Mange små Historiske tilbakeblikk

STEDSNAVN; GURERØD

Det opprinnelige navnet på gården har vært Gudrunarrud. Navnet forteller at det var en kvinne, Gudrun, som fikk ryddet gården. Det var så tidlig som før svartedauden på 1300-tallet.

Stor sølvrev-farm Nøtterøy

På Nøtterøy er i disse dage stiftet et andelslag med det formål å op-føre en stor sølvrevfarm. Til styre er valgt gårdbruker Bjarne Stabell, statspolitibetjent Kjos Hansen og baker Martinsen. Selskapet har leiet til anlegg av den til revefarm nødvendige grunn på Gipø. Der vil man straks gå i gang med opførelse av de nødvendige gårde samt en røkterbolig. Det er allerede innkjøpt 6 par sølvrev og 3 par blårev, som samtlige har fått de beste premier såvel i Ålesund som i Oslo.

(Vestfold Social-Demokrat 06.06.1929)

Herredstyre-møte paa Veierland for første gang

Stokke herredstyre var igaar invitert til at holde sit møte paa Veierland forat representantene nærmere kunde stifte bekjendtskap med det lille anneks. Møtet holdtes i ungdomslokalet, hvor ordføreren ønsket representantene vel møtt til det første herredstyremøte der blev holdt utenfor kommunelokalet Han takket derfor Veierland for den gode mottagelse man hadde faat..

Efter forhandlingene servertes kaffe og smørbrød, og efterpaa foretokes det turer paa den lille idylliske ø, hvor badegjestene saa ut til at like sig fortrinlig.

Det, som representantene særlig skulde ta i øiensyn, var øens vei, man har kun en vei paa Veierland, – men efter det vi forstaar er det ikke utelukket at det kan komme flere. (Tønsbergs Blad 11.07.1928)

Marinegaster overtok styringen av Kanalbroen

Marinefartøiet «Sarpen» var igaar atter uheldig. Idet den skulde gaa gjennem Kanalen, blev den av vind, strøm og isflak ført mot midtkarret, hvor som be-kjendt styreindretningen paa broen er placert. Sammestøtet hadde den følge at styreindretningen kom ut av funktion. Forat trafiken skulde kunne gaa sin gang , blev en del av undervands-baatdivisjonens mandskaper paa Teie utkommandert til ved hjælp av tauger at trække broen frem og tilbake naar fartøier skulde igjennem.

(Tønsbergs Blad 11.02.1928)

Doktor

Binneballe,

Tjømø

Kontortid: Hver dag kl. 9-11 formiddag i lægeboligen, Sundene, hver tirsdag kl. 1-2 eftermiddag paa Wasser hos madam Sara Kruge, hver mandag og torsdag kl. 3-4 eftermiddag paa Skjerve hos hr. Halvor Pedersen.

(Annonse i Tunsbergeren

30.01.1883)

Statspoliti vokter på gruskjøring

I går kjørtes grus med flere lastebiler fra Bjønnesåsen og ut på veiene. Det er den underligste gruskjøiing man har hatt på Nøtterøy. Oppe ved stenknuseriet står det statspolitibetjenter og vokter de «arbeidsvillige» til de får lastet på bilene. Streikebryterchaufførene venter så på hverandre for å kjøre i kortesje bortover veien til det sted hvor avlessingen foregår. Her står en ny samling statspolitibetjenter og følger med når hullene fylles.

I statspolitiets hovedkvarter på Tinghaug lå 4-5 statspolitibetjenter ute i solen og kjedet sig. Alt i alt er ca. 20 statspolibetjenter samlet på Nøtterøy.

(Utdrag fra reportasje i Vestfold Arbeiderblad 26.05.1932)

Smidsrød-veien blir åpnet igjen

Efterat legningen av betongdekke på Smidsrødveien er avsluttet, vil der bare gå noen få dager, antagelig 4-5, før veien i sin helhetåpnes igjen for trafikk. På fylkets veikontor innrømmer man nu at veien på strekningen Kirkeveien – Nøtterø torv ikke er som den bør være, og at den ikke vil bli godkjent før den er blitt utbedret. Det er ikke bare det at ujevnheten er generende for bilene, men det vil også lett oppstå sår i dekkene, hvis veien ikke jevnes ut. Det vil bli entre-penørens sak å bringe veien i den tilstand at den kan godkjennes.

(Tønsbergs Blad 3. august 1934)

STEDSMAVN; MEUM

Det oppinnelige, gammelnorske navnet har nok vært Midheimr, den midterste gården. Altså den som ligger mellom Skjerve og Sem. Etter navnet å dømme er gården rydett i vikingtid eller kanskje før den tid.

Bernhard Folkestads penn på visitt hos teaterlegende på Brøtsø

Da vi kom over enepistel av maleren og skribenten Bernhard Folkestad om Agnes Mowinckel i Vestfold SocialDemokrat 11. januar 1924, lette vi frem noen ord fra en anmeldelse fra 1979 om Fakkel-boka «Morild», en samling av Folkestads ypperste essays:

«Det var under første verdenskrig i 1916

at Bernhard Folkestad slo seg ned i vår del av verden, den gang et meget fredelig sted – på Brøtsø, en av øyene iTjømes øyverden; som «badegjest» må Folkestad sies å være den rene pioneren. Det var nesten bare han og Agnes Mowinckel som i den egenskap kunne hoie til hverandre over Hvasser-bergene den gang».

Vi får her bare kort introdusere Agnes Mowinckel (1875-63) som en nærmest le gendarisk teaterskikkelse, eksentrisk slagferdig, elsket og fryktet, og k Bernhard Folkestad komme til med sir skildring fra Brøtsø, altså trykt i Vestfok Social-Demokrat i 1924:

STEDSNAVN: OTTERSTIG

Navnet var på gammelnorsk Otrastig og kommer av dyrenavnet oter og den stien oteren har fulgt når den tok seg en tur i land.

Tags: No tags