skute. Andre valgte å seile nye skuter i møte. Det fins historier om Færderloser som helt opp til vår egen tid seilte ned til Skagen eller Øresund i Danmark, eller helt ut på Doggerbank, for å kapre oppdrag der.
Losene selv var smertelig klar over de skadelige sidene ved konkurranselosinga. Allerede i 1769 ble det gjort et forsøk med en ny form for organisering- den såkalte Svennertørnen etter øygruppa Svenner, der det i dag er et fyr. Da gikk tre losoldermannskaper sammen om å danne en forening, nemlig Færder, Kjerringvik og Stavern. Hensikten var gjennom frivillig avtale å få i stand en tørnordning til erstatning for praksisen med alles kamp mot alle.
Det er av interesse for denne studien å registrere at Færderlosene gikk aktivt inn for ordningen. Kanskje fordi de i flere år hadde følt seg klemt mellom Hvalerlosene i øst og losene i Nevlunghavn i vest.
Dessverre var kongen (les:byråkratene i København) ikke like visjonære som losene i Ytre Oslofjord, og nedla forbud etter noen tid. Konkurranselosinga varte derfor like frem til 1911, da den ble avløst av ei ordning med losing til ei felleskasse. Først i 1982 ble den ordninga avløst av det nåværende opplegget med statsansatte loser på fast lønn.

I sine konsekvenser var konkurranseprinsippet brutalt, og det er grunn til å undre seg over at det ble opprettholdt så lenge. Prinsippet var urasjonelt i den betydning at det medførte mye unødvendig seiling. Men langt verre var at mange loser valgte å bli liggende så langt utpå, at de fikk store vansker med å komme i land, når de ble overrasket av en stormbyge.
Problemet var nær knyttet til båttype og båtstørrelse. I 1720 og i mange år fremover var de privateide losbåtene små, åpne seilbåter- uten beskyttende dekk og i regelen med lavt fribord.
Med slike små, åpne båter var det ikke rart at mange loser fikk båtene fylt av sjøer og seilte seg ned, slik som denne artikkelforfatterens stamfar, los Henrik Hanssøn fra Sandø, gjorde i 1739 utenfor Færder.
En uoffisiell statistikk over dødsårsaker blant loser på 1700 tallet ga som svar, at halvparten av dem- hver annen los- ble der ute, og altså- med Bjørnstjerne Bjørnsons ord- fikk ”dødens krans av tang og siv”.
Da er det godt å kunne si at drukningsulykkene blant norske loser ble færre oppigjennom 1800 tallet. Mye av æren for dette tilkommer igjen en initiativtaker, denne gang marinekaptein- senere kommandør- Peder Norden Sølling. Han arbeider omkring år 1800 iherdig for å få innført sikrere losbåter, fremfor alt større båter med dekk fremfor små, åpne.
Like fullt lå det en bitter realitet bak tittelen på en hovedfagsoppgave i etnologi fra våren 1995. Tittelen lyder:”Hvem av oss skal gå i høst?” Det spørsmålet skal visstnok ha vært stillet omkring 1880 på brygga i Nevlunghavn innen ei gruppe loser, som hadde opplevd mange drukningsulykker innen sin krets. Man skal være temmelig sterk for å våge å si noe slikt rett ut. Avhandlingen er for øvrig skrevet av James Ronald Archer, oldebarn av broren til skipsbyggeren Colin Archer. Også Colin Archer engasjerte seg i arbeidet for å få tryggere losbåter. Det forteller ikke så rent lite om mannen at han sågar sto som formann i Færderlosenes forening i hele 17 år. I diktet ”Lodsen” skrev han dem en hyllest (bare første vers gjengis her):

”Et leve for den norske Lods
han har fortjent hver Nordmands Ros.
Ei minst, ”vor Ære og vor Magt”
Har Seilets røde Dug os bragt.”

Selv overgang til betydelig større losbåter med fast vaktområde ga imidlertid ikke full sikkerhet mot uvær. Et vondt eksempel på risikoen kom i en orkan 31 januar 1913 utenfor Færder. Da gikk losskøyta ”Gaa Paa” ( nr 48) ned med to loser og to losgutter. De etterlot seg fire enker og 22 farløse barn. Slike konsekvenser hører også med til lostjenestens historie.
Blir losbåtene noen gang trygge nok? Det mest moderne forsøket på å få frem en sikker båt har vært bygging av en større type utstyrt med kraftige dieselmotorer som gir fart over 30 knop. Flere av Hvasserlosene har imidlertid gått inn for en noe mindre svenskbygget losbåttype.
Hva gikk losarbeidet i det første hundreåret ut på? I realiteten det samme som i dag, altså veiledning om trygg led til eller fra havn. Men forskjellen i hjelpemidler mellom den gang og nå er enorm.
Man manglet oppsatte staker og hadde bare få faste merker å forholde seg til.
Antallet fyr kunne frem til 1769 telles på en hånds fingre. Til sammenlikning er det i dag omkring 9.000 fyrlykter langs norskekysten.
Det som var viktig for losene, var derfor fremfor alt å kjenne alle viktige med i området sitt. Slike med anga trygge farleder ved hjelp av siktelinjer mot kirketårn, åstopper og andre lett tilgjengelige og faste punkter i land. Kunnskapen om slike med ble som regel ervervet ved ”on the job training”, for eksempel når en sønn var losgutt for sin far. Det var for øvrig ikke uvanlig at slik viten ble bevart i familien- dyre arbeidsinstrumenter som de i realiteten var. Det har i årenes løp vært mange losfamilier der slik viten gikk i arv gjennom flere generasjoner.
Det er nødvendig for dagens loser å vite at mange av de gamle medene kan være uegnet for vår tids bruk. Dette siden moderne skip stikker mye dypere i sjøen- enkelte opptil 20 meter. Dagens loser må vite om grunner som man tidligere kunne seile trygt over. Vår tids loser er for øvrig forpliktet til å kjenne alle oppdaterte merker og med, slik at de om nødvendig skal kunne klare seg uten hjelp av moderne instrumenter som radar, ekkolodd og trådløs telefonisk kontakt med stasjoner på land.

Går det an å sammenlikne omfanget av losvirksomheten i gamle dager med vår egen tids? Det vil ikke være lett. La oss ta antallet loser først. Det tallet har svingt mye gjennom årene. Fra 535 i 1720 til 1492 i 1840 til 270 i 1999. Reduksjonen i vår tid må først og fremst tilskrives endringer i grunnbetingelsene:
Overgang fra mange mindre seilskuter til færre og større maskindrevne skip. Vår tids fartøyer er langt mer uavhengige av vær og vind; turene inn til og ut fra havn går raskere. Transportterminalene og passasjerkaiene er samlet i større byer; fra disse sentra fordeles varene langs kysten med lokalskip som ikke bruker faste loser, eller med andre transportmidler.
Konsekvensen har vært at mange av de gamle losstasjonene er blitt nedlagt.
Det vil heller ikke være mulig å sammenlikne antall oppdrag da og nå. Rett og slett fordi tall mangler fra gamle dagers losing.
Men vi vet i hvert fall at de 270 statslosene som vi har i dag utfører ca 50,000 oppdrag i året. Hva kan grunnen være at så få makter et så høyt antall oppdrag?
Noe må nok tilskrives at dagens loser har til hjelp et formidlingsapparat basert på data og høyt utviklet elektronikk for øvrig. Det forteller sitt at dagens loser er utstyrt med mobiltelefoner , slik at de kan nås raskt. Siden motordrevne fartøyer i dag går mye raskere enn gamle dagers seilskuter, brukes mindre tid på det enkelte oppdraget. Med moderne transportmidler kommer losene raskere tilbake til losstasjonen, eller de får returlosing og blir hentet utpå av stasjonens losbåt.
Det er av interesse å nevne at vår tids lostjeneste ikke bare utfører ordinære losingsoppdrag. Langt oftere enn media og menigmann er klar over, sleper en losbåt i land en fiskebåt eller en fritidsbåt, utfører et ambulanseoppdrag , eller er med på søk etter omkomne ved drukningdsulykker. Dessuten plikter lostjenesten å hjelpe de sjømilitære myndigheter i oppsynet med norsk territorium.

Om dette betyr mer stress i arbeidet i dag enn tidligere, kan diskuteres. Antakelig sørger systemet for at stressterskelen ligger høyt. De som kommer inn, har da også solid erfaring, og har gjerne skipsførersertifikat eller praksistid i Marinen med grad som orlogskaptein. Ellers går kravene på alder, farvannskjennskap, helbred, syn, fargesans, hørsel og edruelighet.
Det må være riktig å karakterisere norske loser i dag som en dyktig, ansvarsbevisst yrkesgruppe med et høyt kompetansenivå. De fleste er kjent på sine hjemsteder som likandes karer. Dette siste kan ha sammenheng med arbeidets innhold, altså veiledning. Under utøvelsen av losinga på en kommandobro må det utvises ikke bare faglig innsikt, men også evne til diplomatisk uttrykksmåte. Losene er ”runde” mennesker også i privatlivet. Som slike har de vært med på å redusere den uhygge og frykt som ligger i ordene grunnstøting og forlis.

Dette leder naturlig nok over til spørsmålet om hvordan man i samfunnet ser på losyrket.
I gamle dager ga det å være los ikke bare inntekter over gjennomsnittet i kystsamfunnet, men også høy sosial status. Det siste kom gjerne til uttrykk søndager, når folk sto ute på kirkebakken parat til å gå inn til høymessen. Når kirkedørene ble åpnet, gikk losgruppen inn etter adel og øvrighet, og altså foran menigmann.
Den sosiale prestisjen er opprettholdt frem til vår egen tid, dels gjennom myter, dels gjennom sannferdige beretninger om bragder i kamp mot uvær.
Det hører med til beskrivelsen av yrkesgruppen å nevne ,at ordinær og vellykket losing hører man lite om. Losene selv snakker heller lite om spesielle hendelser. Noe kan skyldes ydmykhet overfor egen rolle. Noe kan skyldes at den enkelte ikke ønsker å bli oppfattet som helt- kanskje på bekostning av loskolleger med farligere episoder bak seg.
Men et par ”nøytrale” episoder må det være lov å trekke frem. Det var Hvasserlosen Severin Evensen som i 1905 loset Norges nye konge, Haakon VII, inn Oslofjorden til hovedstaden. Det var Hvasserlosen Fredrik Torbjørnsen som i desember 1982 i skikkelig vintertåke loset supertankeren ”Berlin” på oppimot 400,000 tonn frem til Horten; skipet var muligens det største fartøy som noensinne er gått opp Oslofjorden.
Men selv om den enkelte los kan være tilbakeholdende med fortellinger fra sitt arbeid, er det ikke til å komme fra , at den norske los som yrkesgruppe gjennom tidene har stått i landkrabbenes bevissthet som en særdeles dyktig, dristig og ansvarsbevisst sjømann. Det er yrkesgruppen som har vunnet den sosiale statusen, ikke så mye den enkelte navngitte. Kanskje med ett unntak:
Det er neppe mange i dag som vet hvem los Anders Jacob Johannesen fra Ula var, selv om han er nevnt i mange leksika- selv etter 120 år etter sin død. Men omtales han ved sitt hedersnavn ULABRAND, ja da vil enkelte eldre straks nikke gjenkjennende. Det navnet er for øvrig gått inn i det norske språket, for eksempel ved utsagn som: ”Han? Åja, han er en ordentlig Ulabrand!”

En norsk statsminister hevdet for noen år siden at det er typisk norsk å være god ( i betydning best). Kan norsk lostjeneste i sin alminnelighet og Hvasserlosene i særdeleshet tas til inntekt for et slikt syn?
Først lostjenestens struktur. I 1998/99 ble det foretatt en sammenliknende undersøkelse mellom norske loser og losbåtførere og deres kolleger i de øvrige nordiske landene. Yrkesutøverne i siste linje utpå kom ut på toppen i mannjevninga. Men den norske losadministrasjonen ble karakterisert som dårligst i Norden. I Norge utgjør administrasjonen 22 prosent av antall loser og losbåtførere. Det er 10 prosent mer enn både Danmark og Finland, og hele 16 prosent mer enn administrasjonen i Sverige. Problemet synes å foranlediget av at losvirksomheten i Norge i dag er organisert i fire nivåer. På toppen av pyramiden ligger Kystdirektoratet. Neste nivå er distriktskontorene. På trinnet under ligger åtte loskontorer. På neste trin står de utøvende losene og losbåtførerne.
Ingen av de landene som Norge ble sammenliknet med, har fire nivåer. Det alene indikerer at den norske strukturen er ressurskrevende. Det har vært uttalt fra ”menige” losers side ,at den omorganiseringen som kom i 1971 som vel var ment som en rasjonalisering, i stedet synes å være blitt et voksende byråkrati.
Et av de tiltakene som blir vurdert for å forbedre systemet, er å samle losformidlingene i trafikksentralene. Det vil trolig ha fremtiden for seg og bør kunne aksepteres. Verdien av slike trafikksentraler for øvrig kan illustreres ved en makaber episode:
Vinteren 1999/2000 sto et polsk skip oppover Oslofjorden med en angivelig beruset styrmann på kommandobroen. Trafikksentralen i Horten hadde imidlertid skipet på radarskjermen og kunne se at det gikk med kurs rett mot land. Det var bare minutter igjen før grunnstøting mot Struten fyr, da trafikksentralen fikk radiokontakt og klarte å ”snakke” skipet inn på rett led.
Loser og losbåtførere som forfatteren har intervjuet, har fortalt om flere skip i like farlige situasjoner. Losens veiledende oppgave blir unektelig vanskeliggjort når skipet har både kaptein og styrmann som ikke behersker et internasjonalt språk som engelsk. I et slikt tilfelle kan vakthavende på skipet neppe ha sett det som står på sjøkartet for Ytre Oslofjord : ”Aktsomhetsområde: Farlige bølger !”- om man i det hele tatt har kart om bord.
Slike episoder alene gjør det vanskelig å akseptere et forslag som er fremsatt i de aller siste årene om å ”bedre sikkerheten” i Ytre Oslofjord gjennom å nedlegge Hvasser losstasjon og flytte bordingsfeltet lenger inn i fjorden. Riktignok slo Stortinget i 1987 fast at Hvasser skulle være hovedstasjon for Oslofjorden, Men det er sterke indikasjoner på at en snever gruppe av maktpersoner og spesielle interesser ikke er villig til å akseptere stortingsvedtaket.
Det ser ut til at man har valgt å se bort fra tallsammenlikninger.
Med over 10,000 losinger og vel 5.500 bordinger i 1999 var Hvasser losstasjon Norges mest trafikkerte- og er det fremdeles. Når vi samtidig vet at for landet som helhet er samlet antall losinger 50,000, er det lett å regne seg til at Hvasserlosene står for omkring 1/5 av all norsk losvirksomhet. De 24 faste losene og 11 losbåtførerne tilknyttet Hvasser losstasjon har sannelig aktive arbeidsdøgn. 24 loser er omkring 9 prosent av alle statsloser i landet, og de utfører altså omkring 20 prosent av losoppdragene. Også det taler sterkt mot en flytting av losstasjon og bordingsfelt.
Med det er denne artikkelen ført frem til vår egen tid.

«Gud Give» Island» en hurtig reise»

Johan Fredrik Bockelie :

Barken «Island» var blant de siste seilskutene hjemmehørende på Tjøme. Skuta var bygget i New York i 1840, men vi vet ikke noe om dens tidligste historie. I skipslistene er den oppført som eiet av Johan Fredrik Gjertsen fra Rød på Brøtsø, og den seilte mest mellom Norge og Belfast, eller England, oftest med plank og pitprops ( støtter til gruvegangene i engelske kullgruver). Denne reisen tok vanligvis 3-4 uker, avhengig av værforholdene. Ofte seilte de ut med trelast og tok ulike varer tilbake til Norge.

Vanligvis finnes det ikke mye detaljer omkring Tjømeskutene og deres historie, bortsett fra noen spredte opplysninger. For «Island»s vedkommende er en del brev bevart som beskriver noe av det som hendte på og omkring skuta. I 1886 var hun eid av et partsrederi bestående av Gjert Gjertsen, Johan Fredrik Gjertsen og Henrik Gjertsen, kanskje flere. Kaptein var Henrik Gjertsen, sønn av Johan Fredrik Gjertsen, min tippoldefar. Skipets historie før 1886 har vi lite kunnskap om.

På slutten av 1880 årene var mesteparten av de gode fraktene overtatt av dampskipene. Det hendte imidlertid at dampskipsrederne formidlet frakter som de selv hadde vraket, til seilskipsrederne. Seilskipenes problem var at de brukte lang tid på reisene. Inntjeningen ble derfor dårlig. Etter som tiden gikk ble dette problemet stadig større og flere og flere ga opp, eller seilte til skutene sank. De hadde for liten fortjeneste til å fornye skip og materiell. Da den siste generasjonen med seilskipsredere døde ut på slutten av 1800-tallet, forsvant også seilskutene, en etter en, mange forliste.

I de neste sidene skal det fortelles litt om barken «Island» og den informasjonen jeg klarte å få frem om dens siste år knyttet opp til Gjertsen slekten på Tjøme.

Våren 1886 ble «Island » gjort klar til å seile til Belfast i Irland med planker. Johan Fredrik Gjertsen hadde fått løfte av sin tilkomne svigersønn om støtte til utrustningen av skuta som Johan Fredrik’s sønn Henrik skulle seile. Brevet ble sendt til Kristiania fra Rød på Brøtsø:

Rød d. 15/3 86 Herr O. Bockelie
Ærede Ven.

Grundet paa Dit gode løfte om at vilde Laane mig Penge til Skibets udgifter, har jeg sadset derpaa og saaledes ikke hørt mig om andensteds men været Rolig i saahenseende. Da nu Tiden er nærmest at jeg tiltrænger Penge, tillader jeg mig med dette at bede Dig at sende mig med Din kjæreste Maren kr. 200. Dette bliver naturligvis forlidet for at faa Skibet ud herfra, da Mandskabet antagelig som sedvanlig vil have Forskud, men jeg vil nødig bede om formange paa engang og heller ikke tiltrengs flere før sist i denne maaneden, saa skal jeg heller tillade mig at skrive Dig til.– En venlig Hilsen fra

Din J.F.Gjertsen

Jeg har tænkt mig mulig at faa Island afsted sidst i denne eller første Dage af April, om ingen hindring intreffer..

Johan Fredrik Gjertsen fikk sine penger, og kom snart tilbake med forespørsel om fler:

Tjømø d. 1/4-86

Herr O. Bockelie, Kristiania

Gode Ven
Da det nu Lakker til at tænke paa at faa Skibet afsted tør jeg ikke opsette Længre med at tilskrive Dig, for ikke at komme i forlegenhed.-
Du var som Du Erindrer saa snild og lovede mig Penge til Skibets udstyr og Pris til Mandskabet, derfor maa jeg nu bede Dig om at sende mig Kr. 300 som jeg antager vil Rekke til, det er forskrækkelig vor mange Penge der altid skal til om Vaaren før man faar Skibene afsted, endskjønt man faar Provianten paa Credit. Jeg har havt et par man i arbeide ombord i hele Vinter, da det altid er noget at Lappe paa de gamle Skuder, saa de 200 Kr jeg fik tilsendt med Maren er nu snart gaaet.- Det er liden drygsel i kroner.- Det er mindre behageligt at bede Folk om Penge men saa Længe man blot kan holde sig indom Familien som jeg nu Begierer Dig for, gaar vel enda an. For kjære Bockelie jeg bliver nu gammel og intet at fortjene og Daarlige Udsigter saa maa Gud vide vad Enden vil Blive. Jeg er nu saa forkjølet at jeg ikke faar lov at komme ud af Døren, for her grasiner megen Lungebetendelse som er Dødelig, derfor frygter jeg. Sig mig naar Du skriver hva tid man venter Gjert tilbage da jeg vil tilskrive ham til.

Hilses fra din altid Hengivne

J.F.Gjertsen

Som vedlegg til brevet har Johan Fredriks datter skrevet :
… Her er mange folk ud og ind om Dagen thi Henrik hyrer til «Island». Meningen de skal afsted om en 8 dages tid. Pent Veir her men frygtelig føre …. Isen ligger ennu i sundet (Røssesundet). «Arctic» seiler imorgen. ….Maren

7. april sendte Ole ytterligere kr. 300,- til sin tilkomne svigerfar for å hjelpe ham med å få skipet seilklart, og 5 dager senere sendte J.F.Gjertsen følgende brev til Ole :

Rød 12/4-86
Kjære Bockelie
…..Ha tak for Pengene. Venlig hilsen fra din Svigerfar skal blive.

J.F.Gjertsen

Etter at datteren Maren hadde giftet seg med Ole Bockelie ( den 24. april 1886) sendte Johan Fredrik Gjertsen en rekke brev til datteren. Det første lyder som følger:

Rød d. 13/5- 86
Min Kjære Maren
….Jeg kan vel ikke Tro Du har glemt at bede Bockelie at sende mig de 280 kr. han lovede mig til Troes. Jeg vil haabe Di kommer med Posten paa Løverdag, for Mandag kl. 7 kommer Kjærringene, og har jeg Dem da ikke ferdig er jeg Lurt.- Jeg seer at Gram paa Slangeby (?) er kommet til Quebek med 28 Dagers Reise. Han gik herfra 4 Dage føre Island, saa jeg vil haabe at see ham med det første.- Her forøvrigt intet nyt som er at Tale om. …Hils O. Bockelie saameget fra mig, og N.E.B. og atte alle ere Friske Her, mangler Contant uden Penge.

Venlig hilsen fra Din fader J.F.Gjertsen

Ole Bockelie har derfor sendt svigerfaren ytterligere penger til å dekke driftskostnadene for skuta, og vel en uke senere kommer følgende brev tilbake til svigersønnen:

Jeg erkjenner at have bekommet til Laans af Hr. O. Bockelie Kr. 280,-

Rød, Tjømø d. 21. Mai 1886

J.F.Gjertsen

Island kom inn til Chatham ved Themsen i midten av mai, sannsynligvis har de tatt med planker fra Norge. Det var vanlig at de enten hentet plankene i Fredrikstad eller i Drammen. Vel fremme i Chatham skrev Henrik Gjertsen, kapteinen ombord, brev til sin svoger fra England:

Island i Chatham N.B. 23.mai 1886

Kjære Svoger Bockelie!

Af Faders Brev hørte jeg at Deres Bryllup var den 2 den Paaskedag, det var ergerligt for mig at jeg ikke var hjemme men hvad kan dermed gjøres? Jeg bringer Dig og Maren min hjerteligste lykkeønskning og min Gratulation, og haaber at Du maa leve lenge og lykkelig med din Brud og Hustrue.
Vad mig angaar har jeg intet at sige, vi ligger nu og laster men idag er Søndag imorgen 24de er Dronning Victorias Gebursdag og da er heller intet arbeid her.
Vi havde en hurtig og pen Reise over blot 29 Dage og nydeligt Veir.
Hils Nils og Ellen fra mig, og ver Du samt Maren paa det hjerteligste hilset fra mig, haabende at se Eder igjen til Høsten Glade og tilfred tegner jeg med Agtelse
din Svoger

H.F.Gjertsen

P.S.
Lev vel og bed Maren sende mig et Brev til Belfast.

hilsen

Henrik

Fra Chatham ved Themsen gikk reisen videre til Belfast, sannsynligvis rundt sør-England. Vi vet ikke om de hadde last fra Chatham til Belfast, men antar at så er tilfelle.
6. juni sender Johan Fredrik Gjertsen følgende brev til sin datter Maren, hvor det er noe informasjon om «Island»:

Rød 6/6-86
Kjære Maren

Først aflegger jeg min tak til Dig og Bockelie for mit Ophold hos Eder. Vi var i Sundene kl. 12 og kom Hjem kl. 3.
…. Jeg fik Brev fra Henrik Torsdag. alt vel. ….. En venlig hilsen til Dig Bockelie, Nils og alle fra mig, Mamma og Besse (?)

Din Fader JFG

Dette kan bety at «Island » har kommer frem til Belfast, og at brevet fra Henrik ble sendt derfra, men det er også mulig at Henrik sendte brev til sin far fra Chatham samtidig med brevet til søsteren og svogeren omkring 23.mai og at det er dette brevet det refereres til.

Den videre seilasen i året 1886 vet vi ikke noe om, men sannsynligvis har «Island» seilt fra Belfast tilbake til Norge med varer fra Irland og kanskje også kull fra Skottland. Gjertsen slekten hadde et hus i Skilburness Hydro, 25 km vest for Carlisle i Cumberland, nordvest England. Det er rimelig å tro at dette kunne ha vært en base for dem på deres reiser.

På høsten har Henrik sannsynligvis seilt til Irland igjen, men opplevde problemer langs vestkysten av Skottland. Han har sendt et telegram til sin far 6. november etter at de hadde hatt store problemer med været. Johan Fredrik Gjertsen sendte et referat fra dette telegrammet til datteren Maren og sin kone Rise Marie. Rise Marie har sannsynligvis vært på besøk hos datteren i Kristiania:

Rød den 7/11,86

Kjære Kone og Børn,
Dette for at sige Dere at jeg igaar fik Telegram fra Henrik sendt fra en Telegrafstation som heder Portaskaig, men ingen afgangstid, som Lyder saa: Island ankommen Islay Sørend Orkan alt vel Gjertsen. Disse steder kunde vi ikke finde, og kunde ikke tenke Os vor Di var Da jeg ikke kunde finde Dem i mine Karter, jeg sendte August til Olsen og bad om oplysning og fik det svar at han skulde se efter paa Contoret Kl. 4. Fredrik gik dertil men fantes ikke paa Kartet hvor alle Verdens Telegrafstationer er anført saa Ligemer. Fredrik til at Lede i en Bog paa Contoret og Fant et Amth som heder Ecosse, hvori er et Sted som heder Portaskaig. Dette Amth Ligger paa Fastlandet Nordenfor Irland, og udenfor ligger en Øe som heder Islay 15 Mile Nordenfor Belfast. Ordet Sørend, forstaar vi maa betyde Sydenden af Øen følgelig har Orkanen været fra Sydvesten som er stik imod fra Nordenden af Irland til Belfast. Dere kan tro jeg var urolig og Engstelig, men er nu tilfreds at han er kommet saa nær, saa Island med første NW eller Nordlig vind vil være paa Lossested af……. Jeg var bange for at det var et Sittehol Vestenfor Irland som Di var kommet ind i saa kunde De faa en Lang Liggen. Havde H (enrik) skrevet Islay øens Sydenside, istedetfor Sørend, havde vi saa strax forstaaet det for vi fant strax Øen Islay som ligger 5 Mile Nordvesten for Skotland, men det var ordet Sørend som vi antok for stedets navn. Lev vel kjære Kone og Børn og være Dere hele Flok meget hilset fra Os alle, giv Ragnhild en Kys fra Bestepappa.

J.F.Gjertsen

Henrik ankom til Port Askaig, på østsiden av Islay, en av øyene sydvest i Skottland. Han hadde seilt langs vestsiden av Skottland ned mot Belfast med planker, og ankom omkring 7. november. Mens Henrik var på vei til Belfast har faren Johan Fredrik Gjertsen forsøkt å få frakt for sønnen og skuta . Sannsynligvis har han klart å få et mulig oppdrag på frakt via skipsreder Wilhelmsen. Han sender derfor en vurdering av mulige kostnader og inntekter for en transport av planker fra Pensacola i Florida til Antwerpen i Belgia. For at dette skal lønne seg, må de ta frakt over Atlanteren. Johan Fredrik Gjertsen sendte oversikten til sin datter forat hun skulle vise dette til Gjert Gjertsen, bosatt i Kristiania og medeier i skuta. Vurderingene følger i brevet:

Rød den 8/11,86

Kjære Maren.-
Da jeg ikke ved om Gjert er ankommen faar jeg skrive til Dig og bede Dig at vise ham dette naar han kommer.-
Jeg fik idag beskjed om fra Wilhelmsen han byder 87/6 pc fra Pensacola til Antwerpen paa Planker og Bord, men vil intet gjøre før jeg faar høre hans Mening herom. 82/6 til London samme slags last. Jeg er tvilraadig, og ingen at Raadføre mig med, men Gjert vil vel kunde træffe Skibsføreren eller andre som kjender til denne fart.- Jeg vil her opsette min beregning over de Udgifterne som jeg tror vil indgaa.-

(Oppstillingen er blandet mellom kroner og pund. I beløpene inngår assuranse for skipet, lønn til mannskapet med kr.2700 (5 mann), utgifter i Pensacola og Antwerpen, samt fraktinntektene av 230 planker a vel 87 pence. Skissen konkluderer med):

Netto i behold : £ 194-8skilling. (Det tilsvarte omkring kr.4000)

Dertil kommer skibets slitasie.

Efter denne beregningen synes mig det bliver lidet i behold om ei alt gaar vek som vi jo alle Tider haaber naar man gjør en Løselig beregning, men muligens Skibet kunde laste mere og udgifterne dermed minskes i Pensacola det er noget jeg ikke kan have nogen mening om , da jeg er ukjendt dermed. Dette maa Gjert kunne faa Rede paa . Saa fort han kommer maa Du vise ham dette og bede han at svare mig herpaa, da Wilhelmsen beder om idelig Svar, som jeg ikke vil give ham før jeg seer fra Gjert for vi bør være Enige om en saadan Afaire.- Jeg sendte Fredrik ud til Kjøbmandsskjær for at Telefonere til Wilhelmsen, at han for vente til jeg faar svar fra Gjert.–
Kl.5 E.m. nu som jeg Presiserer dette kom der Telegram fra Henrik. Telegraferte i Belfast Kl. 1 E.m. idag, med et Ord: ankommene, saa havde De da været paa Lossestedett, Det som ere inderlig vel.-
Intet videre idag. Vi hilset Dere alle igaar og atter idag saa det er en svær hilsen.
Lev vel allesammen
Din fader JFG.-

Kjære Gjert.-
Jeg faar Gratulere Dig paa forhaand, for jeg har høret at Du skal komme et Skridt høiere ombord i Skandia, venlig hilsen
JFG

Da jeg kom over til Rolfsen med Brevet, fik jeg Brev fra Wilhelmsen hvori han siger:Læg tømmeren paa Dekket. Tror Du Gjert, vi kunde have £ 200 i fortjeneste, var det jo gaat at Tage mod for, men ogsaa bliver vanskelig at komme Hjem saa Lang vei nu Høstedags, men som Du synes. Det er Skrevet uden Briller . JFG

Henrik kom som nevnt over til Belfast i Irland 7. november etter en strabasiøs tur. Han sendte et brev til sin søster Maren som følger nedenfor. Det er tydelig at norske skipsmeklere har vært lokalisert mange steder. I Belfast var det en som het Th. Throndsen.

Belfast 18de November 1886

Kjære søster Maren!

Dit sidste brev som jeg fik fra dig takker jeg saa meget for det er saa hyggeligt at høre lidt fra dig for du har altid saa meget interessant at fortelle mig om. Hvorledes lever min kjære Ven Bockelie er han frisk og ved godt humør. Vi er nu snart udlosset, men bliver vist her flere dage derefter da Kjøbmanden er lidt af en smule Kjeltring og gjerne vil holde skutene her til han faar maalt lasten og vil ikke før det betale Fragten. Jeg har en ting at bede dig og Bockelie om kjære Maren og haaber ikke at du vil ei heller Bockelie vil afslaa min bøn. Min Megler her, en Skibsreder Throndsen fra Grimstad som har bod her i flere Aar, har en ung Datter paa 14 Aar som skal til Norge for at Konfirmeres samt uddanne sig videre i Pianomusik fast hun er allerede en Kunstner nu. De har været saa hyggelige og gode mod mig, og igaaraftes da jeg var derude var Moderen saa lei, for hun var bange for at sende hende til folk hun ikke kunde stole paa og til familie i Grimstad kunde hun ikke sende hende for hun var da bange for at faa hende igjen udskjemt. Vis det er dig mulig saa tag hende i dit Hus og Du vil i hende finde den mest elskverdige Pige af Verden hun vil blive til Hygge og tidsfordriv baade for dig og Bockelie, og hvis Du kan saa ver saa snild at skrive til Throndsen og opgiv hvormeget Du forlanger pr Maaned for at føde hende og passe hende og lære hende en smule Husholdning og lade hende være behjelpelig i Kjøkkenet saa hun kan lære. Skole og Musik kommer udenom, men Du faar vel velge hvad som er bedst for hende. Du vil ikke angre paa at ta hende og Du vil faa meget hygge af hende hun er dannet og fin men skal være mere fin enda, men Familien helt igjennem er som hjemme paa Rød, Fruen Syer og arbeider og faderen, Sønnen og Datteren og jeg spiller Vist om aftenen, og hvad kosten angaar er det almindelig norsk levemaade. Vil Du være saa snild og skrive et Brev til Frue Throndsen og sige hende hvad Du vil, og hvad Du kan ta hende for, familien er ikke saa grundrige saa Du faar ikke være saa stri i betalingen kjære Maren. Hils Bockelie paa det hjerteligste Nils, Lars ,Elen, Bøe og Lena, Gjert og alle og ver Du og din mand meget hilset fra din Henrik.

Adressen er Fru Throndsen Avondale Villa Blumfield Belfast Irland. Brevet er avsendt på brevpapir med fortrykk fra Th.Thronsen. Henrik har sendt brevet fra Villa Blumfield.

Den 19. november skrev Johan Fredrik Gjertsen fra Rød :

Kjære Maren-

Rise beder mig jeg vil Skrive Dig, men hvad skal jeg finde paa.-
Jeg hører idag af Maries Brev fra Hendrik at de havde hatt et forskrekkelig Veir og var Døden Temelig nær. Mandskabet ver Rent fortvivlet, men kom lykkelig ind mellelm Øerne ved Islay og fik ankret. Di havde lidet haab om Redning, men Gud var med Dem. Et barkskib og 3 de Skonerter Strande nogle faa af Mandskaberne ble Redet. -Island Laa vadere i 3 Dage før Henrik kunde komme i Land med Telegram, 21 Dages Reise dertil.- I Belfast Trode Nils det var Island som var strandet saa Di blev forundret da Skibet kom dertil.- Jeg har Telegraferet og bedt ham slutte for Kul ud Planker tilbage. Henrik siger Fragterne er dårlige, men vi er lig Sæbus ikke bunden som vi er glad for. Hermed følge 27 Kr til Melsekken, som Gud skal vide er betalt efter Priserne nu. Hendrik siger i Maries Brev at han Tror ikke han kan faa Kulfragt uden at Kobbre, som jeg er Lei for, men det er ikke godt for mig at bede ham gaa til den store udgift, naar jeg ikke har Gjerts Samtykke, men det bliver et stort Tab ikke at faa Kul ud da man kan Regne paa en Fragt af £ 600 som er en god Støtte til Trefragten. Det er bedrøveligt at Gjert er saa Langt fraværende- mere ved jeg ikke nu at fortelle. Lev vel oppe i Luften. Hils Bockelie Nils, ja alle fra Os. Vi lever som vanligt. Du hilses fra Din Hengivende Fader

J.F.Gjertsen

Naar Du Skriver da Sig mig vilken Compas Streg Fiske Boersen og Bygningene til Gaden Ligger. Di Ligger vel i en og samme Linie.

Etter å ha losset planker i Belfast ble det besluttet at «Island» skulle reise til Troon i Skottland for å laste kull. Kullet skulle fraktes til Trinidad, slik at man slapp å seile i ballast over Atlanteren. Fra Trinidad skulle turen gå til Pensacola i den nordlige delen av Florida.

5.desember skriver Johan Fredrik Gjertsen til Ole Bockelie :

Rød, d. 5.12,86

Kjære Svigersøn Bockelie
……..Jeg har endu ikke hørt Island er kommet til Troon hvor de skal tage Kulene for Tinidad saa han har en Frygtelig Lang Liggen i Belfast, og saa vit jeg forstaar bliver nok Remissen Liden saa det seer Daarlig ud til at faa afbetalt paa min Gjeld til Dig, men faar haabe paa Lit Remisse naar han kommer frem til Vestindien. Saa Du faar have tolmodighed. Jeg Tænker at faa en pen Regning efter hans udgaaende, naar der skal Provianteres for 6 Maaneder. Ja Gud give Island en hurtig Reise, kunde det være Haab om en Liden Fortjeneste, for dette bare bliver det ingen Fortjeneste, men jeg er ikke alene derom.- Ja lev vel, hils min Kjære Maren og Nils, en gledelig Jul ønskes Dere alle,-
Du hilses fra Din Hengivne J.F.Gjertsen

Den 12. desember skriver han:
…..- Island er endelig kommend til Troon og laster.-
Jeg Telegraferede sidste gang til Hendrik Torsdag og bad han slutte Pensacola 87/6, men det er umulig sier han. Lev vel. En glædelig jul ønskes Eder alle. J.F.Gjertsen

Troon er en havneby SW for Glasgow, nær Ayr, hvor de tok inn kull som ble fraktet til Trinidad. Denne type last var ikke særlig inntektsbringende, og hørte til de dårligste betalte frakter en kunne få. Det var vanlig for seilskutene i slutten av seilskute tiden å bare få slike frakter. Skutene ble svært skitne etterhvert, og kullene kunne ofte forskyve seg. Det kunne være farlig, særlig i dårlig vær. Likevel var det viktig ikke å seile i ballast tvers over Atlanteren. Noen intekter var bedre enn ingen. De fikk omsider frakten til Pensacola, men det tok sin tid.

Overfarten til Trinidad og hva som hendte videre vet vi ikke mye om. Sannsynligvis har de kommet seg av gårde fra Skottland rett før jul, og tilbrakt juletiden i sjøen.

1887

Tidlig på året sendte Johan Fredrik Gjertsen et brev til datteren Maren. Det er ingen dato på brevet, men det er sannsynligvis skrevet en gang i midten av februar 1887.

Lørdag Kl. 101/2 f.m.
Min Kjære Maren.

…..Jeg er lei for at ikke Skibshandelen gikk i orden, da G(jert) siger han vilde saa gjerne have den Prektige Skute til spotpris. Det var besynderligt at ikke saa mange tilsammen kunde opdrive saa mange Penge. Det vil ingenting gaa i orden for Gjert. Alt hva han Spekulere paa gaa i Staa.-
Hendrik kom da endelig tilsøs den 7de.-
…Forresten har jeg ikke noget Nyt at fortelle Dig. Det siges at Endresen har Solgt Eliden for 2000 kr. Fredrik har vore ombord i Isbjørnen et par døgn. .. Jeg slutter nu med den venligste hilsen til Dig, Bockelie, til Nils og glem ikke at hilse alle mine Brøder, store og smaa.-
Lykke paa Din farlige Reise ønskes af Din altid hengivne Fader

J.F.Gjertsen

Jeg seer Skjelden noget til Gjert. sig mig vad han spikulerer paa nu.

Brevet er skrevet etter 9. januar 1887.
Naturlig nok ventet alle i spenning på å høre nytt fra ”Island,” men det varte og det rakk. I slutten av februar sendte JF Gjertsen et brev til datteren for å oppdatere henne:

Rød d. 27/2,87 Kjære Maren,

…… Fredrik skal Seile Torsdag d 3de. Endnu intet hørt fra Hendrik. Ei heller fra Nilsens Skib vidfarne …. Gogstad som skulde til samme Sted, den gik fra Troon 14 dage a 3 Uger før Island.- …. Lev vel hils Bockelie og Nils, ligesaa til Bøe’s hele Flok samt Lena og Ragnhild og Du hilses mange gange fra Din kjære Fader
J.F.Gjertsen

På grunn av de store avstandene var det problem med brevskriving . Den 4. mars skriver J. Gjertsen i et brev til datteren Maren at han ennå ikke har hørt noe fra «Island», men i brevet fra 25.mars er det nyheter:

Rød d.25/3,87
Min Kjære Maren,
….igaar fik jeg Brev fra Hendrik. Han kom til Trinidad den 25. f(orrige)m(aaned), alt vel. Brevet er skrevet d.4de dennes. Han siger skibet er halvlosset. Han kunde ikke skrive før, da posten gaar blot hver 3de Uge….. L(ars) B(ockelie) G(jertsen) tilsøs onsdag.- Fra Gjert har jeg intet hørt. Sig mig vad Dag han gik fra Hamborg.
Hils til Bøses og vær Dere alle fire hilset. Venlig hilsen fra Os

din fader

J.F.Gjertsen

En Valbaad er Forlist ved Mandal. 46 Mand omkommen 2de Reddet. Mand til Rikart Larsens Datter vek-hjem i Sandefjord.

Fra brevet ser det ut til at det har tatt omkring 2 måneder å seile fra Skottland til Trinidad. Vindene vinterstid har sikkert gjort det vanskelig å finne en bra kurs, og kanskje har de måttet seile ganske langt sør for ikke å få vinden rett imot.

Island har sannsynligvis kommet tilbake til iløpet av høsten, og brevet som ble sendt 6. august 1887 fra Rød kan tyde på det.

Rød d. 6/8 87
Min Kjære Maren,

Tak for Dit Brev ad 4de dennes. ….Jeg er aldeles ude af Homør, ikke saa meget for alt det Støy i Huset, som for jeg er aldeles blottet for Penge og har lidet haab om at faa mere fra Island en vad jeg har ubetalte Fordringer i Assuransie, saa den bedrøvelige Pensacola Tur er til Stort Tab saa der bliver intet at leve af. Ei heller at betale paa Gjeld. Jeg tænker saa meget paa min Gjæld til Bockelie, Jeg tænker han bliver saa ond paa mig da han nu selv trenger Penge som vil blive svert uhyggeligt. Men i al Værden skal jeg gribe til. …..Jeg har endnu intet sluttet for Island. Alt er Daarligt og uantageligt.-
……. Hils Bockelie og Nils og Tulla er endnu for ung til at modtage hilsener. Lev vel og være Du meget hilset fra Din bedrøvede Fader.

JFG.

Skuta seilte fra Pensacola til Antwerpen, derfra via Helsingør til Norge. Den ankom Norge sansynligvis tidlig i oktober 1887 og hadde vært på reise i ett år, uten at det ble noen fortjeneste. Det var derfor ikke lett å utruste skuta for en ny sesong!

1888.
8. januar 1888 kjøpte Ole Bockelie vin fra sin svoger Henrik Gjertsen. Han hadde tatt dette med seg fra sin reise med «Island». Det virker som om det ikke var uvanlig at kapteinene hadde med seg en del varer hjem fra reisene sine, som de enten benyttet selv, eller solgte til venner og familie.

Det virker som om ”Island” reiste ut igjen våren 1888, muligens til England eller Belfast som vanlig. Da Johan Fredrik Gjertsen døde høsten 1888 ble skipet solgt, og kapteinen Henrik flyttet til Kristiania med familien.