Postcirculairene

No 7/1868

 

Circulaire

 

Fra

Den Kongelige Norske Regjerings

Marine- og Post-Departement

 

Til

samtlige Postmestere og Postexpediteurer i de 5 sydlige Stifter

 

 

a.

Den under Vinterpostgangen brugelige Karteringsmaade for Postsager til Danmark og Lande derover anvendes sidste Gang i indeværende Vaar paa de Postsager, der afgaae:

 

Fra Namsos og Levanger den 19 d. M.

–  Stavanger og Egersund den 20 d. M.

–  Throndhjem, Christianssund og Aalesund, Bergen, Flekkefjord, Farsund og Mandal den

21 d. M.

–  Røraas, Molde, Christianssand, Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Riisøer,

Kragerø, Langesund den 22 d. M.

–  Skien, Porsgrund, Brevig, Laurvig, Frederiksværn, Sandefjord, Tønsberg, Horten,

Holmestrand, Svelvig den 23 d. M.

–  Drøbak, Kongsberg, Hønefos, Hamar, Lillehammer den 24 d. M.

–  Drammen, Moss, Sarpsborg, Frederiksstad og Frederikshald den 25 d. M.

–  Christiania og Kongsvinger den 26 d. M.

–  Haugesund med den Post, der ankommer til Stavanger eller Bergen inden resp.20 og 21

  1. M.

 

b.

Postsager til Udlandet, med Undtagelse af Sverige, der afgaae efter de ovennævnte Tider, blive indtil Videre at kartere til Sandøsunds Postkontor og taxere efter de under Dampskibsfarten mellom Norge og Udlandet gjældende Taxter.  Dersom Brevene udtrykkelig forlanges befordrede over Sverige, blive de imidlertid at kartere og taxere som under Vinterpostgangen.

 

c.

Efter de ovennævnte Tider blive Postsager, der ere at behandle efter den Norsk-Franske Postkonvention ligeledes at kartere til Sandøsunds Postkontor.

        Foranstaaende Regler have selvfølgelig ingen indflydelse paa Behandlingen og Taxeringen af Postsager, der sendes med privat Dampskib til og over Hamburg.  Disse Postsager blive indtil Videre at kartere til ”Stadt Postamtet i Hamburg”.

 

Christiania den 14 Marts 1868.

b.

For Pengebreve til Tydskland og Lande derover undtagen Holland, opkræves indtil Videre kun norsk og dansk Porto.  Denne porto saavelsom Portoen for Pengebreve til Holland forbliver uforandret som for Tiden (cfr. Circ. No. 11/1866 I. a, d og g.)

Pengebreve blive stedse at kartere under Dampskibsfarten paa Sandøsunds Postkontor og i Vintertiden paa resp. Christiania, Kongsvinger eller Svinesund.

c.

Mellem samtlige norske Postkontorer og Postexpeditioner paa den ene Side og samtlige tydske og luxemburgske Postanstalter paa den anden Side er der Adgang til at udvexle Postanviisninger til Beløb af 20 Spdlr. = 30 Thaler.

Til Postanviisninger bliver der at benytte trykte Blanketter, hvoraf en Deel vedlægges, hvilke udleveres fra Postanstalterne uden Betaling.  Derimod kan der ikke som til Sverige og Danmark trækkes Postanviisning ved Brev.  Forøvrigt bliver der med Hensyn til disse Postanviisninger at forholde overensstemmende med Circ. No. 14/1866.  For Postanvisningerne erlægges ingen Porto men derimod et Gebyr af 12 Sk. (4 Sgr.), der maa betales af Afsenderen og deles lige mellem den Norske og den Nortydske Poststyrelse.

d.

For Breve til Tydskland og Lande derover, der forlanges sendte med private Skibe, opkræves kun den indenrigske Porto 4 Skill. Pr. Lod.  For Breve, der ankomme med saadanne Skibe fra Tydskland eller fjernere Lande opkræves 7 Skill. pr. Lod.

 

II

For Breve til Holland, der befordres med de mellem Norge og Rotterdam farende private Dampskibe, opkræves en Porto af 6 Skill .pr. Lod.

 

III

Correspondancer til Galatz og Ibraila maa, naar den forsendes over Frankrig og behandles efter Postconventionen af 31. Octbr. 1867, i Maanederne December, Januar, Februar og Marts betales ved Indleveringen (cfr. Circ. No. 3/1868 I. A No. 2.)

 

IV

”Allgemeine Modenzeitung” koster 1 Spd. 58 Sk., hvortil kommer Norsk Porto 16 Sk., tilsam. 1 Spd. 74 Sk. pr. Kvartal.

”Phønix” koster 45 Sk., hvortil kommer Norsk Porto 4 Sk., tilsam. 49 Sk. pr. Kvartal.

 

 

V

Herved indskjærpes Bestemmelserne i Circ. No. 17/1866 III. om at Postsager til Lyngøers Postaabneri fra andre Steder end Riisør blive under Dampskibsfarten at kartere til ”Postex-peditionen om bord i Dampskibene Moss eller Foldin”.

 

VI

Postsager til Udlandet der skulle forsendes med de mellem Throndhjem og Hamburg farende private Bergenske og Nordenfjeldske Dampskibe, blive fremtidig at kartere til Postex-peditionerne ombord paa disse Dampskibe, hvilke samtlige benævnes ”Omkarteringskontoret Hammerfest – Hamborg”.

Til Fordeling blant Postaabnerne vedlægges det fornødne Antal Aftryk af dette Circulaire samt Aftryk af den norsk-nordtydske Postkonvention.

 

Christiania den 14de April 1868

 

  1. Manthey

 

 

______________

 

 

Postmesteren i Christiania:  i Routen    Christiania  –  Frederikshald,

–        –  Throndhjem over Røraas,

–        –          –               –  Dovre og Guldal,

–        –          –               –  Dovre –  Ørkedal,

–        –          –               –  Kvikne,

–         –   romsdalske Byer,

–         –  Bergen over Ringerige og Valders,

–         –       –          –  Nittedal og Valders,

–         –       –          –  Hallingdal,

–         –  Christianssand,

–                    –  Christianssand:             –   Christianssand – Stavanger,

–                    –  Stavanger:                     –   Stavanger – Bergen,

–                    – Bergen:                         –   Bergen – Molde,

–                    – Molde:                          –   Molde – Throndhjem,

–                    – Throndhjem:                 –  Throndhjem – Namsos,

 

f.

Ombord på ”Excellencen Toll” og ”Kong Sverre” vil der blive underholdt Postexpeditioner,  der ligesom Postexpeditionen ombord paa Postvæsenets paa Udlandet farende Dampskib ville blive benævnte ”Sandøsunds Postkontor”.

Excellencen Toll farer i samme Route som i tidligere Aar.

 

Til Fordeling blant Postaaabnerne vedlægges det fornødne Antal  Aftryk av dette Circulaire med de under 2, 4 og 6 nævnte Bilag.

 

Christiania, den 14 Marts 1868.

 

  1. Manthey

 

 

______________________

 

R….