Kulturhistorie

Vandrehistorie

Kulturhistorien beskjeftiger seg med den menneskelige kulturs historie. Dette kan være dagligdags praksis så vel som finkultur, håndverk, kunst, arkitektur, religiøse og andre åndelige forhold og immateriell kultur. Fagretningen studerer menneskers handlinger og tanker i fortid og nåtid og forbindelsen mellom den materielle kulturen og menneskenes fortolkning av virkeligheten. En kulturhistoriker undersøker kulturelle og historiske prosesser som tradisjon, endring, innovasjon og spredning – av for eksempel gjenstander, handlinger og fortellinger. Kulturhistorie som fag reflekterer over hvordan fortidens og nåtidens mennesker har levd sine liv og gitt mening til sin egen tilværelse. Faget omfatter materialitet og praksis, fortelling, tradisjon og ritualer. Man forsøker å forstå enkeltmennesket som kulturelt vesen, som skaper og som viderefører av mentalitet og kulturelle praksiser. Her samler vi tekster som til sammen gir et bilde av tjømlingers liv og levnet.

Dette er historier som påstås å være sanne, ofte hentet fra hverdagslivet, men gjerne med et utrolig eller fantastisk innhold, som spres muntlig fra person til person. Selv om disse historiene gir seg ut for å være sanne, har de verken sporbare kilder eller detaljer som kan sjekkes nøyaktig. Et av sannhetskriteriene kan være at historien skal ha skjedd med en bekjent eller kanskje en navngitt person. De samme vandrehistoriene kan opptre i litt ulike varianter over store deler av verden, og er i de aller fleste tilfeller umulig å bekrefte eller avkrefte. En vandrehistorie er ikke nødvendigvis en bevisst løgn eller skrøne, men en god historie og udefinerbar fortelling som også kan ha opphav i faktiske hendelser. Det kan være enkle, folkelige samtidshistorier, ofte med et slående og skremmende poeng, eller også eldre historier som er gjengitt muntlig, eller tradisjonelle vandresagn der vandrere, omstreifere og reisende, for eksempel tiggere, skalder, handelsreisende og sjømenn, fortalte hverandre mer eller mindre sanne historier og anekdoter og spredte rykter.Her har vi samlet noen slike historier som er blitt fortalt på Tjøme. Vi har også tatt med noen ordtak fra Tjøme.

Shopping Basket