Kulturhistorie Tjøme

Kulturhistorie

Kulturhistorien beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst,
arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur. Fagretningen studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid og
forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten.
En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring,
innovasjon og spredning – av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger.
Kulturhistorie som fag reflekterer over hvordan fortidens og nåtidens mennesker har levd sine liv og gitt mening til sin egen tilværelse.
Faget omfatter materialitet og praksis, fortelling, tradisjon og ritualer. Man forsøker å forstå enkeltmennesket som kulturelt vesen,
som skaper og som viderefører av mentalitet og kulturelle praksiser. Her samler vi tekster som til sammen gir et bilde av tjømlingers liv og levnet.

 

 

 

Vurderinger som framkommer i signerte artikler er ikke nødvendigvis, sammenfallende med redaksjonens synspunkter.

Privatskolen «Den gode hensigt»

I Kirkebakken rett vest for parkeringsplassen til Tjøme Hotell og delvis skjult av trær og busker, ligger det et lite , gammelt idyllisk hus som ble bygget omkring 1785 av Tommes Jakobssøn fra Smalen i Sem. Han giftet seg med en Tjøme pike, Helvig Maria Hermansdatter fra Gjervåg.

Ola Larssøn Rød den eldre, skipsreder og eier av Østjordet og Øvre Rød gård, kjøpte huset i 1826 for 80 spd. og ved et gavebrev i 1828 skjenket han hus og tomt til et skole-interessentskap og døpte huset ”Den gode Hensigt”. Det ble drevet navigasjonsskole i huset med Isak Kristenssøn som lærer. Han døde på Gon i 1844. Han sluttet nok som lærer noen år tidligere.

Huset som ligger i Kirkebakken 4 er et av Tjømes eldste hus. Som nevnt eksisterer huset fremdeles og eksteriørmessig er det nærmest uforandret fra det ble påbygget.i 1840 årene. Bakgrunnen for at Ola Larssøn Rød kjøpte huset og skjenket det til skolebruk, var nok at det generelt var dårlig stell med skoleundervisningen i bygden. Lærerne hadde ingen lærerutdannelse, og hadde vel heller ikke så store generelle kunnskaper å videreformidle til sine elever. De bedrestilte familier fant seg derfor ikke tjent med å sende barna sine i omgangsskolen, men opprettet en privatskole.

Som allerede nevnt, ansatte de egen lærer. Det var Isak Kristenssøn som i tillegg til å undervise barna også hadde ansvaret for navigasjonsskolen. Om han underviste i navigasjon alene, eller om han hadde hjelp av noen hjemmeværende skippere vet vi ikke. Han hadde stillingen til omkring 1840 og døde på Gon i 1844.

Vi har tatt med en liste på 22 elever bosatt på Tjøme som tok navigasjonseksamen i perioden 1822 til 1840, altså i den perioden Isak Kristenssøn var lærer ved skolen. Det vil være rimelig å anta at mange av disse har fått sin undervisning ved skolen ”Den gode Hensigt”.

Da Isak Kristenssøn ønsket å slutte som lærer var det et par Tjømeskippere som traff Christian Haag i Kristiansand, og rådet og lokket ham til å reise til Tjøme for å overta privatskolen .

Navigasjonseksaminasjon ble administrert av den beskikkede eksaminator i distriktet i nærvær av innrulleringssjefen eller annen sjøoffiser samt to skippere. Der var som regel autoriserte eksaminatorer i Kristiania, Grimstad (senere Kristiansand), Bergen og Trondhjem. Nikolai Gundersen Mannall hadde stillingen som eksaminator for Akershus stift fra 1821 til 1840.

Christian Haag var om lag 28 år da han kom til Tjøme hvor han ble boende i over 60 år, helt til sin død i 1901. Han ble gift 21 april 1840 med Amalie Elisabeth Kiær. De hadde ti barn. Familien bodde først på Haug. Men ifølge folketellingen fra 1865 er de bosatt i Kirkebakken. Han kjøpte i 1885 eiendommen ”Askely” , gnr.1, bnr.8 av skipsreder Ole Larsen Røed. Huset ligger syd for bensinstasjonen og benyttes i dag som legekontor. Haag ble en meget benyttet mann i kommunen. I en årrekke var han , i tillegg til stillingen som lærer og kirkesanger, både kasserer i Tjøme Sparebank fra opprettelsen i 1857 og herredskasserer. Gang på gang ble han valgt til medlem av herredsstyret. På grunn av arbeidsmengden måtte han si fra seg stillingen som herredskasserer og Carl Fredrik Berg på Holtane overtok denne stillingen.

I 1857 kjøpte kommunen huset for 400 spesiedaler . Det ble benyttet som kretsskolehus inntil Kirkely skole ble bygget og innviet i januar 1880. Huset ble senere benyttet som postkontor. Senere var det på nytt privatskole der, men hva skoleformålet var, kjenner jeg ikke til.

Ole Larsen Røed, født 1823, sønnesønn av Ola Larssøn Rød, kjøpte i 1823 huset tilbake til familien. Eiendommen ble utskilt fra g.nr.1 bnr.1 den 8/10 1917 og fikk navnet ”Fjeld”. Det var Gjertrude Brækstad som da fikk hjemmel .

Den 18/8-1925 ble eiendommen solgt til søstrene Ellen Marie og Marte Nyrerød, Tønsberg for kr. 5.000,-. Fra 1950 ble Ellen Marie Gjørven (f. Nyrerød) eneeier etter å ha løst ut søsteren.

Det er sønnene til Ellen Marie Gjørven, Erik og Knut Gjørven som i dag eier eiendommen og bruker det som sommersted.

”Den gode Hensigt”, ble fra 1840 å betrakte som bygdens herredshus. Formannskapet og herredsstyret begynte å holde sine møter i huset, og fra 1857 benyttet Tjømø Sparebank huset som sine lokaler. Banken hadde i de første årene kun åpent hver lørdag ettermiddag fra kl. 14,oo for å ta i mot innskudd og foreta utbetalinger.

*****

Elever fra Tjøme som tok navigasjonseksamen 1822 – 1840.

 EksamenNavnFødtForeldre

16.04.1822 Anders Hansen Hauff 18.02.1797 Hans Henriksen og Inger Kristine Torgersdtr, Ø.Haug
23.03.1831 Søren Jonassen 30.09.1806 Jonas Jenssen, Mågerø og Aase Sørensdatter.
28.03.1831 Zacharias Gulliksen 04.07.1808 Gullik Jenssen, Grinden og Anne Helene Larsdatter.
28.03.1831 Ole Abrahamsen 29.01.1810 Abraham Thorsen, Kulebek og Elen Andersdatter.
07.03.1834 Fredrik Wilhelm Magnussen 15.12.1814 Skipper Magnus Amundsen og Helvig Maria Hansdatter, N.Sundene.
12.01.1835 Baltzer Hansen 20.03.1811 Hans Henrichsen, Ø. Haug og Inger Christine Torgersdatter.
12.01.1835 Torger Johnsen 26.09.1799 Jon Thorbjørnsen, Engø og Anne Maria Haagensdtr .
13.02.1835 Hans J. Magnussen 05.02.1817 Skipper Magnus Amundsen, N. Sundene og Helvig Maria Hansdtr. (Bror av nr. 5).
13.02.1835 Hermand Christensen 07.03.1803 Christen Larsen, N.Sundene og Barbara Hansdtr.
09.02.1836 Ludvig Anonsen Hauff *) 04.10.1818 Skipper Anun Torbjørnsen, og Karen Maria Ludvigsdtr., Ø.Haug
10.02.1838 Nicolay Thorsen 08.02.1818 Matros Thor Nielsen, Grimestad Anne Sørine Guttormsdatter.
15.02.1838 Even Olsen 01.05.1815 Matros Ole Olsen Moe og Ingeborg Evensdtr.
15.02.1838 Ole Christensen 08.08.1811 Christian Thoresen, Vikerholmen under Næs og Maren Evensdtr.
15.02.1838 Torger Evensen 08.04.1819 Styrmann Even Andersen, Øvre Holtane og Lene Maria Svendsdt.
13.03.1838 Isach Magnussen 17.02.1819 Skipper Magnus Amundsen og Helvig Maria Hansdtr. N.Sundene (Bror av nr. 5 og 8)
13.03.1838 Johannes Andersen 18.10.1812 Anders Henriksen Rød på Brøtsø og Helvig Andersdatter.
21.03.1838 Henrik Christian Torgersen*) 06.12.1819 Styrmann Lars Henriksen, Sandø og Christiane Christensdtr.
02.04.1838 Ole Johannesen 19.10.1816 Matros Johannes Toresen, Næs og Anne Hansdatter.
02.04.1838 Even Rasmussen 27.10.1814 Los Rasmus Hansen, Vestgården og Live Hansdatter.
19.03.1839 Ole Larsen 25.08.1823 Skipper Lars Olsen Rød, Budal og Ane Christine Torgersdatter.
16.04.1839 Andreas Andersen Haraldsen 26.11.1812 Anders Haraldsen, Kråkerebakken og Susanna Andreasdatter.
17.04.1839 Hans Nikolai Pedersen 28.08.1822 Los Peder Hansen, Holmø og Anne Maria Nielsdatter.
17.04.1839 Peder Krøger Andreassen 27 år Fra Hvasser, Tjømø
22.02.1840 Marthinius Mathiesen 31.12.1820 Styrmann Mathis Gulliksen, Bjørnevåg og Karen Hansdatter.
28.02.1840 Arent Olsen 05.11.1817 Matros Ole Olsen Moe og Ingeborg Evensdatter.(Bror av 12)
28.02.1840 Hans Hansen 25.07.1818 Los Hans Olsen, Moe og Ingeborg Larsdatter. og Helvig Maria Olsdatter.
05.03.1840 Poul Anthon Henriksen 05.07.1827 Bror av forrige.

 

Alle hadde karakteren beqvem. De som er merket med *) hadde karakter ekstra beqvem.

Kilder:
Lorents Berg – Bygdebøkene om Nøtterø, Tjømø og Sandeherred.
Vestfoldminne 1921 og 1922.
J.Fr. Schroeter: Navigationsundervisningens historie, i verket: Kristiania og skibsfarten, Kra. 1917, s.35-106.
Kaldsboken Tjøme menighet
Samtale med eieren, Ellen Marie Gjørven.

Bjørn Holt Jacobsen:

Fredheim skole

Fredheim Skole ca 1903

Vi viser her et bilde av Fredheim skole fra ca. 1903. Foran ser vi lærer Eivind Andersen Aalborg,(link til slektsdatabasen) hans hustru Lagerta Helene født Andersen og ett av barna, muligens den eldste, Kari som var født i 1900. De ble gift i 1899 og han var lærer ved Fredheim skole 1896-1911. Fredheim skole var opprinnelig en bygning på en etasje, men ble påbygget en anden etasje, hvor det ble innredet to leiligheter for lærerne. I første etasje var det to klasserom. Det ble drevet skole her frem til 1953, da Lindhøi sentralskole stod ferdig.